Hållbar utveckling

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande. Vi arbetar för allas rätt till andlig utveckling och en ökad förståelse och tolerans mellan religioner.

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen, och i kyrkans uppgift ingår att stödja dem som har svårt att höras.

Vi har ett uppdrag att hjälpa varandra, att hantera och förebygga allt från vardagliga bekymmer till globala problem. När kyrkan är med och bygger ett gott samhälle där vi handlar med omtanke om hela skapelsen - då utövas diakoni. 

Fyra dimensioner

Hållbar utveckling definieras inom FN som en ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En hållbar utveckling innefattar enligt definitionen tre dimensioner: den ekologiska, ekonomiska och sociala. Dessa tre hör ihop och förutsätter varandra. Utan fungerande ekosystem går det till exempel inte att skapa samhällen som är ekonomiskt eller socialt hållbara. Utan en god ekonomi är det svårt att upprätthålla en social välfärd.

Svenska kyrkan lyfter även en fjärde dimension – den andliga och existentiella. FN:s barnkonvention betonar barnets rätt till andlig utveckling och andlig välfärd. Världshälsoorganisationen talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap som centrala byggstenar i alla människors liv och som nödvändiga villkor för existentiell hälsa.

Våra grundläggande principer

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete vilar på två principer som är grundläggande för kristen tro och etik, förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen. Principerna uttrycker dels att alla människor är lika mycket värda och dels att människan som förvaltare av Guds gåvor har ett ansvar, både gentemot andra människor och gentemot skapelsen i stort.

Aktuellt om hållbarhetsarbetet

Folksamling där en man räcker upp handen.

Act Svenska kyrkan på plats under klimatförhandlingarna

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför FN:s klimatmöte i Sharm El Sheikh, COP27, som inleds 6 november. Med på mötet finns bland annat biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift. En av de viktigaste frågorna är frågan om klimaträttvisa – hur klimatanpassningen i fattigare länder ska finansieras.

Svenska kyrkans seminarier på Bokmässan - tema 2022: Klimatkrisen

Svenska kyrkan arbetar kontinuerligt för att lyfta hållbarhetsfrågor och har en färdplan för klimatet. Under årets seminarier medverkar ett stort antal sakkunniga gäster som tillsammans kommer att belysa olika aspekter av klimatutmaningarna vi står inför.

Planetens förstörelse, Andens kraft, Ljusets hopp

Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Skapelsen och vårt ansvar får fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt. 

Fyra dimensioner av hållbar utveckling

På en dörr sitter en skylt med texten Kyrkan öppen välkommen in.

Andlig och existentiell hållbarhet

Vårt arbete med andlig och existentiell hållbarhet sker i första hand i den lokala församlingen. Här förs angelägna samtal om värderingar och livsval med människor i alla åldrar. På så vis bedriver landets församlingar ett andligt hållbarhetsarbete som kommer hela samhället till del.

Ett litet vattenfall i en bäck i skogen.

Ekologisk hållbarhet

Klimat- och miljöfrågorna tillhör vår tids absolut största utmaningar. Ett förändrat klimat och överutnyttjade ekosystem påverkar hela skapelsen, men allra mest påverkas redan utsatta människor och livsmiljöer. Därför är miljöfrågorna också rättvisefrågor.

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Social hållbarhet

Svenska kyrkan är en betydande aktör på det sociala området genom sin rikstäckande verksamhet i Sverige och internationellt utvecklingsarbete runt om i världen. Med människovärdet i fokus bidrar vi till att minska utsatthet, skapa social sammanhållning och främja respekten för mänskliga rättigheter.

Ett färgat kyrkfönster med en krona i mitten.

Ekonomisk hållbarhet

Arbetet för en ekonomiskt hållbar värld handlar om att använda och förvalta resurser ansvarsfullt och långsiktigt.

Svenska kyrkan och Agenda 2030

En cirkel med de globala målen för hållbar utveckling och texten Ingen ska lämnas utanför

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.