Meny

Anvisningar till ansökan - projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

På den här sidan hittar du de anvisningar och blanketter du behöver för att söka stöd till kunskapsutvecklingsprojekt inom det kyrkliga kulturarvet.

Ansökningsperioden är nu slut, sista ansökningsdag var den 28 februari.

I november 2019 öppnade den första utlysningen inom Nationellt program för kunskapsutveckling inom kyrkligt kulturarv för år 2021. Ansökningstiden var 1 november 2019 - 28 februari 2020.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är såväl offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner som privata, samt universitet och högskolor. Behöriga är även andra organisationer som ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka, liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter. Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

Förstudie eller nytt kunskapsutvecklingsprojekt

Inför 2021 går det att söka medel till förstudier och nya kunskapsutvecklingsprojekt inom programmets alla fyra områden:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

En förstudie ska: syfta till att förbereda ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt inom det kyrkliga kulturarvet och utgå från programmet. Förstudien ska vara begränsad i tid och bör inte sträcka sig längre än 12 månader. En förstudie beviljas högst 200 000 kr.

Ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt ska: utgå från något av de fyra kunskapsutvecklingsområdena i det nationella programmet. Det går att söka för projekt som löper under två år.

Anvisningar och information om ansökan

Här kan du ladda ner information om hur du fyller i ansökan, vilka riktlinjerna är för bedömning av ansökningar och hantering av jäv. Här finns också information om hur vi behandlar dina personuppgifter som sökande. 

Villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 och tillhörande Handbok för kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 ger också värdefull information för dig som sökande. Det är villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning som reglerar dess användning.

Vad ansökan ska innehålla

För att ansöka om medel till kunskapsutvecklingsprojekt laddar du ner och fyller i ansökningsblanketten och bilagan budgetplan. Skicka sedan ansökan med bilaga till kunskapsutveckling.kulturarv@svenskakyrkan.se senast den 28 februari 2020. Har du frågor går det bra att skicka dem till samma e-postadress.

Ansökningsperioden är nu slut, sista ansökningsdag var den 28 februari.