Klimat och finans

Alla delar av samhället behövs i omställningen till en klimatsmart ekonomi. Det globala klimatavtalet inger hopp.

dags att leverera i linje med parisavtalet!

Alla delar av samhället behövs i omställningen till en klimatsmart ekonomi. En biljon dollar – alltså tusen miljarder dollar – måste investeras i förnybara energisystem varje år de kommande decennierna om vi ska ha en chans att klara tvågradersmålet.

Investeringar måste styras om från fossil energi

En tredjedel av detta investeras redan, och resten av pengarna måste styras om från exempelvis investeringar i fossil energi. För att det ska hända, måste politiker runt om i världen se över regelverk, skatter och subventioner så att det blir mer lönsamt och mindre riskabelt att satsa pengar i klimatlösningar än i klimatproblem.

Idag är det fossilbolagen som subventioneras

Enligt Internationella valutafonden, IMF, subventioneras i dag fossilbolagen i världen med över fem biljoner dollar per år eller 600 miljoner dollar per timme! Det är mer än världens totala statliga utgifter för hälsovård.

Att IMF kommer fram till detta höga belopp beror på att man i begreppet subventioner inbegriper de indirekta kostnader för bland annat luftföroreningar, översvämningar och torka som orsakats av klimatförändringarna, men som fossilbolagen inte behöver stå för själva. 

Höj skatten för fossilbolagen

Om man höjer skatten för fossilbolagen, så att deras kostnader bättre speglar de faktiska samhällskostnaderna, skulle de ha incitament att installera luftfilter, etc. Då blir deras konkurrenskraft gentemot andra energislag mer rättvisande. Enligt IMF skulle de globala utsläppen av koldioxid minska med 20%, en femtedel, om man slopade subventionerna av fossil energi.

Läs mer om subventioner av fossil energi.

parisavtalet

”What used to be unthinkable is now unstoppable” FNs generalsekreterare Ban Ki Moon, under klimatmötet COP21.

 

  • Nå tvågradersmålet, sträva mot 1,5 grader 
  • Mer åtgärder för klimatanpassning 
  • Styra om finansiella flöden i en koldioxidsnål, klimatresilient riktning

 

Det rättsligt bindande avtalet innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Texten säger också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden.

 

Hur kan man minska klimatrisken i sin portfölj?

Minskad exponering mot fossil energi i en portfölj kan åstadkommas på flera sätt:

  • Genom att man flyttar kapital från särskilt koldioxidtunga företag, projekt och teknik i en viss bransch och investerar det i särskilt koldioxideffektiva företag, projekt och teknik i samma bransch.
  • Det kan också uppnås genom att investerare driver på sina portföljbolag och på det viset uppnår reella utsläppsminskningar.
  • Ytterligare ett sätt är att helt enkelt sälja av fossiltunga bolag
  • En fjärde strategi är att investera i bolag som står för lösningarna, d.v.s. energieffektivisering, förnybar energi och anpassning till ett förändrat klimat. När stora institutionella investerare börjar föra dialog med bolagen och/eller omfördela kapital till följd av bolagens utsläpp av växthusgaser, ger det ett starkt incitament för dessa bolag att styra om sina egna investeringar från fossilberoende till koldioxidsnål verksamhet.

Till följd av det växande intresset hos förvaltare att klimatjustera sina portföljer, har en uppsjö av nya produkter vuxit fram, alltifrån mätmetoder av koldioxid till fossilfria jämförelseindex.

Mätmetoder säger inget om faktisk klimatpåverkan

Att mäta koldioxidutsläppen från en portfölj kan vara en god början för det interna strategiarbetet. Däremot säger de flesta mätmetoderna inget om faktisk klimatpåverkan från bolagen, eftersom det är förenligt med stor osäkerhet att även inkludera utsläppen i leverantörskedjan eller från produkterna, såsom bilar i beräkningen.

Man räknar inte heller den klimatnytta vissa produkter bidrar med, till exempel solpaneler. Lite tillspetsat kan man säga att om en förvaltare vill sänka sitt koldioxidavtryck i sin portfölj, kan hen byta ut ett solpanelsbolag mot en bank som finansierar nya kolgruvor.

Koldioxidavtryck bör inte användas som klimatbetyg

Med andra ord, koldioxidavtryck bör inte användas av en förvaltare som ett slags klimatbetyg för en fond gentemot kunderna, Däremot kan metoden vara behjälplig som ett första steg i den interna analysen.