Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Klimatfrågorna är närvarande i Svenska kyrkans dagliga verksamhet. I det internationella utvecklingsarbetet möter våra partner människor som tvingats lämna sina hem på grund av allt frekventare extremväder som slår mot skördar, ibland med konflikter som följd. Klimatfrågorna återkommer också i Svenska kyrkans egen verksamhet som påverkar klimatet på flera olika sätt, bland annat genom energianvändning i fastigheter, resor, inköp och investeringar. Klimat- och andra miljöfrågor berör även stiftens förvaltning av skog och mark.

För att minska Svenska kyrkans egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna fattade kyrkostyrelsen 2019 beslut om en färdplan för klimatet. Färdplanen är en följd av Ett biskopsbrev om klimatet där Svenska kyrkans biskopar uppmanar ledare, näringsliv, organisationer, allmänhet och den egna organisationen att agera för en hållbar framtid.

På den här sidan kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete för klimatet.

Aktuellt om klimatarbetet

Samtal om klimat och hållbarhet

Vårt arbete för klimatet