Anslag 20 september 2021

Resultatet av det indirekta valet till kyrkomötet från utlandsförsamlingarna är klart.

Av utlandsförsamlingarna har 20 genom sina kyrkoråd deltagit i valet till kyrkomötet. De rangordnade listorna från kyrkoråden har sammanställts och kandidaterna tilldelats röster enligt kyrkoordningen 39 kap. 22 §:

”Vid sammanräkningen får namn på första plats en hel röst, namn på andra plats en halv röst, namn på tredje plats en tredjedels röst, namn på fjärde plats en fjärdedels röst och namn på femte plats en femtedels röst. De båda personer som vid sammanräkningen får de två högsta röstetalen blir ledamöter i kyrkomötet och de tre följande ersättare.”

Resultatet har utfallit som följer:
Ledamot Åke Marcusson
Ledamot Anette Nordgren
Ersättare Margot Björck
Ersättare Madelaine Mason
Ersättare Gerd Persson

Protokoll: Indirekta valet till kyrkomötet 2021 - Röstsammanräkning samt kontroll av rösträtt och valbarhet

Överklagande

I och med att resultatet anslås börjar överklagandefristen om 14 dagar att löpa. Överklagande skickas, personligen underskrivet, till Svenska kyrkans valprövningsnämnd, 75170 Uppsala.

Kyrkoordningen 39 kap. 24 §:

”Valet av ledamöter och ersättare till kyrkomötet från Svenska kyrkan i utlandet får överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd av utlandsförsamlingarnas röstberättigade medlemmar.

Skrivelse med överklagandet ska ha kommit in till kyrkostyrelsen senast fjorton dagar efter att resultatet av utlandsförsamlingarnas val har anslagits på kyrkostyrelsens webb-sidor.”