Överklagandenämnden

Svenska kyrkans överklagandenämnd är en självständig nämnd som kan pröva beslut fattade i Svenska kyrkan.

Beslutsprövning

Överklagandenämnden kan pröva vissa beslut inom ramen för beslutsprövningen, kyrkans motsvarighet till laglighetsprövning av kommunala beslut. Det innebär att nämnden prövar om beslutet som fattats strider mot någon regel eller lag.

Vissa sådana beslut överprövar nämnden som enda instans och vissa sådana beslut överprövar nämnden efter överklagande av första instansens, domkapitlets, avgörande.

Överklagande

Ett beslut kan överklagas om det framgår i kyrkoordningen att beslutet får överklagas. Rätt att överklaga ett beslut har den som beslutet angår och om det har gått hen emot (om inte något annat anges i kyrkoordningen). 

Överklagandenämnden avgör om överklagandet ska bifallas eller avslås.

Så överklagar du ett beslut

Ett beslut överklagas skriftligt. Den som överklagar ska ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska undertecknas av den som överklagar och sedan skickas in till beslutsinstansen (den som fattat beslutet).

Skrivelsen ska, om inte annat anges i kyrkoordningen, ha kommit till beslutsinstansen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 

Krav på ledamöterna i nämnden

I nämnden ska det finns kompetens från samhällets rättsväsende. Syftet är att de principer som gäller för samhällets rättsordning också bör gälla vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningens bestämmelser. Det är viktigt att Svenska kyrkans beslut blir så rättvisa och rättssäkra som möjligt.

Svenska kyrkans överklagandenämnd består av fem ledamöter med god kännedom om Svenska kyrkans verksamhet. Ledamöterna väljs av kyrkomötet.

För ledamöterna gäller särskilda kvalifikationskrav. Överklagandenämnden ska bestå av följande ledamöter:

  • en ordförande som är eller har varit ordinarie domare  i domstol
  • en ledamot som är präst och har avlagt teologie doktorsexamen
  • en ledamot som är präst och har dokumenterad kunskap och erfarenhet inom det kyrkorättsliga området
  • en ledamot som har avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen
  • en övrig ledamot.

För ordföranden ska det finnas en personlig ersättare. För var och en av de övriga fyra ledamöterna ska det finnas två personliga ersättare. Ersättarna ska uppfylla samma kvalifikationskrav som ställs för respektive ledamot.

Sekreterare och föredragande i överklagandenämnden är en jurist – som har fyllt 18 år, är döpt och tillhör Svenska kyrkan – och utses av nämnden.

Överklagandenämnden har antagit en arbetsordning (pdf) med arbetsformer för nämnden.

Överklagandenämnden upphäver stiftsstyrelsens beslut om att avsluta biskopens anställning


Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutade idag att upphäva Stiftsstyrelsens i Härnösands stift beslut den 22 september 2020 att ge styrelsens vice ordförande i uppdrag att träffa en överenskommelse med biskopen om anställningens upphörande och – om en överenskommelse inte uppnås – verkställa uppsägning av biskopen.

Enligt Överklagandenämnden har stiftsstyrelsen överskridit sina befogenheter när den fattade det klandrade delegationsbeslutet. Nämnden uttalar att det kyrkorättsligt saknas förutsättningar för en stiftsstyrelse att utan föregående obehörigförklaring avsluta en biskops anställning i förtid och att det då inte heller är möjligt att fatta ett delegationsbeslut som det klandrade.
Överklagandenämndens beslut är enhälligt och kan inte överklagas. Av beslutet framgår i huvudsak följande.

Biskopsuppdraget är på flera sätt säreget, bland annat ifråga om hur biskopen får sitt uppdrag och sin anställning, uppdragets innebörd, biskopens relation till andra kyrkliga organ och tillsynen över en biskop. Biskopsvalet avser uppdraget som biskop i ett visst stift men den som väljs är inte bara stiftets biskop utan hela Svenska kyrkans biskop och alltså även en del av den nationella nivån.
Stiftet ska anställa den som genom val, utnämning och vigning fått uppdraget som biskop där. Stiftsstyrelsen kan inte anställa någon annan som biskop och har inte ens rätt att besluta om vem som ska fullgöra biskopens uppgifter vid förhinder eller när biskopstjänsten är ledig. Biskopens anställning är endast i teknisk mening lagd på stiftet ifråga genom att stiftets ställning som arbetsgivare på flera sätt är begränsad av regleringen i kyrkoordningen (KO) och grunderna för denna reglering.
En endast arbetsrättsligt grundad uppsägning av en biskop från anställningen – utan föregående obehörigförklaring – medför märkliga konsekvenser. Bland annat fortsätter den uppsagda biskopen att inneha uppdraget som biskop, eftersom detta inte grundar sig på anställningen utan på val, utnämning och vigning.
Förutsättningarna för att säga upp en biskop från sin anställning är inte uttryckligen reglerade i KO, till skillnad från förutsättningarna för att säga upp en präst eller diakon från en anställning. Att ett beslut om uppsägning avseende en biskop skulle föregås av en mindre ingående prövning och ett mindre omfattande samråd än ett beslut om uppsägning avseende exempelvis en domprost eller en komminister är oförenligt med både det som uttalades i samband med tillkomsten av KO och den ordning som KO ersatte.

I ljuset av biskopsuppdragets särart visar frånvaron av en reglering i KO om uppsägning av en biskop, motsvarande den om uppsägning av präster eller diakoner, att en biskop inte kan sägas upp, om Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar inte först har förklarat biskopen obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst.


Kontakt Överklagandenämndens ordförande: F.d. justitierådet Johan Munck Telefon 08 964164 Mobil 070 7875665 E-post johan@munck.one

Ledamöter i Överklagandenämnden

Johan Munck, ordförande, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta domstolen
Esbjörn Särdquist, kontraktsprost, teologie doktor
Ragnar Persenius, TD, biskop emer.
Eric Bylander, professor i processrätt
Britt Louise Agrell, advokat

 

Ersättare

Severin Blomstrand, f.d. justitieråd
Olle Kristenson
Leif Nordenstorm, TD, FK, direktor
Lars Viper, kontraktsprost
Hakon Långström, TK, f.d. domprost
Anna Sundelius, jurist
Gustaf Almkvist, jur. dr
Margareta Carlenius, TK, kyrkoherde
Sten Elmberg, TK, fältprost

 

Sekreterare och föredragande

Lars Bjurstam, lagman
Maria Wetterstrand Hagström, rådman

Kontakta överklagandenämnden

Postadress:

Överklagandenämnden
751 70 UPPSALA

Tel:
018-16 94 44 (kansli Karin Bohlin) 
031-701 22 36 (sekreterare Lars Bjurstam)
018-431 60 07 (sekreterare Maria Wetterstrand Hagström)

E-post till Överklagandenämnden

Sammanträdestider

2022
25 februari
20 maj
22 juni
9 september
21 oktober
18 november
16 december

Överklagandenämndens beslut

Här finns överklagandenämndens beslut från 2000 och framåt.

Beslut 2018-2020

Filtrera

Beslut 2015-2017

Filtrera

Beslut 2012-2014

Filtrera

Beslut 2000-2011

Filtrera