Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållbar utveckling

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande.

Vi som lever idag är den första generationen som kan utrota fattigdomen men också den sista som kan agera i tid mot klimatförändringarna. Det är ett konstaterande som andas hopp men också frustration över att förändringarna ibland går så långsamt.

En kraftsamling och en god portion kreativitet behövs om vi ska klara de stora samhällsutmaningar som vi står mitt uppe i både globalt och på hemmaplan. Pågående klimatförändringar, vattenbrist och stora klyftor i världen mellan dem som har och inte har, visar att vi måste hitta nya sätt att producera, konsumera, leva och dela.

Vi har människovärdet i fokus

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.

Vi arbetar för allas rätt till andlig utveckling och en ökad förståelse och tolerans mellan religioner. Våra värderingar genomsyrar också det interna arbete som görs för att ta ansvar för den egna verksamhetens effekter, oavsett om det handlar om hur vi placerar våra pengar eller hur vi påverkar klimatet genom inköp, resor och energi.

Ta del av den senaste hållbarhetsredovisningen (pdf, 60 sidor) och läs mer om mål, uppförandekod och andra dokument som lägger grunden för hållbarhetsarbetet inom Svenska kyrkans nationella nivå.  

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

Hållbara investeringar

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.

Flykting och migration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.

Bikupa i ärkebiskopens trädgård för biologisk mångfald

Under de senaste åren har det rapporterats från olika delar av världen att honungsbin och vilda bin, i större grad än vanligt, börjat förvinna eller dö. Detta gäller även på vissa håll i Europa. Bin är väsentligt för människans livsmedelsförsörjning. Genom att sätta upp en bigård i stadsmiljö bidrar Svenska kyrkan till den biologiska mångfalden och ett hållbarare samhälle. Fler bisamhällen ger mer pollinering i stadsnära odlingar och främjar närproduktionen av livsmedel.