Prata med oss

Svenska kyrkans teologiska kommitté

Svenska kyrkans teologiska kommitté arbetar med fördjupad teologisk reflektion i aktuella frågor. Kommittén anordnar seminarier och ger ut böcker till stöd för teologiska diskussioner.


I uppdraget ingår att uppmärksamma kyrkostyrelsen och biskopsmötet på principiellt viktiga frågor som behöver bearbetas teologiskt inom Svenska kyrkan.

Syftet är att ge dem som beslutar i Svenska kyrkan vägledning och viktiga perspektiv.


Vetenskaplig bredd

Kommittén består av elva ledamöter. Majoriteten ska vara verksamma vid universitet och högskolor. 

Bland kommitténs ledamöter måste det finnas:

  • kvalificerad teologisk sakkunskap
  • andra vetenskapliga perspektiv
  • erfarenhet av ekumeniskt och interreligiöst arbete.

Biskopsmötet och kyrkostyrelsen utser vardera tre ledamöter och utser tillsammans de övriga fem.

Ledamöter i teologiska kommittén

Johanna Gustafsson-Lundberg, docent i etik, Lunds universitet, ordförande
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, vice ordförande
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift
Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift
Stefan Helgesson, professor i engelska, kulturskribent, författare, Stockholms universitet
Anne Hege Grung, försteamanuens vid Det praktisk-teologiska seminariet vid teologiska fakulteten, Universitetet i Oslo
Maria Hilliges, docent i vävnadsbiologi, rektor vid Högskolan Dalarna
Mikael Mogren, teologie doktor i kyrkovetenskap, biskop i Västerås stift
Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet

Kenneth Nordgren, teologie doktor, kyrkoherde i Umeå pastorat

Sara Wrige, teknologie doktor, stiftsadjunkt i Göteborgs stift/projektledare forskningsprojektet Cusanus.

 

Denna kommitté sitter till 31 december 2017.