Svenska kyrkans teologiska kommitté

Svenska kyrkans teologiska kommitté arbetar med fördjupad teologisk reflektion i aktuella frågor. Kommittén anordnar seminarier och ger ut böcker till stöd för teologiska diskussioner.

I uppdraget ingår att uppmärksamma kyrkostyrelsen och biskopsmötet på principiellt viktiga frågor som behöver bearbetas teologiskt inom Svenska kyrkan.

Syftet är att ge dem som beslutar i Svenska kyrkan vägledning och viktiga perspektiv.

Vetenskaplig bredd

Kommittén består av elva ledamöter. Majoriteten ska vara verksamma vid universitet och högskolor. 

Bland kommitténs ledamöter måste det finnas

 • kvalificerad teologisk sakkunskap
 • andra vetenskapliga perspektiv
 • erfarenhet av ekumeniskt och interreligiöst arbete.

Biskopsmötet och kyrkostyrelsen utser vardera tre ledamöter och utser tillsammans de övriga fem.

Ledamöter i Svenska kyrkans teologiska kommitté

 • Johanna Gustafsson Lundberg, ordförande, docent teologisk etik, Lunds universitet
 • Petra Carlsson Redell, professor systematisk teologi, Enskilda högskolan i Stockholm
 • Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift
 • Bengt Kristensson Uggla, professor filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi
 • Mikael Larsson, docent Gamla testamentets exegetik, Uppsala universitet
 • Biskop Mikael Mogren, Västerås stift
 • Sofia Morberg Jämterud, teol. dr. etik, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • Biskop Susanne Rappmann, Göteborgs stift
 • Isak Svensson, professor freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
 • Björn Vikström, professor systematisk teologi, Åbo akademi
 • Sara Wrige, teknologie doktor, präst Gamlestaden, Göteborg Nylöse pastorat  

Material från Svenska kyrkans teologiska kommitté

Framsidan på skriften Teologisk bildning

Teologisk bildning – en utmaning för Svenska kyrkan

Denna skrift från Svenska kyrkans teologiska kommitté (2023) handlar om bildning och demokrati, om folkbildning och om bildningens betydelse för att forma oss som människor. Bildning förankrar oss i traditionen och utvecklar vår förmåga att orientera oss i nuet och i framtiden. Johanna Gustafsson Lundberg och Bengt Kristensson Uggla visar att bildning är mer än kunskap. Bildning förutsätter kunskap om någonting – historia, tradition, kultur – men rymmer också dimensioner av prövning och omprövning. Man kan säga att kunskap behöver tolkning för att leva. Teologisk bildning – en utmaning för Svenska kyrkan beskriver teologisk bildning som en ödesfråga för Svenska kyrkan.

Solen skiner på ett landskap i fjällen. En älv slingrar sig fram och i horisonten syns fjäll med snöfläckar.

Naturens rättigheter

Natur, klimat och rättvisa är viktiga för Svenska kyrkan. Därför har ett nytt material tagits fram som ska lyfta klimatet och naturens rättigheter genom samtal och reflektion i församlingarnas verksamhet. Men även andra är välkomna att ta del av och använda materialet.