Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.
Foto: Joakim Carlström /Ikon

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Ordningen i vigselgudstjänsten

Vid P läser prästen. Vid F läser alla (församlingen) tillsammans. NN står för namnen/namnet. Den lilla stjärnan (*) betyder att alla i församlingen står upp.

Kyrkklockorna ringer för att markera att gudstjänsten startar. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik eller annan instrumental- eller vokalmusik. Brudparet kan gå in i procession tillsammans under klockringning eller musik.

Antalet psalmer och vilka som passar bäst kan ni planera tillsammans med prästen. Här kan ni se förslag på var det passar att sjunga en psalm eller att framföra musik.

Prästen inleder gudstjänsten med orden att vi samlas i Faderns, Sonens och den helige Andens namn och berättar att vi är samlade till vigsel mellan de som ska gifta sig.

Antalet psalmer och vilka som passar bäst kan ni planera tillsammans med prästen. Här kan ni se förslag på var det passar att sjunga en psalm eller att framföra musik.

Prästen kan säga:

P: Underbara är dina verk, kärlekens Gud, 

underbart har du skapat oss. 

Av din kärlek lever vi. 

Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas. 

Prästen säger något av följande alternativ:

P: Äktenskapets mening är att ta emot och ge vidare 
den kärlek som är av Gud. 
Att ingå äktenskap är att säga ja till varandra, 
till kärleken som gåva och uppgift, 
och att tillsammans bidra till ett gott samhälle. 
Att leva som makar/man och hustru 
är att leva i tillit och ömsesidig respekt 
i ljusa och mörka dagar. 
Det är att visa varandra trohet och omsorg, 
gemensamt ansvara för hem och barn/ert hem, 
och möta framtiden tillsammans i kraft av Guds nåd. 

Eller

P: Äktenskapet välsignas av Gud, 

himmelens och jordens skapare. 
Kärleken är Guds gåva att ta emot och ge vidare. 
Det är er uppgift att i glädje och sorg älska varandra, 
visa förtroende och ömsesidig respekt, 
tillsammans ansvara för hem och barn/ert hem 
och troget finnas vid varandras sida. 
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst, 
i Ordet och sakramenten. 
Låt Guds nåd och frid bevara er nu och alltid.

Eller

P: Kärleken är en gåva från Gud. 
Ni (NN och NN) 
har fått ta emot denna gåva i kärleken till varandra. 
När ni ingår äktenskap 
säger ni ja till er vilja att höra samman i livet, 
i ljusa och mörka dagar. 
Att leva som makar/man och hustru 
är att visa varandra omsorg, 
gemensamt ansvara för hem och familj och barn. 
och tillsammans bidra till ett gott samhälle. 

Ni får troget stå vid varandras sida 
och ta emot Guds gåva dag för dag. 
Låt Gud bära er med sin kraft och nåd, 
nu och alltid. 

Prästen läser en eller några texter ur Bibeln. Ni kan också be någon närstående att läsa text. Ni kan berätta för prästen om ni tycker särskilt mycket om någon av bibeltexterna. Exempel på texterna, med länkar till texterna på bibeln.se, där ni kan läsa dem i deras sammanhang:

Prästen kan inleda med att säga:

Låt oss höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar. 
Jesus sade: 
Skaparen gjorde från början människorna 
till man och kvinna. 
Därför skall en man lämna sin far och sin mor 
för att leva med sin hustru, 
och de två skall bli ett. 
De är inte längre två utan ett. 
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. 
Matt 19:4–6

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. 
De skall härska över havets fiskar, 
himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur 
och alla kräldjur som finns på jorden.” 
Gud skapade människan till sin avbild, 
till Guds avbild skapade han henne. 
Som man och kvinna skapade han dem. 
1 Mos 1:26–28

