En manlig präst står vid altaret och håller i en kalk.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Evangeliet på sitt hjärtas språk

En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk. Målet för den teckenspråkiga verksamheten i Svenska kyrkan är att möjliggöra gudstjänst, diakoni, mission och undervisning för teckenspråkiga. Att få ta del av det glada budskapet, få diskutera tro och tvivel och dela glädje och sorg på sitt hjärtas språk är viktigt.

Svenska kyrkan bedriver församlingsverksamhet på teckenspråk i samtliga stift och det finns en lång historia av arbete på teckenspråk. Varje församling ska enligt Svenska kyrkans kyrkoordning redovisa sin verksamhet på teckenspråk. 

Officiellt språk 1981

Den 14 maj 1981 fastslog riksdagen att teckenspråket är dövas förstaspråk. Svenskt teckenspråk erkändes därmed som ett officiellt språk och Sverige blev samtidigt första land i världen där teckenspråket blev erkänt som ett språk. Det svenska teckenspråket har en särställning i Sverige genom att människor är beroende av detta språk, till skillnad från andra modersmål. 

Rätten att få använda det egna språket utgör en mänsklig rättighet i enlighet med artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Teckenspråkig verksamhet i Svenska kyrkan

Inom verksamheten firar vi gudstjänster och andakter på teckenspråk. Vi ordnar också olika former av gemenskapsträffar. Vi erbjuder också dop, vigslar, konfirmation och begravningar på teckenspråk.

Verksamheten vänder sig till alla åldrar och utbudet kan variera beroende på i vilket stift du befinner dig. Idag finns cirka 30 anställda inom kyrkans teckenspråkiga arbete, en del är själva döva.

Svenska kyrkan i tider av kris och oro

I tider av oro och kris är kyrkan viktig för både individer och samhälle. Människor behöver få mötas och få stöd och hjälp i ännu större omfattning än vanligt. Svenska kyrkan anpassar verksamheten efter situationen som råder och människors behov.

Behöver du någon att prata med kan du kontakta jourhavande präst genom chatt eller digitalt brev. Du kan också samtala med teckenspråkiga präster eller diakoner i samtalsjouren för döva (bildtelefon).

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete ser olika ut i olika stift. Vill du komma i kontakt med Svenska kyrkan lokalt finns information och kontaktuppgifter här.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

Kyrkohandboken på svenskt teckenspråk

Kyrkohandboken på svenskt teckenspråk togs emot i en mässa i Uppsala domkyrka på Pingstdagen 28 maj 2023. Se inspelningen av mässan.

Närbild på ett altarkors med två händer som talar teckenspråk.

Teckenspråkig verksamhet i stiften

Här finns länkar till stiftens externa webbsidor och Facebook-sidor där du hittar mer lokal information om den teckenspråkiga verksamheten.

Teckenspråk i Svenska kyrkan på Facebook

Det finns teckenspråkigt arbete på många olika håll i Svenska kyrkan. På Facebook länkar vi till andakter och gudstjänster på teckenspråk från olika församlingar och stift.

Händer i kyrkan – en tidning om kyrkans teckenspråkiga verksamhet

I tidningen Händer i kyrkan hittar du artiklar och intervjuer, och kan läsa om vad som har hänt och vad som är på gång i den teckenspråkiga verksamheten.

Händer i kyrkan som pdf-fil

Historia

Den 6 oktober 1905 utfärdade Kungen en kungörelse ”angående anslag av allmänna medlen för anordnande av kyrklig själavård för dövstumma”. Dövstumskolan i Lunds distrikt var först med att anställa en präst 1906 och de övriga skolorna följde efter under de följande åren.

Sedan 1991 har varje stift ansvaret för främjande av den teckenspråkiga verksamheten inom Svenska kyrkan.