Foto: Alex & Martin /Ikon

Kyrkorummet under reformationen

Under Gustav Vasas tid, samtidigt med reformationen på 1500-talet, lämnade Sverige katolicismen och blev ett lutherskt land. Kyrkan blev en nationell evangelisk-luthersk kyrka: Svenska kyrkan.

Vid reformationens inledning, under 1520-talet, fanns en stor mängd rikt inredda kyrkor i Sverige. Med undantag för kloster och andra kyrkliga inrättningar bevarades de flesta församlingskyrkorna och deras inredningar. 
Men förändringen påverkade kyrkorummet och gudstjänsten. De mest påtagliga nya inslagen var predikstolen och bänkinredningen. 

Texten på sidan är en sammanfattning av skriften Reformationens kyrkorum (pdf).

Klosterkyrkorna revs

Med reformationen försvann klosterväsendet. Det fanns inte bara religiösa skäl till att klostren och klosterordnarna upplöstes under reformationen, utan också politiska.

Vid riksmötet i Västerås 1527 fick Gustav Vasa rätt att förfoga över all kyrklig egendom. Klostren fick världsliga förvaltare, som drog in klostrens avkastning och egendomar till kronan – staten. Processen var dock inte omedelbar, utan drog ut i åtskilliga decennier, troligen för att klostren hade ett visst stöd hos både aristokrati och allmoge.

De medeltida klosterkyrkorna revs

Flertalet av de medeltida klosterkyrkorna övergavs eller revs, men några kom att leva vidare som församlingskyrkor: Askeby, Bosjökloster, Nydala, Vadstena, Varnhem, Vreta, S:t Peter i Lund, S:t Petri i Ystad, Mariakyrkan i Sigtuna och Riddarholmskyrkan i Stockholm.  

Under århundraden var klosterliv förbjudet i Sverige, men 1990 gav Svenska kyrkans biskopar sitt stöd och sin välsignelse till klosterliv inom den evangelisk-lutherska kyrkan. 

En rikt utsmyckad predikstol.
Habo kyrka fick sitt nuvarande utseende 1723. Den är byggd nästan som en katedral med läktare runt hela kyrkan. Kyrkan avspeglar den gamla tiden genom att man har kvar logerna för det finare folket, bänkar för bönderna och läktare för torpare, drängar och pigor. Målningar från katekesen, täcker hela kyrkan från golv till tak. Konstnärerna hette Johan Kinnerus och Johan Christian Peterson och var båda från Jönköping. Foto: Alex & Martin /Ikon

Altaruppsatser fick nya motiv

I kyrkorna från den katolska tiden fanns altarskåp vid högaltaret och vid sidoaltaren. Altarskåpen var ofta utförda som triptyker – tredelade skåp med mittstycke, och sidoflyglar som kunde öppnas och stängas beroende på vilka bilder som skulle visas under kyrkoåret. De var guldglänsande och många pryddes med bilder av Madonnan eller helgonen.  

Altarskåpen vid högaltaret behölls ofta efter reformationen. Sidoaltare som var invigda till Jungfru Maria eller olika helgon togs däremot bort och förvarades i undanskymda utrymmen.  

Uppståndelsen blev nytt huvudmotiv

De altarskåp som nytillverkades under 1500-talet och fram till 1600-talets början liknade de äldre skåpen, men på 1600-talet började nya altarskåp tillverkas i evangelisk-luthersk stil, med Kristus och uppståndelsen som huvudmotiv. Dessa byggdes utan rörliga flygeldörrar och hade klassiska arkitekturformer, hämtade från den italienska renässansen.

Till en början beställde ett antal resursstarka stadsförsamlingar verken av skickliga invandrade tyska konstnärer och hantverkare från nordtyska städer, men efter mitten av 1600-talet kom en lokal produktion igång. Medan de katolska altaruppsatserna hade präglats av handling och berättande, visade de nya svenska motiven Kristus mer som symbol.  

Under den senare delen av 1600-talet och långt in på 1700-talet påverkade den italienska barocken konsten i kyrkorna. Altaruppsatserna fick då klassiska kolonnställningar, med målningar eller reliefer emellan, som föreställde Jesus dop eller Jesus i Getsemane.  