Dit du går, går också jag, 
och där du stannar, stannar jag. 
Ditt folk är mitt folk, 
och din Gud är min Gud. 
Där du dör, vill jag dö, 
och där vill jag bli begraven. 
Herren må göra mig vad som helst – 
endast döden skall skilja oss åt. 
Rut 1:16–17

Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed, ty han 
älskade honom lika högt som sitt eget liv. När han gått reste sig David 
från sitt gömställe vid kullen och föll ner med ansiktet mot jorden och 
hälsade Jonatan tre gånger. De kysste varandra under tårar, och till slut 
grät David våldsamt. Då sade Jonatan till honom: ”Farväl. Vi båda har 
svurit varandra en ed i Herrens namn: Herren skall vaka över förbundet 
mellan mig och dig och mellan våra efterkommande för all framtid.”
1 Sam 20:17, 41–42

Stark som döden är kärleken, 
lidelsen obeveklig som graven. 
Dess pilar är flammande eld, 
en ljungande låga. 
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, 
floder kan inte svepa bort den. 
Höga v 8:6–7

Er kärlek skall vara uppriktig. 
Avsky det onda, håll fast vid det goda. 
Visa varandra tillgivenhet. 
Överträffa varandra i ömsesidig aktning. 
Rom 12:9–10

Kärleken är tålmodig och god. 
Kärleken är inte stridslysten, 
inte skrytsam och inte uppblåst. 
Den är inte utmanande, inte självisk, 
den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 
Den finner inte glädje i orätten 
men gläds med sanningen. 
Allt bär den, allt tror den, 
allt hoppas den, allt uthärdar den. 
1 Kor 13:4

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, 
och störst av dem är kärleken. 
1 Kor 13:4–7, 13

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 
Gal 6:2 

Prästen håller ett vigseltal till brudparet som kan handla om deras kärlek och kärleken vi får från Gud

Antalet psalmer och vilka som passar bäst kan ni planera tillsammans med prästen. Här kan ni se förslag på var det passar att sjunga en psalm eller att framföra musik.

Prästen ställer frågorna till brudparet en och en. Brudparet svarar ja var för sig.

P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: 
Vill du ta NN till din hustru/maka/man/make och älska henne/honom i nöd och lust? 

Svar: Ja. 

P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: 
Vill du ta NN till din man/make/hustru/maka och älska honom/henne i nöd och lust? 

Svar: Ja.

 

Prästen får ringen/ringarna. Efter bönen återlämnar prästen ringen/ ringarna till brudparet.

P: Livets Gud, 
välsigna NN och NN i deras äktenskap. 
Låt denna ring/dessa ringar för dem vara tecknet 
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. 
Genom Jesus Kristus (, vår Herre). 
Amen.

Löften sägs av brudparet en och en. De flesta använder något av alternativen nedan men det går också att formulera löftena fritt i samråd med prästen. Löftena ska uttrycka parets vilja att leva i trohet och att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

Prästen kan säga: 
Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften. 
NN, jag vill älska dig, 
dela glädje och sorg med dig 
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. 

(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)

Eller

Prästen kan förestava följande löften: 

Jag, NN, tar dig, NN, 
nu till min hustru/maka/man/make, 
att älska dig, 
dela glädje och sorg med dig 
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. 

(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.) 

Jag, NN, tar dig, NN, 
nu till min man/make/hustru/maka, 
att älska dig, 
dela glädje och sorg med dig 
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. 

(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.) 

Ringväxling äger rum. 

P: Ni har nu ingått äktenskap med varandra 
och bekräftat detta inför Gud 
och denna församling (dessa vittnen). 
Ni är nu makar/man och hustru. 
Era löften om ömsesidig kärlek och trohet 
påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva. 
Må Guds välsignelse 
omsluta er nu och alltid. 
Amen.

Prästen håller ett vigseltal till brudparet som kan handla om deras kärlek och kärleken vi får från Gud

Antalet psalmer och vilka som passar bäst kan ni planera tillsammans med prästen. Här kan ni se förslag på var det passar att sjunga en psalm eller att framföra musik.

