Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Människor och samhällen över hela världen har redan idag fått vänja sig vid insikten att klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för ett säkert och tryggt liv. Bränder, torka och översvämningar drabbar alla, såväl rika som fattiga. Extrema väderförhållanden bidrar till oförutsägbarhet och äventyrar människors tillgång till mat, vatten och hälsa.

Klimatförändringarna handlar också om rättvisa. De fattigaste i världen drabbas ofta hårdast av den globala uppvärmningen, samtidigt som de har bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. Alla länder har nu ett ansvar att ställa om från fossil till förnybar energi. Det förutsätter både teknisk innovation och beteendeförändringar, liksom en fördjupad reflektion över människans relation till skapelsen.

Läs mer om hur Svenska kyrkan arbetar aktivt med klimatfrågan såväl i Sverige som internationellt.

Kyrkostyrelsen har idag antagit en ”Färdplan för klimatet”. Enligt planen ska Svenska kyrkan vara klimatneutral år 2030, främst genom utsläppsminskningar i den egna verksamheten.

Färdplan för klimatet antagen

Kyrkostyrelsen har idag antagit en ”Färdplan för klimatet”. Enligt planen ska Svenska kyrkan vara klimatneutral år 2030, främst genom utsläppsminskningar i den egna verksamheten.

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

"Omtanke - ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling. Klimatet och hur vi förhåller oss till vår planet är en av vår samtids viktigaste frågor – hur skapar vi en hållbar framtid som rymmer både fred med jorden och fred på jorden? (pdf)

Omtanke - ett reflektionsmaterial

"Omtanke - ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling. Klimatet och hur vi förhåller oss till vår planet är en av vår samtids viktigaste frågor – hur skapar vi en hållbar framtid som rymmer både fred med jorden och fred på jorden? (pdf)

Klimatpengar på nya sätt är en rapport framtagen av Svenska kyrkans internationella arbete. Den tittar närmare på frågan om klimatfinansiering och presenterar rekommendationer för hur Sverige kan öka sitt bidrag av offentliga medel till internationell klimatfinansiering.

Rapport: Klimatpengar på nya sätt

Klimatpengar på nya sätt är en rapport framtagen av Svenska kyrkans internationella arbete. Den tittar närmare på frågan om klimatfinansiering och presenterar rekommendationer för hur Sverige kan öka sitt bidrag av offentliga medel till internationell klimatfinansiering.

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Nyheter om klimatarbetet