Ekonomisk hållbarhet

Arbetet för en ekonomiskt hållbar värld handlar om att använda och förvalta resurser ansvarsfullt och långsiktigt.

Svenska kyrkan verkar för att handel och investeringar ska ske på sätt som bidrar till en hållbar utveckling, både inom Svenska kyrkan och genom nätverk med andra investerare och aktörer. Vi gör det genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och investeringar, och genom ett mångårigt engagemang i initiativ som Fairtrade, Swedwatch och mikrofinansorganisationer som drivs av kyrkor.

För Svenska kyrkan handlar ekonomisk hållbarhet också om att bidra till en kyrka som står väl rustad för framtiden.

Kapitalförvaltning

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning. Besök kapitalförvaltningens webbplats.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan

Tågräls. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ett hållbart samhälle kräver en hållbar infrastruktur. Det handlar om energi- och transportsystem som behöver ställas om så att de drivs av förnybar energi. Teknisk innovation behövs för att möta globala utmaningar. 

En liten flicka i lila kläder, mask och röd mantel står på kanten av ett hustak och blickar ut över en stad. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om hur städer och samhällen ska kunna bli inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Svenska kyrkan bidrar till social sammanhållning och öppna mötesplatser där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas på lika villkor.

En person går i en butik och plockar ner varor i en kundkorg. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

När de globala utmaningarna beskrivs kan man få en känsla av att det råder en brist på resurser. I själva verket lever vi en värld där vi har tillräckliga resurser men problemet ligger i att de är ojämnt fördelade. För att tackla framtidsutmaningarna behövs innovativa idéer.