Anvisningar till ansökan - projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

På den här sidan hittar du de anvisningar och blanketter du behöver för att söka stöd till kunskapsutvecklingsprojekt inom det kyrkliga kulturarvet.

Ansökningstiden för år 2025 var den första november 2023 till den 29 februari 2024. Nästa ansökningsperiod gäller 2026 och öppnar den första november i år.

Förstudie eller nytt kunskapsutvecklingsprojekt

Det går att söka kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, till förstudier och nya kunskapsutvecklingsprojekt inom programmets alla fyra områden:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

En förstudie ska: syfta till att förbereda ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt inom det kyrkliga kulturarvet och utgå från programmet. En förstudie beviljas högst 200 000 kr. Förstudier ska precis som nya kunskapsutvecklingsprojekt medfinansieras. Förstudien ska vara slutredovisad innan en ny ansökan kan behandlas.

Ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt ska: utgå från något av de fyra kunskapsutvecklingsområdena i det nationella programmet. Det går att söka för projekt som löper under två år.

Läs mer i Nationellt program för kunskapsutveckling inom kyrkliga kulturarv.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner , samt universitet och högskolor. Behöriga är även privata och andra organisationer, ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka, liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter.

Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

Anvisningar och information om ansökan

Här kan du ladda ner information om hur du fyller i ansökan, vilka riktlinjerna är för bedömning av ansökningar och hantering av jäv. Här finns också information om hur vi behandlar dina personuppgifter som sökande. 

Villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 och tillhörande Handbok för kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 ger också värdefull information för dig som sökande. Det är villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning som reglerar dess användning.

Den kyrkoantikvariska ersättningen kan sökas för ett ramår i taget. Varje ramår har en dispositionstid på två år, från den 1 januari år 1 till den 31 december år 2.

Vid kyrkostyrelsens beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning till nationella kunskapsutvecklingsprojekt fastställdes utökade villkor för de nationella projekten. Syftet är att effektivisera avtalsprocessen genom att ta fram generella villkor för projektens genomförande. Ta del av dessa nedan.  

 

Ansökningshandlingar

Sista dag att lämna in ansökan var den 29 februari. Har du frågor går det bra att mejla kunskapsutveckling.kulturarv@svenskakyrkan.se. Du kan också ringa kulturarvshandläggare Christina Persson, tfn 018-16 97 17.

Om kyrkoantikvarisk ersättning

Enligt kulturmiljölagen ska den kyrkoantikvariska ersättningen täcka kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen.

Övergripande kunskapsutvecklingsinsatser kan ses som kulturhistoriskt motiverade kostnader när de är en direkt förutsättning för en långsiktigt hållbar förvaltning av de kyrkliga kulturminnena. Hur stor andel av kostnaden i ett projekt som anses vara kulturhistoriskt motiverade måste avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.