Prata med oss

Till innehållet

Kyrkans sociala arbete - diakoni

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.


Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Samspelet i diakonin - kyrkans sociala arbete är unikt mänskligt. Uppdraget är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt.

Det handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Stöd i kris och ensamhet

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda.

Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

Identitet och livsfrågor

I många av landets högstadie- och gymnasieskolor finns skolpräster och diakoner på plats som stöd för elever. Både under och efter skoltid kan elever vända sig till dem för att prata om allt från studier till identitet och tro.

Många offentliga arbetsplatser som universitet, räddningstjänst och polis har tillgång till en präst. Ofta samverkar Svenska kyrkan med samhällets sociala institutioner, med andra kyrkor och trossamfund eller med ideella organisationer.

Din församling kan berätta mer

Kontakta din församling för att få mer information om deras sociala verksamhet. Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du söka i rutan högst upp på sidan.

Du kan alltid vända dig till församlingen för att döpa dig eller ditt barn, konfirmera dig, viga dig eller för en anhörigs begravning.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som finns på nationell, regional och lokal nivå i hela landet. De lokala församlingarna utför kyrkans grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission.

Svenska kyrkan med dess många medlemmar är också en opionsbildare och en remissinstans i många samhällsfrågor.

Bred Verksamhet i Svenska kyrkan

Drygt hundratusen människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och ännu fler deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Många är också aktiva i olika sorters studiecirklar, besöksgrupper, syföreningar och internationella grupper.

Andra kommer i kontakt med Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke.
Både anställda och frivilliga. 

I Svenska kyrkans församlingar finns anställd personal som arbetar som kyrkomusiker, diakon, präst, församlingspedagog, vaktmästare, informatör, kamrer och mycket mer.

I församlingarna finns även många frivilliga som arbetar som ledare, i synnerhet inom barn- och ungdomsarbetet, konfirmandverksamheten och det diakonala arbetet.


Inte bara i Sverige

Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. Svenska kyrkan i utlandet finns på många platser världen över och för många svenskar är kyrkan en naturlig samlingsplats under semester eller längre utlandsvistelse.

Genom Svenska kyrkans internationella arbete engagerar sig tusentals människor för att bilda opinion och samla in pengar för en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Möt Irja Forsman, diakon (4 min, 4 sek)