Finansiella tjänster till stift och församlingar

Stift och församlingar kan vända sig till finansenheten på Svenska kyrkan på nationell nivå för att få hjälp och råd i finansiella frågor. Finansenheten erbjuder olika tjänster.

Kyrkkontot

Det kan handla om hur man utformar en placeringspolicy eller vilken ränta det är på kyrkkontot. Kyrkkontot är Svenska kyrkans gemensamma koncernkonto.

Koncernkontot är en förutsättning för att kyrkoavgifter med mera ska kunna förmedlas i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser. Till största delen består flödet av medlemsavgifter som kommer in varje månad och löner som betalas ut till stift och församlingar till den dagliga verksamheten.

Tillgångarna förvaltas internt i form av placeringar i räntebärande värdepapper och uppgår till omkring sex miljarder kronor. På detta sätt får församlingar och stift ett extra tillskott jämfört med om de hade haft pengarna på ett bankkonto.

Ethosfonderna

För att göra det enkelt och tryggt för församlingar och stift att förvalta sina finansiella tillgångar har tre fonder tagit fram som följer Svenska kyrkans finanspolicy. Dessa är Ethos aktiefond Sverige, Ethos räntefond Sverige och Ethos aktiefond Global.

Ethosfonderna har kyrkans finanspolicy som grund. De har låga avgifter och riktar sig särskilt till stift och församlingar. Vid 2022 års slut hade olika enheter inom Svenska kyrkan, inklusive den nationella nivån, investerat cirka 6,3 miljarder kronor i Ethosfonderna.