Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vårt arbetssätt

Området som kallas ansvarsfulla eller hållbara investeringar tar sig många olika uttryck. Svenska kyrkans nationella nivå har som mål att vara en ansvarsfull ägare i vid bemärkelse.

Ett kapital med en tydlig avsändare

En strävan efter att investera ansvarsfullt har pågått inom Svenska kyrkan under många år och arbetet har ständigt utvecklats.

Utgångspunkten för dagens förvaltning är en finanspolicy, som antogs av kyrkostyrelsen 2010. Policyn vilar på två grundprinciper:

  • människovärdesprincipen och
  • förvaltarskapstanken.

De återspeglas i internationella konventioner som gäller mänskliga rättigheter och miljö.

Med dem som utgångspunkt kompletterar kapitalförvaltningen det arbete för hållbar utveckling som sker på andra håll inom Svenska kyrkan, både i Sverige och i utlandet. Samtliga stift har de senaste åren antagit liknande skrivningar.

Svenska kyrkans nationella nivå har som mål att vara en ansvarsfull ägare i vid bemärkelse. Det innebär att vi är långsiktiga, aktiva ägare som utnyttjar vår möjlighet att påverka näringslivet i en hållbar riktning. Det gör vi på egen hand eller tillsammans med andra aktörer.  

FinansPolicyn slår fast att vi ska vara aktiva och långsiktiga ägare

Vi påverkar vår omvärld genom:

Vad vi investerar i

Fokus ligger på välskötta bolag som integrerar hållbarhet i sina verksamheter. Samtidigt investerar vi inte i fossil energi, vapen, tobak och vissa andra kontroversiella branscher som är problematiska utifrån kyrkans grundläggande värderingar.

Finanspolicy 2017 inklusive placeringsanvisningar etik och hållbarhet (pdf, 21 sidor)

Vem som får förvalta vårt kapital

Vi placerar vårt kapital i fonder vars förvaltare har god kompetens att integrera faktorer som gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i investeringsbesluten.

Vi bidrar också till att nya finansiella produkter kommer ut på marknaden, genom att ta fram egna fonder (som Ethosfonderna) och då vi går in som initial investerare i nya hållbarhetsfonder senast i Sapphire, en vidareutveckling av mikrofinanser.

Hur vi använder vår röst

Vi utnyttjar vår möjlighet att som kapitalägare påverka enskilda bolag, branscher och finansmarknaden i stort. Vi väljer förvaltare som, liksom vi, har ambitionen att vara långsiktiga och ansvarsfulla ägare.  

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om förväntningar och bestämmelser om hur företag ska styras, regleras och kontrolleras för att tillfredsställa ägarna och andra intressenter. Den svenska koden för bolagsstyrning tar bland annat upp frågor som styrelsens ansvar och roll, revision och rapportering. 

FAKTA OM KAPITALET

Det egna kapitalet på den nationella nivån inom Svenska kyrkan uppgick i slutet av 2016 till drygt 7,4 miljarder kronor och det utgör en buffert för framtida behov.

Svenska kyrkans regelverk (kyrkoordningen) slår fast att kapitalet ska förvaltas långsiktigt med ett avkastningskrav på 3 procent per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen. Avkastningen gör insatser möjliga i församlingar och stift när det finns behov av det. 

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har under åren 2007-2012 regelbundet fattat beslut om uttag från den nationella nivåns kapital. Totalt hade 1 154 miljoner kronor utbetalats fram till årsskiftet 2015/16. Av detta kom 573 miljoner från kapitalförvaltningen. 

Vi offentliggör våra innehav på vår webbplats.