Detalj av ett färggrant kyrkfönster.
Foto: Maria Lundström /Ikon

Ekumenik, kyrkogemenskap och samarbete med andra kyrkor och religioner

Ekumenik är viktigt för Svenska kyrkan. Här beskriver vi organisationer som Svenska kyrkan är med i, de kyrkogemenskaper vi är en del av och de kyrkor vi samtalar med.

Svenska kyrkan i ekumeniska organisationer

I både Sverige, Europa och världen finns ekumeniska organisationer där Svenska kyrkan är medlem. Ekumenik är kyrkor som samarbetar.

Läs mer om ekumenik.

Sverige

Sveriges kristna råd (SKR)

Svenska kyrkan är en av medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd, SKR. Rådet samlar 25 medlemskyrkor och arbetar med frågor som rör teologi, religionsdialog, bistånd, migration och kyrkans närvaro vid skolor, sjukhus och anstalter.

SKR:s webbplats.

Svenska missionsrådet

Svenska kyrkan tillhör också Svenska missionsrådet, som är en mötesplats för kyrkor och organisationer med kristen grundsyn i frågor som rör religionsfrihet och utveckling. Medlemmarna arbetar för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.

SMR:s webbplats.

Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige. De vill lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i samhället.

Interreligiösa rådets webbplats.

 

Europa

Konferensen för europeiska kyrkor

Den europeiska kyrkokonferensen, KEK, består av 120 medlemmar från ortodoxa, protestantiska och anglikanska kyrkor, samt av gammelkatoliker från alla länder i Europa.

Den romersk-katolska kyrkan är inte medlem, men KEK samverkar nära den romersk-katolska biskopskonferensen (CCEE).

KEK arbetar med frågor som rör teologi, samhälle, migration, etik och religionsfrihet både i relation till EU och Europa i stort.

KEK:s webbplats

Borgågemenskapen

Borgågemenskapen är en kyrkogemenskap som rymmer de lutherska och anglikanska kyrkorna i Norden, Baltikum och på de brittiska öarna.  

Överenskommelsen innebär framför allt att medlemskyrkorna betraktar varandras medlemmar som sina egna, de firar nattvard gemensamt och präster har möjlighet att tjänstgöra i varandras kyrkor.

Medlemmarna erkänner varandras ämbeten och har hittat ett sätt att förstå biskopsämbetet (episkopé) och apostolisk succession på ett sådant sätt att både den lutherska och den anglikanska synen respekteras.

Borgågemenskapen har inget kontor eller ”överbyggnad”. Istället finns kontaktpersoner utsedda från respektive kyrka och man arbetar tillsammans i allt man gör.

Förbönscykel Borgågemenskapen

Borgådeklarationen innebär att de kyrkor som skrivit på den lovar "att dela ett gemensamt liv" och "att be för och med varandra". Förbönskalendern kan användas som grund för förböner i din församling eller pastorat.

Eurodiaconia

Eurodiaconia har 34 medlemsorganisationerna i 20 europeiska länder. Det är en ekumenisk federation som bildades 1992 för att göra de diakonala organisationernas röst hörd gentemot Europeiska Unionens institutioner.

Medlemsorganisationerna utbildar i diakoni och arbetar för marginaliserade grupper i samhället.

Medlemmarna är kyrkosamfund, diakoniorganisationer, icke lagstadgade välfärdsorganisationer och frivilligorganisationer som är förankrade i den protestantiska, anglikanska eller ortodoxa kristna traditionen.

Eurodiaconias webbplats.

Gammalkatolska kyrkan av Utrechtunionen

Utrechtunionen är en sammanslutning av självständiga och episkopalt styrda gammalkatolska kyrkor.

De gammalkatolska kyrkorna i Utrechtunionen hade från sitt grundande 1889 ett giltigt och erkänt ämbete, det vill säga den apostoliska successionen, och en teologi som man, mycket förenklat, kan säga ligger mittemellan den romersk-katolska och den lutherska. Detta har gjort att gammalkatolikerna från 1920-talet har spelat en viktig roll i samarbetet mellan olika kyrkor i världen.

Onsdagen den 23 november 2016 bekräftade ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskopen av Utrecht, Mgr. Dr. Joris Vercammen, det formella avtalet mellan Svenska kyrkan och den gammalkatolska kyrkan under en mässa i Uppsala domkyrka.

Gammalkatolska kyrkans webbplats.

Globalt

Kyrkornas världsråd 

Kyrkornas världsråd samlar 350 kyrkor och samfund från 120 länder och representerar 580 miljoner kristna från olika traditioner: reformerta, lutheraner, metodister, ortodoxer, anglikaner, baptister och oberoende kyrkor.

Dess huvudsakliga mål är kristen enhet och att kristna över världen ska samverka.

Läs mer om Kyrkornas världsråd på Kyrkornas världsråds webbplats.

Lutherska världsförbundet

I Lutherska världsförbundet samarbetar 145 lutherska kyrkor från 98 länder. Förbundet bildades i Lund 1947. Förbundet arbetar med teologisk reflektion och för dialog med andra kyrkor och religioner, hjälper människor i nöd och förespråkar en mer rättvis, fredlig och försonad värld.

Lutherska världsförbundets webbplats.

Asien  

I Asien samarbetar Svenska kyrkan med

  • Kinas kristna råd 
  • Pakistans förenade kyrka

Med den oberoende Filippinska kyrkan (IFI) har Svenska kyrkan ett avtal om kyrkogemenskap.

Oberoende Filippinska kyrkans webbplats.

Samtal med ortodoxa och österländska kyrkor

Varje år bjuder Svenska kyrkan in de ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige till samtalsdagar. Syftet är att lära känna varandras traditioner och reflektera över det man har gemensamt som kyrkor i Sverige.