Ekologisk hållbarhet

Klimat- och miljöfrågorna tillhör vår tids absolut största utmaningar. Ett förändrat klimat och överutnyttjade ekosystem påverkar hela skapelsen, men allra mest påverkas redan utsatta människor och livsmiljöer. Därför är miljöfrågorna också rättvisefrågor.

Svenska kyrkan vill minska vår miljöpåverkan, främja lösningar i samhället runt om oss och bidra till reflektion över vår tids stora ödesfrågor. Det sker till exempel när vi väljer energi, fonder att investera i och leverantörer att anlita. Församlingar och stift får stöd på miljöområdet genom utbildningsmaterial, ramavtal, fastighetsstöd och Miljödiplomering - ett miljöledningssystem för kyrkor som inkluderar teologisk reflektion. Stödet finns samlat på Hållbarhetsportalen, en resursbank på Svenska kyrkans intranät.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Ekologisk hållbarhet illustrerad av ett element, solpaneler och vindkraft

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem som möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer också måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Smygehuk, landets sydligaste udde. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan

Vattendroppar. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Inom världens alla religioner ses vatten som något heligt och en symbol för liv.

Vindsnurra. Till vänster syns loggan till Agenda 2030.

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Tillgång till energi är en avgörande förutsättning för utveckling.

Kalhygge längs en landsväg. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Svenska kyrkan står bakom det globala klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 och som innehåller åtaganden om hur rikare länder måste hjälpa fattigare nationer att dels hantera klimatförändringarna, dels ha råd att ställa om.

Fiskare från Indonesien, ensam i blå båt ute på havet. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 14 – Hav och marina resurser

Svenska kyrkan arbetar främst med vattenfrågan när skog, mark och kapital förvaltas, men är även del av flera dialoginitiativ. Dialog- och påverkansarbetet går hand i hand med hur Svenska kyrkan väljer att investera sitt kapital.

Vallmofält med kyrktorn i bakgrunden. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Människans välfärd – idag och i framtiden - är helt beroende av att ekosystemen fungerar väl och att det finns en biologisk mångfald.