Prata med oss

Svenska kyrkans teologiska kommitté

Svenska kyrkans teologiska kommitté arbetar med fördjupad teologisk reflektion i aktuella frågor. Kommittén anordnar seminarier och ger ut böcker till stöd för teologiska diskussioner.

I uppdraget ingår att uppmärksamma kyrkostyrelsen och biskopsmötet på principiellt viktiga frågor som behöver bearbetas teologiskt inom Svenska kyrkan.

Syftet är att ge dem som beslutar i Svenska kyrkan vägledning och viktiga perspektiv.


Vetenskaplig bredd

Kommittén består av elva ledamöter. Majoriteten ska vara verksamma vid universitet och högskolor. 

Bland kommitténs ledamöter måste det finnas:

 • kvalificerad teologisk sakkunskap
 • andra vetenskapliga perspektiv
 • erfarenhet av ekumeniskt och interreligiöst arbete.

Biskopsmötet och kyrkostyrelsen utser vardera tre ledamöter och utser tillsammans de övriga fem.

Ledamöter i teologiska kommittén 2018-2021

 • Biskop Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, vice ordförande
 • Biskop Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift
 • Biskop Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift
 • Johanna Gustafsson-Lundberg, docent i etik, Lunds universitet, ordförande
 • Stefan Helgesson, professor i engelska vid Stockholms universitet, kulturskribent, författare
 • Marita Hilliges, docent i vävnadsbiologi, rektor vid Högskolan Dalarna
 • Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap Göteborgs universitet
 • Sara Wrige, teknologie doktor, stiftsadjunkt i Göteborgs stift
 • Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi
 • Sofia Morberg Jämterud, sjukhuspräst Ersta ändras under våren)
 • Petra Carlsson, docent, lektor i systematisk teologi