Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkans liturgipris

Svenska kyrkans liturgipris har instiftats av kyrkomötet för att uppmuntra utvecklingen av gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan. Liturgipriset kommer att delas ut under hösten 2023, och stiften inkom med nomineringar under våren.

Priset belönar och uppmuntrar

Liturgipriset ska uppmuntra, stödja och stimulera gudstjänstens många dimensioner i olika fromhetstraditioner, bland olika åldrar, i internationell gemenskap och mångfald i Svenska kyrkan. Priset ska belöna pågående arbete med text och predikan, med nyskapande musik och dramaturgi. Det ska också uppmuntra arbete som på olika sätt bidrar till att skapa delaktighet i gudstjänsten.

Intentionen med priset är att synliggöra och ta tillvara det kreativa liturgiska utvecklingsarbete som pågår i Svenska kyrkan.

Priset delas ut vartannat år till 1-3 pristagare. Prissumman är totalt 50 000 kronor.

Kriterier för att nominera

Det är stiften som nominerar till Svenska kyrkans liturgipris. Eftersom stiften arbetar med tillsyn och främjande har de god insyn i vilka aktuella processer som är värda att uppmärksamma. Stiftsstyrelserna fattar beslut om nominering.

De nominerade ska uppfylla ett eller flera av dessa kriterier:

  • De utvecklar församlingens gudstjänst med nyskapande dramaturgi, musik, text eller förkunnelse.
  • De verkar aktivt för en gudstjänst där delaktighet är en viktig del av helheten.
  • De uppmuntrar kreativt bruk av kyrkohandboken.
  • De bidrar till ett möte mellan det gamla invanda i gudstjänsten och nyskapande uttrycksformer.

Beredningsgrupp för Svenska kyrkans liturgipris 2023

En beredningsgrupp med fem personer föreslår pristagare för beslut i kyrkostyrelsen. Gruppen utses av kyrkostyrelsen och ska bestå av:

  • en församlingsmusiker med erfarenhet av musikaliskt utvecklingsarbete
  • en präst med erfarenhet av liturgiskt och homiletiskt förnyelsearbete
  • en förtroendevald representant
  • en representant för biskopsmötet
  • en person utanför etablerade kyrkliga sammanhang med erfarenhet av dramaturgiskt eller musikaliskt utvecklingsarbete.

Reibjörn Carlshamre domkyrkoorganist i Skara och ordförande i Svenska kyrkans musikråd. 

Matilda Oldeberg präst i Gamla Uppsala församling - Tunabergskyrkan med särskilt ansvar för barn och unga i gudstjänsten.

Marika Lagercrantz skådespelare och regissör.

Eva Nordung Byström – biskop i Härnösands stift.

Jesper Eneroth – ledamot av kyrkostyrelsen (S).

Tidigare pristagare

Pristagare 2021

Priset delas mellan Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna församling och Leif Nahnfeldt, präst och musiker i Gävle.

Karin Runow har en rik produktion av musikaler och sånger för barn som blivit omtyckta och spridda i församlingar i hela landet. Leif Nahnfeldt har bland annat arbetat med nya psalmer, gudstjänstmaterial för barn och ett antal stora musikproduktioner inom Svenska kyrkan.

Pristagare 2019

2019 gick priset till Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling.  Han fick priset bland annat för att i sitt arbete bidra till ett möte mellan det invanda i gudstjänsten och nyskapande uttrycksformer.

Manlig präst ler mot gudstjänstbesökare som sitter i kyrkbänkarna.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.