Publiken var ofta analfabeter

Kristusbilden skulle åskådliggöra kärnan i den lutherska tron – den enskildes rättfärdiggörelse genom Kristi död och uppståndelse – för en publik som till större delen var analfabeter.

I de flesta altaruppsatser fanns en nattvardsscen där Jesus och lärjungarna sitter vid bordets bortre sida och inbjuder de nattvardsfirande sockenborna att förena sig med dem.  

Altaruppsatsen i Mariestads domkyrka fyller korets östa vägg. Den tillverkades, liksom predikstolen, av bildhuggaren Börje Löfman och förvärvades efter branden 1693. Framför kolonnerna står evangelisterna, två på var sida. De åtföljs av sina symboler, däribland direkt till höger om altartavlan evangelisten Lukas med sin oxe. Foto: Alex & Martin /Ikon

Altaren, helgonskulpturer och krucifix

Nattvardens ställning var stark i Svenska kyrkan, och den traditionella placeringen av altare och altaruppsats i korets östra del behölls under reformationen.  

Helgonskulpturer och krucifix avlägsnades ofta, men de förstördes sällan. I vissa fall kunde de till och med behållas i kyrkorummet, men de skulle då förstås på ett nytt sätt. De förmedlade berättelser från Bibeln, men skulle inte tillbedjas, eller offras till. Till skillnad från många andra länder i Nordeuropa finns därför en stor del av den medeltida bildskatten bevarad i Sverige.

På senare tid har medeltida träskulpturer tagits fram igen, restaurerats och konserverats. De minner om heliga gestalter och berättelser från Bibeln och de markerar samhörighet med en äldre kristen bildtradition. 

Medeltida kyrkor kunde ha många altaren

I det medeltida kyrkorummet fanns, förutom högaltaret i öster, ofta ett eller flera altaren i långhuset. Antalet altare berodde på hur stort prästerskapet var som var knutet till kyrkan. Vid Lunds domkyrka fanns vid medeltidens utgång ett sjuttiotal altaren. I en ordinär sockenkyrka fanns ett eller två sidoaltaren. Det ena var ofta helgat till Maria och det andra till ett annat helgon.

Folkreligiositeten fanns kvar

Trots den officiella synen på helgonen fanns ändå i folklig religiositet spår av en äldre syn på altarnas och bildernas betydelse. Ett exempel är de så kallade kakaltarna, som fanns kvar långt efter reformationen, där barnaföderskor i samband med kyrktagningen kunde lägga en gåva i form av bröd eller ost. 

Närbild på en träskulptur som föreställer en ängel som spelar trumpet.
Habo kyrka. Foto: Alex & Martin /Ikon

Korskranken fick ny betydelse

Det medeltida kyrkorummet hade en tydlig markering, ett skrank, mellan långhus och kor. Långhuset var församlingens utrymme, medan endast munkar och präster hade tillträde till koret, med altarrummet. Avgränsningen kallas för korskrank.

Efter reformationen fick korskranken en ny betydelse. De, liksom predikstolarna, signalerade att det nu var predikan, bön och sång som präglade det vardagliga gudstjänstlivet.

Även efter reformationen byggdes nya korskrank, och gamla kunde byggas om. Omkring år 1800 förlorade korskranken sin betydelse. I de nya kyrkor som då uppfördes stod altarrummet öppet, helt utan avgränsning inför gudstjänstbesökaren. 

Mariestad domkyrka. Foto: Alex & Martin /Ikon

Predikstolen blev en praktpjäs 

Predikan fick en ny och större betydelse i gudstjänsten. Dess syfte blev att både förkunna och undervisa i trons grundsatser och den framfördes på det egna språket, som var och en kunde förstå.

Även i den medeltida mässan kunde läsning ske från en talarstol, men efter reformationen utvecklades den till en praktpjäs. Predikstolen fick en upphöjd placering, ofta i övergången mellan koret, det vill säga platsen för altaret, och långhuset, där församlingen hade sin plats.  

Många kyrkor fick sin första predikstol under 1500-talet, men redan under 1600-talet börjar man ersätta dessa.

