Rättighetsbaserat arbetssätt – mänskliga rättigheter i praktiken

För alla människors lika värde

Mänskliga rättigheter är samlingsnamnet för de grundläggande villkor som FN:s medlemmar gemensamt har bestämt ska vara uppfyllda i alla människors liv, oavsett var eller hur en människa lever. Svenska kyrkan möter dagligen människor i olika situationer och livsförutsättningar. Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att skydda och omsätta de mänskliga rättigheterna i praktiken.

Alla människors lika värde är ett centralt begrepp inom mänskliga rättigheter. I den första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står:

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Del av Svenska kyrkans diakonala arbete

Vårt uppdrag som kristna är att gemensamt arbeta för det goda. Kyrkans diakonala arbete handlar om att visa kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor. I likhet med ett rättighetsbaserat arbete utgår diakonin från alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Därför har ett rättighetsbaserat arbetssätt en plats i Svenska kyrkans verksamhet – det kompletterar en teologisk grund. Rättighetsbaserade arbetssätt och metoder ryms naturligt inom diakonin, men all diakoni har inte nödvändigtvis ett rättighetsbaserat förhållningssätt.

Bygger på fyra grundläggande principer

Det som utmärker rättighetsbaserat arbete är att det finns en rättighetsbärare, som utifrån de mänskliga rättigheterna ska få sina rättigheter tillgodosedda. För att göra detta möjligt finns en skyldighetsbärare, som är skyldig att se till att alla berörda människors rättigheter värnas.

Ett rättighetsbaserat arbete utgår från och bygger på fyra grundläggande principer. Dessa ska finnas med hela vägen – från problemformulering och planering, via genomförande till utvärdering och uppföljning. Principerna är:

  • Delaktighet: att den som påverkas eller berörs av arbetet – rättighetsbäraren – inkluderas i utformningen av det.

  • Ansvarsutkrävande och rättssäkerhet: att säkerställa att skyldighetsbäraren tar sitt ansvar.

  • Icke-diskriminering: att säkerställa att ingen människa eller grupp av människor diskrimineras, direkt eller indirekt.

  • Transparens: att ge insyn i skyldighetsbärarens verksamhet

Istället för grön gubbe är det två gröna gubbar med ett hjärta emellan.

Metoder för rättighetsbaserat arbete

Svenska kyrkan arbetar på många olika sätt med att värna de mänskliga rättigheterna. På denna sida samlar vi löpande metoder som på olika sätt används i vårt rättighetsbaserade arbete. Använd dem gärna för diskussion, reflektion och inspiration i er egen verksamhet.

Intersektionalitet och Svenska kyrkan

Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Det är viktigt för Svenska kyrkan – både utifrån vår teologi och i vårt rättighetsbaserade arbete.

Fördjupning om Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan

Mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete är breda och komplexa områden som kan vara svåra att överblicka. Därför har vi tagit fram fördjupningstext om mänskliga rättigheter och Svenska kyrkans arbete, för dig som vill läsa mer.

Relaterade sidor

Läsa gärna mer om Svenska kyrkans arbete nedan. 

Social innovation

Social innovation handlar om att möta samhällsutmaningar på nya sätt. Många sociala innovationer har genom tiderna skapats inom kyrkan, även om de inte har kallats så.

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem

Matteusevangeliet 7:12