Svenska sedlar och mynt ligger på ett bord.
Foto: Sven-Erik Falk/Ikon

Ekonomi

Svenska kyrkan har stora tillgångar som utgör grund för verksamhet och förvaltning. De finansiella tillgångarna som till exempel aktier och obligationer ger avkastning. Andra tillgångar som till exempel kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser medför kostnader. Alla våra tillgångar ska förvaltas ansvarsfullt och hållbart för både människor och natur.

Finansieringen av kyrkans arbete

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2021 uppgår till 14,6 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 23,4 miljarder kronor 2021. Eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs i församlingar och pastorat återfinns de största kostnaderna där. De lokala variationerna är stora när det gäller vad församlingarna använder kyrkoavgifterna till.

Fakta om Svenska kyrkans ekonomi och statistik 

Du som är intresserad av en översiktligt bild av Svenska kyrkans ekonomi och dess ekonomiska förutsättningar kan ta del av faktabladet för 2021 här. 

Du som är intresserad av mer statistik om Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi kan beställa Nyckeln till Svenska kyrkan gratis från vår webbshop

Årsredovisning

Årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.

En stor kyrkbyggnad med solcellstak och en Svenska kyrkan-flagga framför.

Hållbara investeringar 2021

Resultatet 2021 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1 960 miljoner kronor (403 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 19,8 procent (4,2 procent). Det är 2,9 procentenheter högre än vårt jämförelseindex, och 12,8 procentenheter högre än avkastningsmålet.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på den nationella nivån

Det nationella kapitalet utgör en gemensam resurs för hela trossamfundet och dess avkastning gör det möjligt att använda resurser till akuta insatser såväl som till strategiska satsningar för ett långsiktigt hållbart kyrkoliv.

Förvaltningen följer en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Detta innebär att kyrkan i sin förvaltning försöker identifiera företag som både bidrar till en hållbar global utveckling och ger bra finansiell avkastning. Vissa företag väljs bort (till exempel vapen och tobaksproducenter) eftersom deras affärsidé strider mot kyrkans värderingar. Vi väljer bort företag med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor. Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. 

Kapitalförvaltning

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

Övriga tillgångar

Utöver förvaltningen på den nationella nivån på cirka 11,5 miljarder (december 2021) förvaltas tillgångar separat på stifts- och församlingsnivå. Svenska kyrkan har också ideella innehav samt stiftelser med egen förvaltning.

Prästlönetillgångarna 

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen. 
Läs mer om prästlönetillgångarna. 

Värdepappersinnehav

Aktieinnehaven är en sammanställning av de aktier som ingår i fonder vi investerat i

Innehav svenska aktier 2021-12-31 (pdf) 
Innehav globala aktier 2021-12-31 (pdf)
Innehav räntebärande papper 2021-12-31 (pdf)

in English