Anvisningar till ansökan - projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

På den här sidan hittar du de anvisningar och blanketter du behöver för att söka stöd till kunskapsutvecklingsprojekt inom det kyrkliga kulturarvet.

Den 1 november 2022 öppnade utlysningen som gäller ansökningar för år 2024.  Ansökningstiden är 1 november 2022 – 28 februari 2023. 

Förstudie eller nytt kunskapsutvecklingsprojekt

Det går att söka kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, till förstudier och nya kunskapsutvecklingsprojekt inom programmets alla fyra områden:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

I den här utlysningen inför2024 vill Svenska kyrkan särskilt uppmuntra ansökningar som synliggör samiska inslag i kyrkomiljöer och samiskt kulturarv, och som kan bidra till att det bevaras, används och utvecklas. Läs mer om att öka kunskapen om samiskt kulturarv här.

En förstudie ska: syfta till att förbereda ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt inom det kyrkliga kulturarvet och utgå från programmet. En förstudie beviljas högst 200 000 kr. Förstudier ska precis som nya kunskapsutvecklingsprojekt medfinansieras. Förstudien ska vara slutredovisad innan en ny ansökan kan behandlas.

Ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt ska: utgå från något av de fyra kunskapsutvecklingsområdena i det nationella programmet. Det går att söka för projekt som löper under två år.

Läs mer i Nationellt program för kunskapsutveckling inom kyrkliga kulturarv.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner , samt universitet och högskolor. Behöriga är även privata och andra organisationer, ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka, liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter.

Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

Anvisningar och information om ansökan

Här kan du ladda ner information om hur du fyller i ansökan, vilka riktlinjerna är för bedömning av ansökningar och hantering av jäv. Här finns också information om hur vi behandlar dina personuppgifter som sökande. 

Villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 och tillhörande Handbok för kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 ger också värdefull information för dig som sökande. Det är villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning som reglerar dess användning.

Den kyrkoantikvariska ersättningen kan sökas för ett ramår i taget. Varje ramår har en dispositionstid på två år, från den 1 januari år 1 till den 31 december år 2.

Vid kyrkostyrelsens beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning till nationella kunskapsutvecklingsprojekt ramår 2022 fastställdes utökade villkor för de nationella projekten. Syftet är att effektivisera avtalsprocessen genom att ta fram generella villkor för projektens genomförande. Ta del av dessa nedan.  

 

Ladda ner ansökningshandlingar

Här laddar du ner och fyller i din ansökningsblankett och budgetmall. Skicka dem sedan till kunskapsutveckling.kulturarv@svenskakyrkan.se

Ladda ner ansökningsblankett

Ladda ner mall för projektbudget

Vid frågor

Har du frågor kan du mejla dem till kunskapsutveckling.kulturarv@svenskakyrkan.se. Du kan också ringa kulturarvshandläggare Christina Persson, Tel: 018-16 97 17.

Om kyrkoantikvarisk ersättning

Enligt kulturmiljölagen ska den kyrkoantikvariska ersättningen täcka kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen.

Övergripande kunskapsutvecklingsinsatser kan ses som kulturhistoriskt motiverade kostnader när de är en direkt förutsättning för en långsiktigt hållbar förvaltning av de kyrkliga kulturminnena. Hur stor andel av kostnaden i ett projekt som anses vara kulturhistoriskt motiverade måste avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.