Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar Svenska kyrkan tillsammans med kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Under perioden står skapelsen och vårt ansvar för den i fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt. 

Vi måste vara rädda om vår jord. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka mer på hur vi behandlar jorden. Det senaste årets kriser har skakat världen och väckt ett akut behov av att läka våra relationer till skapelsen och varandra.  

Nu går vi in i en tid för upprättelse och hopp som kräver radikalt nya sätt att leva med skapelsen. När vi står inför val som är så avgörande för jordens framtid behöver vi också formulera det i våra gudstjänster. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår längtan och vårt hopp. 

Inledningsgudstjänst den första september

Svenska kyrkans engagemang i Skapelsetid inleds med en ekumenisk gudstjänst på Vårdnäs stiftsgård i Linköping den första september och avslutas med en gudstjänst i Västerås domkyrka den fjärde oktober. Årets tema för Skapelsetid är ” Ett hem för alla? Att förnya Guds värld”. 

Nedan kan du följa inledningsgudstjänsten med Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, och Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Musik av Ida Kindesjö och Viktor . 

Alla är välkomna att under Skapelsetid be för och visa extra omsorg  om vår planet och dess liv. I kalendern kan du söka efter gudstjänster nära dig

ett årligt ekumeniskt initiativ

Skapelsetid, Season of Creation, är ett internationellt ekumeniskt initiativ med rötter i de ortodoxa kyrkorna. Det firas sedan länge i många kyrkor runt om i världen under september månad genom att gudstjänst- och andaktslivet under perioden präglas av skapelsen och vårt ansvar för den.

Initiativet knyter också an till Svenska kyrkans färdplan för klimatet och är i år sammanvävt med ACT Svenska kyrkans kampanj inför FN:s klimattoppmöte COP 26 i Glasgow i november. 

Arbetar du i pastorat eller församling? På Hållbarhetsportalen på Svenska kyrkans intranät hittar du material som stöd för att skapa gudstjänster och andakter inom ramen för Skapelsetid. 

Läs mer om Season of Creation
Läs mer om Svenska kyrkans färdplan för klimatet
Läs mer om ACT Svenska kyrkans kampanj för klimaträttvisa