Kapitalförvaltning

Hållbara investeringar är sedan länge styrande för Svenska kyrkans kapitalförvaltning då vår finanspolicy slår fast att vi ska vara aktiva och långsiktiga ägare. Vi påverkar vår omvärld genom vad vi investerar i, vem som får förvalta vårt kapital och hur vi använder vår röst.

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen. Här kan du läsa mer om vårt arbetssätt och alla våra årsrapporter. 

Fyra kostymklädda personer sitter på en scen framför skärmar.

Vi medverkar och samarbetar

Svenska kyrkan har ett betydande kapital men i förhållande till pensionsfonder och andra institutionella investerare är vi ändå relativt små. Att samarbeta med andra är därför en viktig del av vårt arbete.

En stor kyrkbyggnad med solcellstak och en Svenska kyrkan-flagga framför.

Hållbara investeringar 2021

Resultatet 2021 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1 960 miljoner kronor (403 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 19,8 procent (4,2 procent). Det är 2,9 procentenheter högre än vårt jämförelseindex, och 12,8 procentenheter högre än avkastningsmålet.

Rapporter om hållbar kapitalförvaltning

Svenska kyrkan publicerar årliga rapporter om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. De finns även tillgängliga på engelska.

Vårt arbetssätt

Hållbara investeringar tar sig många olika uttryck och Svenska kyrkans nationella nivå har som mål att vara en ansvarsfull ägare i vid bemärkelse. Det innebär att vi är långsiktiga, aktiva ägare som utnyttjar vår möjlighet att påverka näringslivet och finansbranschen i en hållbar riktning.

Klimat och finans

Alla delar av samhället behövs i omställningen till en klimatsmart ekonomi. Det globala klimatavtalet inger hopp.

En person som arbetar högt upp på ett vindkraftverk.

Fonder med tydlig samhällsnytta

Svenska kyrkans finanspolicy är tydlig med att placeringar ska göras i bolag som bidrar till samhällsnytta. Vi driver även på utvecklingen i finansbranschen.

Hållbarhetsaspekten har skapat utrymme för bättre avkastning – vi har en avkastning över index – och har även gjort att Svenska kyrkan idag betraktas som en av världens främsta hållbara kapitalägare. 

 Vi strävar efter att äga bolag som genom sitt agerande, sina varor eller tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Vi är aktiva ägare som vill påverka företag i vår portfölj att ta sitt ansvar, ifall de har brustit i frågor som rör hållbarhet. Det gör vi genom att föra dialog med företagen, främst i samverkan med andra investerare.

Här på sidorna om vår kapitalförvaltning kan du läsa om varför vi arbetar med hållbara investeringar, vilka vi samarbetar med och hur våra fonder gör samhällsnytta. På sidorna om vårt arbetssätt berättar vi mer om vår förvaltningsmodell från allokering av kapitalet via val av förvaltare till uppföljning.

HÅLLBARHET OCH LÅNGSIKTIGHET GER STABIL AVKASTNING

Det egna kapitalet på den nationella nivån inom Svenska kyrkan uppgick i slutet av 2019 till 9,6 miljarder kronor och det utgör en buffert för framtida behov. Svenska kyrkans regelverk (kyrkoordningen) slår fast att kapitalet ska förvaltas långsiktigt med ett avkastningskrav på 3 procent per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen. Ackumulerat har avkastningen i förvaltningen sedan millennieskiftet varit 153 procent, motsvarande 4,8 procent per år och avkastningsmålet för motsvarande period var 156 procent.

FINANSIERAR INSATSER I FÖRSAMLINGAR OCH STIFT

Avkastningen gör insatser möjliga i församlingar och stift när det finns behov av det. Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har regelbundet fattat beslut om uttag från den nationella nivåns kapital och 2019 bestämde de att uttag ska göras om ca 200 miljoner kronor årligen framöver för att finansiera olika projekt ute i landets församlingar.

FINANSPOLICYN VISAR VÄGEN

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen. Det är därför oss självklart att våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Hur det ska ske uttrycks i Svenska kyrkans finanspolicy som kyrkostyrelsen beslutar över.

Ladda ner vår finanspolicy här.

Placeringsanvisningar för etik och hållbarhet.