Tre personer i samedräkt sitter på grovhuggna bänkar runt en lägereld framför Uppsala domkyrkas altare.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vittnesmål om samisk andlighet

I sitt vittnesmål berättar Ingrid Inga om samisk andlighet.

Samisk religion och andlighet har genom historien nedvärderats och framställts av Svenska kyrkan som hedendom, vidskepelse, djävulskonst och avgudadyrkan oförenlig med kristen tro. 

Samisk religion och andlighet är en del av vår livsform och våra levnadsförhållanden som är starkt knutna till vårt traditionella bruk av marker och naturresurser i Sápmi.

Livet i samklang med naturen är andligt

Markerna och naturen är vårt hem där vår identitet, våra minnen, vår kultur, våra heliga platser, andlighet, våra näringar och vårt språk formats och upprätthållits genom årtusenden. Vårt sätt att leva i nära samklang med markerna och naturen är att leva andligt. 

I vår andliga tradition är bönen och välsignelsen en del av vår vardag i betydelsen att vi lägger dagens arbete i Guds händer. Det påminner oss om Guds närvaro i allt det vi gör och om Guds omsorg om oss och om vårt ansvar att förvalta våra marker/vårt hem för nästkommande generation. 

Samisk religion är en del av den kristna tron

I vår tradition är bönen och väl signelsen alltid knuten till goda handlingar och till tacksamhet och att vi är en del av Guds skapelse. Samisk religion och andlighet är en del av den kristna tron – om Svenska kyrkan är beredd att erkänna det.

Läs vittnesmålet på nordsamiska

Tre personer i samedräkt sitter på grovhuggna bänkar runt en lägereld framför Uppsala domkyrkas altare.

Vittnesmål om samisk andlighet – nordsamiska

I sitt vittnesmål berättar Ingrid Inga om samisk andlighet.