Stormvirvel på jorden, sett från rymden.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Kraft från ovan i Värö–Stråvalla församling

Redan 2008 installerades de första solpanelerna. Idag kommer en stor andel av elen från solceller och man planerar att bygga ännu en solcellspark. När den är klar kommer församlingen att inte bara vara självförsörjande på el utan även ha ett överskott. Den har beviljats medel från Svenska kyrkans färdplan för klimatet att bli en referensanläggning som framöver ska sprida kunskap i hela kyrkan.Ta reda på mer om deras energiresa i den här filmen.  

Människor och samhällen över hela världen har redan idag fått vänja sig vid insikten att klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för ett säkert och tryggt liv. Bränder, torka och översvämningar drabbar alla, såväl rika som fattiga. Extrema väderförhållanden bidrar till oförutsägbarhet och äventyrar människors tillgång till mat, vatten och hälsa.

Klimatförändringarna handlar också om rättvisa. De fattigaste i världen drabbas ofta hårdast av den globala uppvärmningen, samtidigt som de har bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. Alla länder har nu ett ansvar att ställa om från fossil till förnybar energi. Det förutsätter både teknisk innovation och beteendeförändringar, liksom en fördjupad reflektion över människans relation till skapelsen.

Läs om hur Svenska kyrkan arbetar med klimatfrågan i Sverige och internationellt.