Några sedlar och mynt på en svart duk.
Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Ekonomi

Svenska kyrkan har stora tillgångar som utgör grund för verksamhet och förvaltning. De finansiella tillgångarna som till exempel aktier och obligationer ger avkastning. Andra tillgångar som till exempel kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser medför kostnader. Alla våra tillgångar ska förvaltas ansvarsfullt och hållbart för både människor och natur.

Finansieringen av kyrkans arbete

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2023 uppgick till 15,3 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60 procent av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 25,7 miljarder kronor 2023. Eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs i församlingar och pastorat återfinns de största kostnaderna där. De lokala variationerna är stora när det gäller vad församlingarna använder kyrkoavgifterna till.

Fakta om Svenska kyrkans ekonomi och statistik 

Du som är intresserad av en översiktligt bild av Svenska kyrkans ekonomi och dess ekonomiska förutsättningar kan ta del av faktabladet för 2023 här. 

Du som är intresserad av mer statistik om Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi kan beställa Nyckeln till Svenska kyrkan gratis från vår webbshop

Kyrkoherden i Aten pratar med församlingsbor

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelsen, hållbarhetsrapporten och årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.

Sommaräng med kyrka i bakgrunden

Hållbara investeringar 2023

Svenska kyrkan tar årligen fram en rapport om arbetet kring hållbara investeringar och hållbarhetsarbetet inom kapitalförvaltningen på den nationella nivån. Det finansiella resultatet för året och på längre sikt belyses också i rapporten. Rapporten utformas av finansteamet efter samråd med kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på den nationella nivån

Det nationella kapitalet utgör en gemensam resurs för hela trossamfundet och dess avkastning gör det möjligt att använda resurser till akuta insatser såväl som till strategiska satsningar för ett långsiktigt hållbart kyrkoliv.

Förvaltningen följer en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Detta innebär att kyrkan i sin förvaltning försöker identifiera företag som både bidrar till en hållbar global utveckling och ger bra finansiell avkastning. Vissa företag väljs bort (till exempel vapen och tobaksproducenter) eftersom deras affärsidé strider mot kyrkans värderingar. Vi väljer bort företag med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor. Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. 

Kapitalförvaltning

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning. Besök kapitalförvaltningens webbplats.

Övriga tillgångar

Utöver förvaltningen på den nationella nivån på cirka 11,1 miljarder (december 2023) förvaltas tillgångar separat på stifts- och församlingsnivå. Svenska kyrkan har också ideella innehav samt stiftelser med egen förvaltning.

Prästlönetillgångarna 

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen. 
Läs mer om prästlönetillgångarna på webbplatsen om prästlönetillgångarna