Två kvinnor dansar med händerna uppsträckta i ett stort rum.
Foto: Marta Popivoda

Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.

Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Stipendierna är ett sätt att uppmuntra kulturutövare till arbeten om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Det går att söka stipendiet för arbetstid, materialkostnader och liknande.

Vem som kan söka

Följande personer och organisationer kan söka kulturstipendiet:

  • Kulturutövare inom litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form. Till bildkonst räknas måleri, foto, skulptur, arkitektur, installation och design. Till teater hör även konstformerna dans och performance.
  • Stift, församling eller andra institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med professionella kulturutövare.

Stipendiets storlek

Den sammanlagda stipendiesumman är 500 000 kronor. Summan är uppdelad på fem stipendier om 100 000 kronor vardera. Vi förbehåller oss rätten att dela upp ett stipendium på två stipendiater.

Sök Svenska kyrkans kulturstipendium

Ansökningsperiod: 15 mars–17 maj. Anmälningsformuläret är bara öppet under ansökningsperioden. När du skickat in din ansökan får du ett svarsmejl till den e-postadress du uppgivit i din ansökan. Kontakta oss om du inte får något svarsmejl.

Sök stipendium

Att skriva en ansökan

Ansökan ska innehålla

  • CV för den eller de som ska medverka.
  • Projektplan och budget. Om projektets totala budget är större än stipendiet är det viktigt att du preciserar vad du ska använda stipendiet till. Ange också om du har eller söker finansiering från andra fonder eller bidragsgivare.
  • En kort beskrivning av projektet. Vill du skicka in en längre beskrivning kan du bifoga den som en bilaga.

Du kan ladda upp bilagor som text-, bild- och ljudfiler. Använd något av standardformaten, till exempel Word, MP3, JPEG. Du kan också skicka länkar till Vimeo och liknande.

Bilagor i fysisk form, exempelvis DVD eller bok, skickar du via post. Kontakta oss via e-post för att få adressen. Det är viktigt att du skriver ansökningsnumret utanpå kuvertet så att vi ser vilken ansökan bilagan hör till. Skicka inte in originalhandlingar, till exempel studentbetyg eller originalverk.

Frågor om ansökan

Kontakta oss om du har frågor om kulturstipendierna, om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt eller om du vill göra viktiga tillägg eller förändringar i en redan inskickad ansökan.

”Eftersom sista ansökningsdagen infinner sig under en långhelg har vi beslutat att förlänga ansökningstiden till måndag den 17 maj. Frågor om ansökan kan göras senast onsdag den 12 maj 9-12 samt måndag den 17  maj 9-16. Eftersom vi vet att många hör av sig in i det sista rekommenderar vi frågor via mejl.”

Telefon: 018-16 95 00
E-post: kyrkokansliet.kulturstipendium@svenskakyrkan.se

Bedömning av projekt

En beredningsgrupp med sakkunniga från olika konstområden bedömer projekten utifrån flera kriterier:

  1. I första hand bedöms projekten utifrån konstnärlig kvalitet och existentiell relevans. Med existentiell relevans menar vi att stipendieprojektet anknyter till tros- och livsfrågor som är betydelsefulla för människans liv. Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det.
  2. I andra hand värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling av dessa.
  3. I linje med Svenska kyrkans särskilda satsning på barn och unga ser vi gärna projekt som berör unga människors liv.

Information om beslut och utdelning av stipendier

I november fattar kyrkomötet beslut om vilka som får kulturstipendium. Beslutet skickas ut i ett pressmeddelande och publiceras på webben. Du som har sökt stipendiet får information om beslutet via e-post.

Stipendierna delas ut vid en ceremoni i Uppsala i samband med kyrkomötets andra session i november.

Stipendiater ska redovisa hur stipendiet har använts

Du som får Svenska kyrkans kulturstipendium ska redovisa ditt projekt i en projektrapport. Du förväntas i någon form ange att projektet genomförts med stöd av Svenska kyrkan, till exempel i katalogtext, eftertexter och webbpresentationer.

Tidigare kulturstipendiater