Hållbar utveckling

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande. Vi arbetar för allas rätt till andlig utveckling och en ökad förståelse och tolerans mellan religioner.

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen, och i kyrkans uppgift ingår att stödja dem som har svårt att höras.

Vi har ett uppdrag att hjälpa varandra, att hantera och förebygga allt från vardagliga bekymmer till globala problem. När kyrkan är med och bygger ett gott samhälle där vi handlar med omtanke om hela skapelsen - då utövas diakoni. 

Fyra dimensioner

Hållbar utveckling definieras inom FN som en ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En hållbar utveckling innefattar enligt definitionen tre dimensioner: den ekologiska, ekonomiska och sociala. Dessa tre hör ihop och förutsätter varandra. Utan fungerande ekosystem går det till exempel inte att skapa samhällen som är ekonomiskt eller socialt hållbara. Utan en god ekonomi är det svårt att upprätthålla en social välfärd.

Svenska kyrkan lyfter även en fjärde dimension – den andliga och existentiella. FN:s barnkonvention betonar barnets rätt till andlig utveckling och andlig välfärd. Världshälsoorganisationen talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap som centrala byggstenar i alla människors liv och som nödvändiga villkor för existentiell hälsa.

Våra grundläggande principer

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete vilar på två principer som är grundläggande för kristen tro och etik, förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen. Principerna uttrycker dels att alla människor är lika mycket värda och dels att människan som förvaltare av Guds gåvor har ett ansvar, både gentemot andra människor och gentemot skapelsen i stort.

Aktuellt om hållbarhetsarbetet

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Historisk satsning på klimatarbetet

Kyrkomötet har beslutat om en satsning på 200 miljoner kronor för det fortsatta klimatarbetet inom Svenska kyrkan. Medlen ska användas 2024–2027 inom ramen för Svenska kyrkans klimatstrategi.

Program med tema Klimat

Se människan är miljödiplomerat och vi väljer varje år att lyfta fram frågor som rör klimat och miljö på de scener där vi medverkar. Bokmässan 2023.

En mörk liten stig i skogen.

Utredning om hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk

2021 fick kyrkostyrelsen i uppdrag från kyrkomötet att utreda Svenska kyrkans skogsbruk vad gäller hållbarhet. En utredning har nu tillsatts vilken kommer undersöka hur Svenska kyrkan kan säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, social samt andlig och existentiell hållbar skogsförvaltning som möjligt.

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Vårt arbete för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Svenska kyrkan och Agenda 2030

Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.

Hållbarhetsredovisning

Kyrkoherden i Aten pratar med församlingsbor

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelsen, hållbarhetsrapporten och årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.