Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vi medverkar och samarbetar

Svenska kyrkan har ett betydande kapital men i förhållande till pensionsfonder och andra institutionella investerare är vi ändå relativt små. Att samarbeta med andra är därför en viktig del av vårt arbete.

Svenska kyrkan medverkar i många nätverk och vi bjuds ofta in att berätta om vårt arbete, särskilt i frågan om vår klimatstrategi.

Vi investerar inte i olja, kol och gas utan fokuserar på lösningarna på klimatfrågan. Finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen till ett klimatsmart samhälle men har fortfarande en lång väg att gå för att röja både egna och politiska hinder. Det vill vi ändra på.

Följande initiativ stöttar vi:

FN:S PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR (PRI)

PRI:s medlemstal har ökat kraftigt på senare år och omfattar idag drygt 1 500 kapitalägare och förvaltare som tillsammans står för ett kapital på 62 000 miljarder US-dollar. Svenska kyrkan blev medlem 2007 och åtar sig därmed att integrera frågor kopplade till socialt ansvar, miljö och bolagsstyrning i analys och investeringsbeslut.

Läs mer på om PRI.

THE INSTITUTIONAL INVESTORS GROUP ON CLIMATE CHANGE (IIGCC)

IIGCC samlar 120 europeiska investerare vars mål är ett lågfossilt samhälle. IIGCC efterfrågar politiska beslut som kan underlätta en sådan omställning. Tillsammans motsvarar initiativets medlemmar ett kapital på cirka 13 000 miljarder euro.

Läs mer om IIGCC.

CDP

CDP är en organisation som arbetar för att offentliggöra företags utsläpp av växthusgaser och information om vattenhantering. Grundtanken är att ökad tillgång på information underlättar ansvarsfulla investeringsbeslut. Flera tusen företag rapporterar i dag till CDP, som verkar på uppdrag av cirka 830 investerare. Tillsammans står de för ett förvaltat kapital på över 100 000 miljarder US-dollar.

Läs mer om CDP

Portfolio Decarbonization Coalition (PDC)  
PDC startades på initiativ av bland andra Fjärde AP-fonden och CDP. Syftet var att samla investerare som redan har klimatjusterat sina portföljer på ett eller annat sätt och därigenom ge en tydlig signal till politiker att agera kraftfullt. Idag finns 26 medlemmar i gruppen som tillsammans har klimatjusterat över 600 miljarder dollar.

Läs mer på om PDC

SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR (SWESIF)

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Forumets syfte är att sprida kunskap och intresse i frågan hos institutionella kapitalägare och förvaltare. Swesif växer snabbt och hade 60 medlemmar i maj 2016.

 Läs mer på SWESIF

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt som initierades 2009 av 17 av Sveriges mest tongivande institutionella investerare. Sedan något år är även Stockholmsbörsen medlem och agerar ordförande. Gruppen riktar sig till styrelseordföranden och vd:ar i landets hundra största börsbolag med budskapet att ett genomtänkt hållbarhetsarbete är en förutsättning för långsiktigt god avkastning. Tillsammans motsvarar investerargruppens ägande närmare en femtedel av kapitalet på Stockholmsbörsen.

 Läs mer om Hållbart värdeskapande.

THE GLOBAL NETWORK INITIATIVE (GNI)

GNI är ett flerpartsinitiativ där företag, organisationer, forskare och investerare gemensamt verkar för yttrandefrihet och rätten till integritet. Viktiga inslag i initiativet är gemensamt lärande och påverkan, offentlig rapportering och oberoende kontroll. Svenska kyrkan innehar en styrelseplats sedan 2011.

Läs mer om GNI.

Förstudie: Vatten som investeringsobjekt

 För att öka aktiviteten bland svenska investerare har Svenska kyrkan engagerat sig i ett projekt som SIDA har startat som heter Swedish Investors for Sustainable Investment (SISD) och syftar till att främja Agenda 2030. Där harvi under året varit drivande i två arbetsgrupper, den enaom rent vatten och sanitet (mål 6), och den andra omhållbara städer (mål 11). I vattengruppen gav vi snabbtupp våra ambitioner att investera i svensk infrastrukturför vatten och sanitet, trots att det finns stora behovav att renovera och bygga ut dessa system. Problemetär inte att pengar fattas, utan att kommuner oftasaknar erfarenhet och resurser av att skapa och driva ett så pass avancerat och långsiktigt underhållsprojekt. Kommunerna har även svårt att ta mer betalt för en service som medborgarna tar lite för given och inte ser frukterna av. Vi lät därför göra en förstudie i frågan som lanserades i samband med ett riksdagsseminarium under senhösten.
Läs rapporten här:​ Vatten som investeringsobjekt