Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Så arbetar vi med människor på flykt

Svenska kyrkan har en lång tradition av att stödja människor på flykt, både i Sverige och ute i världen. Vi vill bidra till ett samhälle där människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans. Här kan du ta del av hur vi på olika sätt arbetar med att ge stöd och att skapa gemenskap.

Verksamheten anpassas efter behov

Hösten 2015 kom många människor på flykt till Sverige. Svenska kyrkan gjorde stora insatser för att möta dem i det akuta skedet. Under 2015-2017 hade åtta av tio församlingar någon form av verksamhet för asylsökande och nyanlända.

Församlingarna är självstyrande och demokratiska. Det innebär att beslut och planering sker nära verksamheten, utifrån lokala behov och förutsättningar. Det här ger en stabil grund för ett flexibelt arbete som utvecklas i takt med att asylsökande och nyanländas behov förändras. Det kan handla om språkträning, samhällsinformation, samtalsstöd, sociala aktiviteter och verksamhet för barn och unga. I alla dessa möten vill Svenska kyrkan stödja människors möjligheter att bestämma över sin egen vardag – sina egna liv – och att stärka sammanhållningen i det lokala samhället. 

Möter människor på flykt över hela landet

Det konkreta mötet med asylsökande och nyanlända sker lokalt i anslutning till Svenska kyrkans drygt 1300 församlingar runt om i landet. Det kan ske i församlingens lokaler, vid ett asylboende eller förvar, eller kanske i lokaler som tillhör kommunen eller andra organisationer. 

Verksamheten är en del av vårt diakonala arbete, som handlar om att stödja och bistå våra medmänniskor. Arbetet med asylsökande och nyanlända engagerar ofta hela församlingen. Såväl förtroendevalda som ett stort antal ideella bidrar med tid och kunskap. Många församlingar samarbetar med kommunen och andra organisationer i civilsamhället.

Läs mer om hur vi samverkar med andra.

Religion skapar igenkänning 

För många som flytt till Sverige är religion en självklar del av livet. Kyrkan kan därför kännas som en välbekant plats. Det gäller oavsett vilken religion man tillhör. På så sätt har kyrkan en fördel i mötet med människor som är nya i Sverige. Församlingen kan bli en bro till resten av samhället.

Läs om hur Svenska kyrkan arbetar med förföljda kristna och utsatta troende.

Kyrkan är öppen för alla

Svenska kyrkan är öppen för alla – vi frågar inte efter någons tro eller bakgrund. Dessutom är kyrkan van vid svåra samtal och frågor om livet, som kan väckas av att behöva fly och vistas i ett nytt land. I kyrkan finns samtalsgrupper och själavårdare för den som behöver någon att prata med. Vi delar glädje, vardagsbekymmer eller sorg.

Många asylsökande och nyanlända med en kristen bakgrund deltar i Svenska kyrkans gudstjänster och andakter. De berikar Svenska kyrkans verksamhet. I gudstjänsten kan alla delta på lika villkor – gudstjänstens språk är universellt.

Juridiskt stöd

Behovet av juridisk rådgivning är stor. För att kunna erbjuda rådgivning till asylsökande och kunskap till medarbetare är Svenska kyrkan en av huvudmännen i Asylrättscentrum. Asylrättscentrum ger kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och annat som rör den svenska utlänningslagen. Asylrättscentrum är även en viktig samverkanspartner vid utbildningar, remissvar, opinionsbildning och uppvaktningar.

Ta del av mer information på om Asylrättscentrums hemsida.

Publikationer

Brobyggare

Klicka på bilden för att komma till tidskriften.

Om arbetet inom Svenska kyrkans församlingar för människor på flykt, utgiven februari 2021.

I nitton artiklar från olika delar av landet intervjuas medarbetare, asylsökande, nya svenskar och forskare. Det är nedslag i Svenska kyrkans flykting- och integrationsarbete hösten 2020. ​

Reportagen i Brobyggare visar på fortsatt stort engagemang, innovativa arbetssätt och samverkan mellan olika aktörer.

Ladda ned Brobyggare (pdf)

Välkommen hit!

Om arbetet i Stockholms stifts församlingar för människor på flykt 2016 – 2020

Klicka på bilden för att komma till tidskriften Välkommen hit!

Möt församlingar i Stockholms stift och få en inblick i det arbete som genomförts med hjälp av kyrkostyrelsens medel för asylsökande och flyktingar. 

Rapporten visar också hur församlingarnas integrationsarbete motverkat samhällsfenomen som främlingsfientlighet och rasism, och stärkt tillit, demokrati och social sammanhållning. 

Ladda ned Välkommen hit! (pdf)

Det nya landet – vi jobbar vidare

Om arbetet i Göteborgs stifts församlingar för människor på flykt 2015 – 2019

Klicka på bilden för att komma till tidskriften Det nya landet - vi jobbar vidare.

I denna rapport redovisas utförligt hur egna medel, medel från kyrkostyrelsen och statliga medel har använts under perioden. Vi får också ta del av närvaroreportage från några olika verksamheter i stiftet. Den innehåller även reflektioner över behoven framåt.

Ladda ned Det nya landet - vi jobbar vidare (pdf)

En tid av möten

Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016

Framsida till studien En tid av möten. En svartvit bild som föreställer två kvinnor som omfamnar varandra i ett kök.
Foto: Linda Maria Thompson

En tid av möten belyser omfattningen av Svenska kyrkans arbete med asylsökande och nyanlända i Sverige under 2015 och 2016. Rapporten är baserad på en nationell enkätstudie och fallstudier av fem församlingar med olika förutsättningar. Den producerades av kyrkokansliets analysenhet. Du kan läsa mer om studien här. ​

Ladda ned En tid av möten (svenska, pdf)

Download A time of Encounters (English, pdf)