En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.

Kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att ingrepp ska minimeras och att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov.

Kompensation för vård och underhåll

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till, och en kompensation för, det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Varje år lämnar Svenska kyrkan en redovisning till Kulturdepartementet angående de kyrkliga kulturvärdena. Vart femte år, med början 2009, ska kyrkan dessutom ta fram ett underlag för en allsidig belysning av de kyrkoantikvariska frågorna.

Flicka står vid svarta järngrindar. På andra sidan grinden fortsätter en grusgång upp till en stenkyrka.

Att möta förändring - kontrollstation 2024

Under kontrollstationen 2024 ska både Svenska kyrkan och staten analysera effekterna av den kyrkoantikvariska ersättningen, men också ta upp problem och utvecklingsområden. Svenska kyrkans rapport till regeringen visar att ersättningen nu måste höjas för att undvika underhållsskulder som riskerar att skada det kyrkliga kulturarvet.

Byggnadsställning uppställd för renovering längs korsidan av Gamla Uppsala kyrka

Hög tid att höja ersättningen

Svenska kyrkan har tagit fram ett förslag på hur staten kan ta ansvar och höja den kyrkoantikvariska ersättningen, för vård av kyrkobyggnader. Ersättningen har länge urholkats på grund av inflation och minskat penningvärde. Utvecklingen riskerar förfall av ett tusenårigt kulturarv.

Kvinna vid altaret.

Så användes den kyrkoantikvariska ersättningen 2022 (pdf)

Vårt gemensamma kyrkliga kulturarv ska vara tillgängligt för alla. Svenska kyrkan lägger varje år stora resurser på att vårda, underhålla och tillgängliggöra våra kyrkor. En del av resurserna kommer från den statliga kyrkoantikvariska ersättningen. Här berättar vi hur ersättningen användes under 2022.

Kyrkan är helig för många

Den kyrkoantikvariska ersättningen är mycket betydelsefull för möjligheten att förvalta det kyrkliga kulturarvet. Medlen utgör ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna för underhåll och investeringar. Det statliga stödet räcker inte till för att underhålla kyrkobyggnaderna, utan Svenska kyrkans medlemmar bidrar genom kyrkoavgiften med den största delen.

Kyrkomiljöerna i Sverige är en tillgång inte bara för Svenska kyrkan och hennes medlemmar utan för hela befolkningen. Kyrkorna har en viktig betydelse i dagens mångkulturella samhälle. Både de som i generationer levt i Sverige, och de som nyligen har blivit svenska medborgare ska ha möjlighet att lära känna Sveriges kyrkor, landets största sammanhållna kulturarv.

Världsunikt kulturarv

Kyrkobyggnaden symboliserar kulturella värden och förknippas med bygdens historia. I ett internationellt perspektiv har Sverige, som få andra länder, ett stort antal välbevarade kyrkor med tillhörande inventarier från en period som omfattar närmare 1 000 år. De 3 400 kyrkobyggnaderna är ett levande arv dit inte bara byggnaden och rummet hör, utan många gånger även en kyrkogård och en omgivande miljö.

Handbok och villkor för kyrkoantikvarisk ersättning

Villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning är framtagna av Svenska kyrkan efter samverkan med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.

Som stöd i arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning finns handboken där bland annat villkor för kyrkoantikvarisk ersättning kommenteras. Handboken uppdateras regelbundet så att den stämmer med aktuella frågor och praxis när det gäller ersättningens fördelning, användning och redovisning.

Ladda ner villkor för kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 (Pdf)

Ladda ner handboken för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning 2.0 (Pdf, 20 sidor)