Svenska kyrkans samarbete med Islamic Relief och Ibn Rushd

Här finns svar på frågor om Svenska kyrkans samarbete med muslimska organisationer – specifikt Islamic Relief och Ibn Rushd.

Vilka är Islamic Relief och Ibn Rushd? 

Islamic Relief Sverige beskriver sig som en svensk humanitär organisation som är en oberoende del av Islamic Relief Worldwide  och som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Ibn Rushd  beskriver sig som ett svenskt studieförbund som folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. 

Varför samarbetar Svenska kyrkan med muslimska organisationer, som Islamic Relief och Ibn Rushd? 

Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor och samfund, en dialog och en samverkan med muslimska samfund och organisationer. Den humanitära organisationen Islamic Relief och studieförbundet Ibn Rushd tillhör de mer etablerade organisationerna.  

Att föra dialog och samverka över religionsgränser är förankrat i Svenska kyrkans eget regelverk, Kyrkoordningen.  Där står: ”Utifrån kyrkans tro på Gud som skapande, upprättande och livgivande i hela världen, är den vidare ekumeniska kallelsen att verka för kyrkans enhet, mänsklighetens gemenskap och världens helande, samt att söka Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös tillhörighet”. (Inledningen till 14:e avdelningen, Svenska kyrkans relationer till andra kyrkor och samfund)

Den katolske teologen Hans Küng säger: “Det blir aldrig fred mellan nationerna utan fred mellan religionerna. Och vi kommer aldrig att få fred mellan religionerna utan religionsdialog”. Därför samverkar Svenska kyrkan med organisationer av annan tro. Visst är religionsdialog ett risktagande. Vi – liksom de vi har dialog med – riskerar att bli utnyttjande, från olika håll, i olika syften. Risken finns också att bli utsatt för misstänkliggöranden, hat och hot på grund av dialogengagemanget. 

Hur ser samarbetet ut med Islamic Relief och Ibn Rushd? 

Goda grannar  

På Södermalm i Stockholm samverkar Svenska kyrkan genom Katarina församling inom integrationsprojektet Goda Grannar med bland andra Islamic Relief och Ibn Rushd. Brittisk forskning på Goda Grannar visar att interreligiös samverkan är en framgångsfaktor för gott integrationsarbete. I december 2020 fick Goda Grannar ta emot Martin Luther King-priset (Equmeniakyrkan, Sveriges kristna råd och Kristna Fredsrörelsen). 

En värld av grannar   

Genom programmet En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Här finns kristna, judiska och muslimska organisationer representerade, bland dem Islamic Relief.  

Vad säger Svenska kyrkan om anklagelserna mot dessa organisationer, att de har kopplingar till Muslimska brödraskapet? 

Organisationerna själva tillbakavisar anklagelserna och framhåller att man är politiskt oberoende.  Vi är medvetna om att det finns debattörer och forskare som hävdar att det finns kopplingar till Muslimska brödraskapet. Andra forskare har dragit slutsatsen att det inte finns några sådana formella kopplingar. Vår hållning är att så länge dessa organisationer vill samarbeta med oss i sammanhang där vi har tydliga gemensamma målsättningar så välkomnar vi det samarbetet.

Läs gärna:

Muslimska brödraskapet - en kunskapsöversikt
(Totalförsvarets forskningsinstitut, 2019)

Samhället måste öppna sig för mångfalden: mångfaldspolicyn som politisk möjlighet till islamisk aktivism
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Malmö universitet, 2019)

När tilliten prövas. En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag.  
(Folkbildningsrådet, 2019)

Ledande personer inom Islamic Relief Worldwide har avslöjats med antisemitiska uttalanden– hur kommenterar Svenska kyrkan det?

Det som framkom under sommaren och hösten 2020 var att två styrelsemedlemmar och en hög chef inom Islamic Relief Worldwide 2014 och 2015 publicerat inlägg med antisemitiskt innehåll på sociala medier. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi välkomnar att Islamic Relief Worldwide agerade snabbt och upplöste hela styrelsen samt, utöver den statliga utredning som tillsattes, också tog initiativ till ytterligare en oberoende utredning

I januari 2021 kom den statliga myndigheten Charity Commission med sin rapport. Den uttrycker tillfredsställelse över de åtgärder som vidtagits och ger rekommendationer inför det fortsatta arbetet.
Läs uttalandet från Charity Commission.

Den utredning (Independent commission) som initierades av Islamic Relief Worldwide publicerade sin rapport i januari 2021. Den kommer fram till liknande slutsatser som Charity Commission.
Läs Independent commission report (pdf)

Även den svenska biståndsmyndigheten Sida tillsatte en utredning. Den presenterades i april 2021 och Sida konstaterar att Islamic Relief, både Worldwide och i Sverige, har hanterat händelserna på ett ansvarsfullt sätt och genomför åtgärder för att liknande saker inte ska ske i framtiden. Sida ger också Islamic Relief erkännande för dess kapacitet som humanitär hjälporganisation, med ett effektivt bistånd av hög kvalitet i svåra områden där andra har svårt att nå ut med hjälp.
Läs Sidas kommentar om utredningen  
Läs Islamic Relief Sveriges kommentar om utredningen