530 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Nyhet Publicerad Ändrad

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2016 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 530 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till att vi på ett kvalificerat sätt kan vårda och underhålla de kyrkliga kulturmiljöerna i hela landet, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan.

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning. Övergripande inventering och planering beviljas drygt 13 procent av den fördelade ramen.

Merparten – cirka 80 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga projekt handlar bland annat om skadeförebyggande insatser, cirka 6 procent, och arbete med säkerhetsfrågor, cirka 5 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, cirka 80 procent, därefter begravningsplatser och kyrkotomter cirka 13 procent, och kyrkliga inventarier cirka 4 procent. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

Det har tidigare funnits ett överskott kopplat till den kyrkoantikvariska ersättningen. Kyrkostyrelsen har därför under ett antal år höjt tilldelningen till stift och församlingar. Nu är bedömningen att det överskottet är hanterat genom att medlen tilldelats olika projekt. Därför planeras nu en successiv nedtrappning av rambeslutens storlek till en nivå med den statliga tilldelningen av 460 miljoner kronor per år.

Läs mer om Svenska kyrkans kulturarv >>

Om kyrkoantikvarisk ersättning

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.
Kyrkostyrelsens arbetsutskott fördelar i år totalt 530 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 63 procent av ansökt ram. Beslutet kan komma att behöva justeras efter riksdagens beslut om budget för 2016 i höst.