Kapitalförvaltning

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kapitalförvaltning

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

Vi strävar efter att äga bolag som genom sitt agerande, sina varor eller tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Vi är aktiva ägare som genom dialog med företag och samverkan med andra investerare verkar för ett hållbart värdeskapande.

Vilar på principer om mänskliga rättigheter och miljö
Vår finanspolicy vilar på två grundprinciper: människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken som idag återspeglas i internationella konventioner som gäller mänskliga rättigheter och miljö.

Med dem som utgångspunkt kompletterar kapitalförvaltningen det arbete för hållbar utveckling som sker på andra håll inom Svenska kyrkan, både i Sverige och i utlandet. Samtliga stift har de senaste åren antagit liknande skrivningar.

Kapitalet ska förvaltas långsiktigt
Det egna kapitalet på den nationella nivån inom Svenska kyrkan uppgick i slutet av 2016 till 7,4 miljarder kronor och det utgör en buffert för framtida behov.

Svenska kyrkans regelverk (kyrkoordningen) slår fast att kapitalet ska förvaltas långsiktigt med ett avkastningskrav på 3 procent per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen.

Finansierar insatser i församlingar och stift
Avkastningen gör insatser möjliga i församlingar och stift när det finns behov av det. Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har under åren 2007-2012 regelbundet fattat beslut om uttag från den nationella nivåns kapital.

Totalt hade 1 154 miljoner kronor utbetalats fram till årsskiftet 2015/16. Av detta kom 573 miljoner från kapitalförvaltningen.

FINANSPOLICY 2017
Ladda ned vår Finanspolicy 2017 inklusive placeringsanvisningar, etik och hållbarhet (pdf, 21 sidor) eller bläddra i den här:

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2016

Resultatet för 2016 innebär att avkastningen för Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationell nivå överträffar det långsiktiga avkastningsmålet, både för året 2016 och för en tioårsperiod. Avkastningen under 2006–2016 var 70,4 procent, vilket motsvarar 5,5 procent per år.

Läs hela rapporten, Ansvarsfulla investeringar 2016. 

Vårt arbetssätt

Området som kallas ansvarsfulla eller hållbara investeringar tar sig många olika uttryck. Svenska kyrkans nationella nivå har som mål att vara en ansvarsfull ägare i vid bemärkelse.

Investera med samhällsnytta

Svenska kyrkan har två ambitioner med sina investeringar utöver att klara de finansiella målen: att göra skillnad med sitt eget kapital och att driva utvecklingen i branschen mot ökad hållbarhet och långsiktighet.

Vi medverkar och samarbetar

Svenska kyrkan har ett betydande kapital men i förhållande till pensionsfonder och andra institutionella investerare är vi ändå relativt små. Att samarbeta med andra är därför en viktig del av vårt arbete.

Rådet ansvarar genom delegation från kyrkostyrelsen för kapitalförvaltningen på den nationella nivån och arbetar fortlöpande med att utveckla förvaltningen och finanspolicyn.

Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd

Rådet ansvarar genom delegation från kyrkostyrelsen för kapitalförvaltningen på den nationella nivån och arbetar fortlöpande med att utveckla förvaltningen och finanspolicyn.

Rapporter om hållbar kapitalförvaltning

Svenska kyrkan har publicerat årliga rapporter om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar sedan 2011. De finns även tillgängliga på engelska.

Kontakt

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

Svenska kyrkan

Head of Responsible Investment

Direkt: +46-(0)18-16 94 21

Växel: +46-(0)18-16 95 00