Överklagandenämnden

Svenska kyrkans överklagandenämnd är en självständig nämnd som kan pröva beslut fattade i Svenska kyrkan.

Beslutsprövning

Överklagandenämnden kan pröva vissa beslut inom ramen för beslutsprövningen, kyrkans motsvarighet till laglighetsprövning av kommunala beslut. Det innebär att nämnden prövar om beslutet som fattats strider mot någon regel eller lag.

Vissa sådana beslut överprövar nämnden som enda instans och vissa sådana beslut överprövar nämnden efter överklagande av första instansens, domkapitlets, avgörande.

Överklagande

Ett beslut kan överklagas om det framgår i kyrkoordningen att beslutet får överklagas. Rätt att överklaga ett beslut har den som beslutet angår och om det har gått hen emot (om inte något annat anges i kyrkoordningen). 

Överklagandenämnden avgör om överklagandet ska bifallas eller avslås.

Så överklagar du ett beslut

Ett beslut överklagas skriftligt. Den som överklagar ska ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska undertecknas av den som överklagar och sedan skickas in till beslutsinstansen (den som fattat beslutet).

Skrivelsen ska, om inte annat anges i kyrkoordningen, ha kommit till beslutsinstansen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 

Krav på ledamöterna i nämnden

I nämnden ska det finns kompetens från samhällets rättsväsende. Syftet är att de principer som gäller för samhällets rättsordning också bör gälla vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningens bestämmelser. Det är viktigt att Svenska kyrkans beslut blir så rättvisa och rättssäkra som möjligt.

Svenska kyrkans överklagandenämnd består av fem ledamöter med god kännedom om Svenska kyrkans verksamhet. Ledamöterna väljs av kyrkomötet.

För ledamöterna gäller särskilda kvalifikationskrav. Överklagandenämnden ska bestå av följande ledamöter:

  • en ordförande som är eller har varit ordinarie domare  i domstol
  • en ledamot som är präst och har avlagt teologie doktorsexamen
  • en ledamot som är präst och har dokumenterad kunskap och erfarenhet inom det kyrkorättsliga området
  • en ledamot som har avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen
  • en övrig ledamot.

För ordföranden ska det finnas en personlig ersättare. För var och en av de övriga fyra ledamöterna ska det finnas två personliga ersättare. Ersättarna ska uppfylla samma kvalifikationskrav som ställs för respektive ledamot.

Sekreterare och föredragande i överklagandenämnden är en jurist – som har fyllt 18 år, är döpt och tillhör Svenska kyrkan – och utses av nämnden.

Överklagandenämnden har antagit en arbetsordning (pdf) med arbetsformer för nämnden.

Ledamöter i Överklagandenämnden

Johan Munck, ordförande, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta domstolen
Esbjörn Särdquist, kontraktsprost, teologie doktor
Caroline Krook, tl, biskop emer
Torgny Werger, jur.kand., f.d. stiftssekreterare
Britt Louise Agrell, advokat

 

Ersättare

Lena Petersson, TD, kyrkoherde
Olle Kristenson
Severin Blomstrand, fd justitieråd
Lars Viper, kontraktsprost
Hakon Långström, TK, fd domprost
Eric Bylander, professor i processrätt
Anna Sundelius, jurist
Margareta Carlenius, TK, kyrkoherde
Sten Elmberg, TK, fältprost

 

Sekreterare och föredragande

Lars Bjurstam, lagman
Maria Wetterstrand Hagström, rådman

Kontakta överklagandenämnden

Postadress:

Överklagandenämnden
751 70 UPPSALA

Tel:
018-16 94 44 (kansli Karin Bohlin) 
0522-65 71 21 (sekreterare Lars Bjurstam)
018-431 60 07 (sekreterare Maria Wetterstrand Hagström)

Fax: 018-16 95 18

E-post till Överklagandenämnden

Överklagandenämndens beslut

Här finns överklagandenämndens beslut från 2000 och framåt.

Beslut 2018-2020

Filtrera

Beslut 2015-2017

Filtrera

Beslut 2012-2014

Filtrera

Beslut 2000-2011

Filtrera