Då utvecklas den typ av predikstolar som har den karaktäristiska formen av en korg, där prästen står med ett ljudtak eller baldakin ovanför, som både visuellt och akustiskt förstärker uttrycket. En trappa kompletterar arrangemanget så att prästen kan nå sin upphöjda plats ovanför menigheten.

Timglas höll koll på tiden

Till predikstolen hör ett bokstöd och ett eller flera timglas som gjorde det möjligt att sätta ett mått på den tid som borde tas i anspråk.  

Kyrkorummet i Mariestads domkyrka får rymd från de höga spetsbågiga ribbvalven, vars tyngd bärs av kraftiga murpelare. Invändigt framstår kyrkan med sina ribbvalv nästan gotisk till sin karaktär, men till skillnad från de medeltida kyrkorummen är de målade dekorationerna mycket sparsamma. Även om den ursprungliga kyrkan är bevarad till sina huvuddrag, präglas interiören av senare förändringar och förvärv. En stadsbrand 1693 fick stora konsekvenser för kyrkans inredning, bland annat gick såväl orgel som korskrank förlorade. Foto: Alex & Martin /Ikon

Dopfunten fick en central plats

Före reformationen måste barn kristnas genom dopet innan de fick vistas i kyrkorummet. Därför var de gamla dopfuntarna placerade vid kyrkans ingång i väster. Under reformationen flyttades de till en mer central placering i koret. 

Kyrkorummet fylldes med bänkar  

De långa predikningarna medförde ett behov av bänkar med plats för hela församlingen. Dessa kom att fylla större delen av kyrkorummet.

Sittplatser delades upp efter kön och klass  

Bänkraderna, som stängdes med dörrar, hade bestämda sittplatser, strikt uppdelade efter kön och klass. Kvinnorna hade sina platser på norra sidan av mittgången och männen på den södra. De förnämare platserna var närmast koret och de sämre längst ned i kyrkorummet.  

När församlingar växte och det behövdes fler sittplatser, kunde nya läktare uppföras längs långhusets sidor, i vissa fall i flera våningar. 

Kyrkorummet i Mariestads domkyrka får rymd från de höga spetsbågiga ribbvalven, vars tyngd bärs av kraftiga murpelare. Invändigt framstår kyrkan med sina ribbvalv nästan gotisk till sin karaktär, men till skillnad från de medeltida kyrkorummen är de målade dekorationerna mycket sparsamma. Även om den ursprungliga kyrkan är bevarad till sina huvuddrag, präglas interiören av senare förändringar och förvärv. En stadsbrand 1693 fick stora konsekvenser för kyrkans inredning, bland annat gick såväl orgel som korskrank förlorade. Foto: Alex & Martin /Ikon

Målningarna framhävde budskapet

Medeltidens katolska kyrkorum var oftast rikt försedda med målningar på väggar och i valv. I början av reformationen fick många av dem vara kvar, men i början av 1600-talet började de kalkas över, både av teologiska och estetiska orsaker.  

Målningar var pedagogiska hjälpmedel

Kyrkomålningar användes som pedagogiska hjälpmedel för prästernas fostran av församlingen, och tjänade som andaktsbilder för den enskilda människan.

Gustav Vasas söner, särskilt Johan III, var intresserade av såväl trosfrågor som konst och arkitektur. Därmed inleddes en kulturell expansion i Sverige och i kyrkorna under 1500-talets sista årtionden. I samband med 1571 års kyrkoordning formulerade ärkebiskop Laurentius Petri både den evangelisk-lutherska kyrkans syn på de kyrkliga traditionerna och på användningen av kyrkorum, liturgiska föremål och utsmyckningar.

Därmed började nya målningar tillkomma. En del av dem ersatte medeltida målningar, som började bli medfarna, eller i vissa fall hade ett teologiskt olämpligt innehåll.

Nya målningar uteslöt helgonen

Från 1580-talet fram till omkring 1630 utfördes en mängd målningar i kyrkor, särskilt i Södermanland, Uppland och Östergötland. I dessa målningar är helgonlegender och utombibliska Maria-motiv utrensade till förmån för direkta avbildningar av scenerna i Gamla och Nya testamentet.