Brudparet kan knäfalla. Någon av de föreslagna förbönerna eller annan förbön kan användas.

Kan sjungas

P/L: Kärlekens Gud, 
vi tackar dig för denna dag, 
för dess glädje och förhoppningar. 
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap. 
Tack för den kärlek de har funnit hos varandra 
och det liv de har tillsammans. 
Tack för det stöd de får ge och ta emot. 
Hjälp dem att förlåta varandra, 
och låt dem dag för dag 
ta emot glädje och kraft ur din hand. 
I Jesu namn. 
Amen.

Eller

P/L: Gud, du som är kärlek och liv, 
tack för nyfikenhet och förälskelse, 
för kärlek och fördjupad samhörighet. 
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap. 
Hjälp dem att dela lust och längtan 
och leva i ömsesidig trohet och respekt. 
(Var med dem i deras omsorg om barnen.) 

Sänd dem till andra som behöver omtanke och stöd. 
Låt deras gemenskap 
ge dem kraft att bidra till ett gott samhälle. 
Låt dem i allt leva i tro på dig. 
I Jesu namn. 
F: Amen.

Eller

Kan sjungas

P/L: Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud, 
himmelens och jordens skapare, 
du som, när du skapade allt, 
skapade oss till din avbild. 
Du gav oss nåd 
att vara förvaltare över allt skapat 
efter din kärleks beslut. 
O Gud, se i nåd till NN och NN/dem 
som står inför dig 
och ber att bli välsignade av dig. 
Hjälp dem att leva i kärlek och frid, 
i ömsesidig trohet, 
gemenskap och aktning för varandra. 
Inneslut dem i din nåd och kraft 
(och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp), 
och ge dem efter detta livet en evig salighet. 
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 
F: Amen. 

Församlingen ber tillsammans:

F: Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
i evighet. 
Amen. 

Prästen håller ett vigseltal till brudparet som kan handla om deras kärlek och kärleken vi får från Gud

Antalet psalmer och vilka som passar bäst kan ni planera tillsammans med prästen. Här kan ni se förslag på var det passar att sjunga en psalm eller att framföra musik.

Prästen välsignar med orden:

P: Herren välsigne er och bevare er.  

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.  

Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.  

I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga  

Andens namn.

F: Amen.

Eller

P: Herren välsignar er och beskyddar er.  

Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.  

Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.  

I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga  

Andens namn. 

F: Amen. 

Under musiken kan brudparet gå ut i procession tillsammans. Brudparet kan också stå kvar under musiken och gå ut under klockringning.

Antalet psalmer och vilka som passar bäst kan ni planera tillsammans med prästen. Här kan ni se förslag på var det passar att sjunga en psalm eller att framföra musik.

Inspiration till musik

I listorna nedan kan du få inspiration till sång och musik i samband med vigsel och bröllop. För att lyssna på listorna måste du ha ett konto registrerat på Spotify.

Prata med kyrkomusikern om vilka musikaliska önskemål ni har för er vigsel. I Svenska kyrkan använder vi i första hand levande musik, och din kyrkomusiker kan både komma med förslag på musik och framföra den under vigseln.

I andra hand kan det förekomma uppspelad musik. Av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda Spotify för att spela upp musiken i kyrkan. Istället kan du använda en cd. Skivan måste vara i original – du får alltså inte ta med en skiva som du har bränt hemma – eftersom Svenska kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.

In- och uttågsmusik

I listan nedan hittar du några vanliga marscher vid brudparets in- och uttåg i kyrkan.

Psalmer

Psalmerna får gärna tala om kärlek mellan människor och mellan Gud och människorna. I listan hittar du förslag på vigselpsalmer. Även psalmerna 85 och 411 i Den svenska psalmboken sjungs ofta vid en vigselgudstjänst.