Kvinna iklädd en t-shirt med texten Tillsammans skapar vi förändring.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rättighetsbaserat arbetssätt – mänskliga rättigheter i praktiken

Svenska kyrkan möter dagligen människor i olika situationer och livsförutsättningar. Det gemensamma är att vi alla är människor med en rad rättigheter och skyldigheter. Att arbeta rättighetsbaserat är ett förhållningssätt som stärker varje människas möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda genom delaktighet och inneboende förmåga.

För alla människors lika värde

Mänskliga rättigheter är samlingsnamnet för de grundläggande villkor som FN:s medlemmar gemensamt har bestämt ska vara uppfyllda i alla människors liv, oavsett var eller hur en människa lever. Exempel på sådana är rätten att fritt få uttrycka sin åsikt och rätten att få utöva sin tro i frid och fred. 

Alla människors lika värde är ett centralt begrepp inom mänskliga rättigheter. I den första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står:

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är moraliskt bindande och inte juridiskt. För att kunna ställa lagliga krav på att de mänskliga rättigheterna efterlevs har FN tagit fram ett antal konventioner som medlemsländerna uppmanas skriva under. Flera av konventionerna har Sverige antagit som lag. Exempelvis senast 1 januari 2020 då Barnkonventionen blev svensk lag.

Konventionerna om mänskliga rättigheter på FN.se

Ett rättighetsbaserat arbetssätt bygger på fyra grundläggande principer

Ett rättighetsbaserat arbetssätt har sin grund i de mänskliga rättigheterna och syftar till att säkerställa att de efterlevs. Många olika insatser kan därmed tyckas vara rättighetsbaserade. Till exempel ekonomiskt stöd som syftar till att ta sig ur en aktuell ekonomisk knipa eller att dela ut matkassar med mat för dagarna som kommer. Syftet att stödja gör inte att arbetet per definition är rättighetsbaserat. Inom kyrkan talar vi ofta om diakoni – ett teologiskt begrepp och ett uttryck för kristen tro som handlar om att visa kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor. Där livet hotas frigör diakoni livskraft. I likhet med ett rättighetsbaserat arbete utgår diakonin från alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Rättighetsbaserade arbetssätt och metoder ryms naturligt inom diakonin, men all diakoni, eller allt gott, är inte nödvändigtvis ett rättighetsbaserat förhållningssätt.

Läs mer om allt som ryms inom vårt diakonala arbete på sidorna om diakoni

Inom ett rättighetsbaserat arbete finns en rättighetsbärare som är den som utifrån de mänskliga rättigheterna ska få sina rättigheter tillgodosedda. För att göra detta möjligt finns en skyldighetsbärare; exempelvis en organisation eller stat, som är skyldig att se till att alla berörda människors rättigheter värnas – i samhället i stort eller inom det avgränsade område som den har ansvar för.

Ett rättighetsbaserat arbete utgår från och bygger på fyra grundläggande principer. Dessa ska finnas med hela vägen – från problemformulering och planering, via genomförande till utvärdering och uppföljning. Principerna är:

  • Delaktighet: att den som påverkas eller berörs av arbetet – rättighetsbäraren – inkluderas i utformningen av det.

  • Ansvarsutkrävande och rättssäkerhet: att säkerställa att skyldighetsbäraren tar sitt ansvar.

  • Icke-diskriminering: att säkerställa att ingen människa eller grupp av människor diskrimineras, direkt eller indirekt.

  • Transparens: att ge insyn i skyldighetsbärarens verksamhet

En del av Svenska kyrkans arbete

Vårt uppdrag som kristna är att gemensamt arbeta för det goda. Vi är kallade att värna skapelsen och våra medmänniskor däri, men också att bidra till gott samhälle som respekterar människors lika värde och rättigheter. Det beskrivs ibland som kyrkans diakonala uppdrag. Därför har ett rättighetsbaserat arbetssätt en plats i Svenska kyrkans verksamhet – det kompletterar en teologisk grund. Vi som kyrka är skyldighetsbärare gentemot de som vistas inom församling, varandra och de människor vi möter på andra platser i världen. I praktiken innebär vårt rättighetsbaserade arbetssätt att vi använder och utvecklar metoder och verktyg som hjälper oss att uppfylla vår roll som skyldighetsbärare och som stöd till rättighetsbäraren. Det kan till exempel vara att genomföra barnkonsekvensanalyser, där barnets åsikt lyfts upp innan vi fattar ett beslut som påverkar vår barn- och ungdomsverksamhet eller genom deltagande av människor med erfarenhet av migration i utveckling av verksamhet med fokus på integrering.

 

Kontakt

Har du frågor om vårt rättighetsbaserade arbete? Kontakta Erik Gyll, gruppledare för metodutveckling inom rättighetsbaserat arbete:

Erik Gyll

Erik Gyll

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Gruppledare för metodutveckling inom rättighetsbaserat arbete med specialisering på kön, genus och hbtq.

Relaterade sidor

Läsa gärna mer om Svenska kyrkans arbete nedan. 

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem

Matteusevangeliet 7:12