De medeltida målningarna kunde vara präglade av de förfinade riddarideal som under stor del av medeltiden var på modet. De nya målningarna utfördes av lokala hantverksmästare utan vidare konstnärlig skolning. Stilen är rustik, om än festlig och färgstark, med figurscener inramade av rik blomsterornamentik. 
Den andra högkonjunkturen för efterreformatoriska kyrkomålningar varade från ungefär 1680 ända fram till 1700-talets slut. Då dekorerades kyrkorna framförallt i Västergötland, Bohuslän, Halland, Dalsland och Värmland. Men det uppfördes också många nya träkyrkor som ofta blev rikt dekorerade med målningar.

Trons huvudsakliga tankar skildras i takmålningar

Takmotiven utgjordes framför allt av den kristna trons huvudtankar med treenigheten, Kristi förklaring, yttersta domen och de dödas uppståndelse. 
Skildringarna av himmelen och helvetet var i allmänhet mycket drastiska. Helvetet, med sina skrämmande och burleska scener av djävlar och plågade själar, var placerade så långt bort från koret som möjligt, rakt över allmogens huvuden. Det var en konkret skildring av belöningarna som väntade de fromma och straffen som tilldelades dem som inte var lika gudfruktiga.

Äldre målningar kalkades över

Under 1600-talet började äldre målningar kalkas över, vilket både hade teologiska och estetiska orsaker.

För att gynna en alltmer läskunnig församlings bibelstudier togs större fönster upp i väggarna. Ibland skadades då väggmålningarna och de målades därför över. Välvmålningarna kunde däremot behållas.

1800-talets kyrkor dekorerades sparsamt

Under den tongivande biskopen Esaias Tegnér i Växjö manifesterades slutligen den evangelisk-lutherska kristendomen i vita och sparsamt dekorerade kyrkor. Denna nyklassicism ville erinra om antika tempel och byggdes under 1800-talets första hälft, trehundra år efter reformationens inledning. 

Byggnadsstilen förändrades gradvis

De svenska kyrkornas byggnadsstil förändrades gradvis under reformationen.  
När nya kyrkor byggdes under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal fick de fortfarande ett medeltida utseende, som långhuskyrkor med spetsbågiga portar, fönster och valv. Först under stormaktstiden, från 1600-talets mitt och framåt, byggdes allt fler kyrkor i de nya renässans- och barockstilarna, som influerats av formvärlden i antikens Grekland och Rom.

Kyrkor byggdes i sten eller trä

I städerna uppfördes i allmänhet kyrkorna i sten, medan kyrkorna i de församlingar som etablerades i tidigare obebodda skogsområden, i till exempel Bergslagen och Norrland, byggdes i trä. 
Eftersom den så kallade centralkyrkan vid denna tid var ett arkitektoniskt ideal blev många av de nya kyrkorna byggda i korsform. Predikstolen kunde då placeras i mitten, vilket även var i enlighet med den evangelisk-lutherska lärans betoning av predikan.  

Efter krigen skapas enhetliga kyrkorum

Efter krigen under 1600-talet och det tidiga 1700-talet ökade välstånd och befolkning så mycket att nya kyrkor åter byggdes i större antal. 
Under upplysningstiden, från 1700-talets mitt och under 1800-talets första hälft, skapades därigenom den evangelisk-lutherska kyrkans ljusa, luftiga och enhetliga kyrkorum, där församling och präst kunde samspela under hela gudstjänsten.  

I en del fall revs de medeltida kyrkorna, i andra fall byggdes de om. På så vis kan det sägas att ur kyrkobyggnadssynpunkt varade reformationen under flera hundra år. 

En grusväg leder upp mot Mariestads domkyrka.
Mariestads domkyrka uppfördes 1593–1619 med ett resligt torn i väster, som dominerar den närbelägna stadsbebyggelsen längs Vänerns strand. Kyrkan har sakristia i norr och vapenhus i söder av samma höjd som långhuset, vilket ger kyrkans yttre en korsformad struktur. Även om kyrkan till sin stomme är ursprunglig, har viktiga förändringar skett såväl ut som invändigt. Foto: Alex & Martin /Ikon