Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi

Svenska kyrkan har stora tillgångar som utgör grund för verksamhet och förvaltning. De finansiella tillgångarna som till exempel aktier och obligationer ger avkastning. Andra tillgångar som till exempel kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser medför kostnader. Alla våra tillgångar ska förvaltas ansvarsfullt och hållbart för både människor och natur.

Finansieringen av kyrkans arbete

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2019 uppgår till 14,9 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 23 miljarder kronor 2018. Eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs i församlingar och samfälligheter återfinns de största kostnaderna där. De lokala variationerna är stora när det gäller vad församlingarna använder kyrkoavgifterna till. Läs mer om Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi i Faktablad Svenska kyrkans ekonomi 2018 och Nyckeln.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på den nationella nivån

Svenska kyrkan har som all annan verksamhet ett buffertkapital som kan användas i krissituationer. Detta kapital, på cirka 8,7 miljarder, förvaltas på den nationella nivån av Svenska kyrkan.

Förvaltningen följer en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Detta innebär att kyrkan i sin förvaltning försöker identifiera företag som både bidrar till en hållbar global utveckling och ger bra finansiell avkastning. Vissa företag väljs bort (till exempel vapen och tobaksproducenter) eftersom deras affärsidé strider mot kyrkans värderingar. Vi väljer bort företag med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor. Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. 

Övriga tillgångar

Utöver förvaltningen på den nationella nivån på cirka 8,7 miljarder förvaltas tillgångar separat på stifts- och församlingsnivå. Svenska kyrkan har också ideella innehav samt stiftelser med egen förvaltning.

Prästlönetillgångarna 

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.
Läs mer om prästlönetillgångarna. 

Hållbara investeringar 2018

Resultatet för nationell nivå 2018 blev 142,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 1,8 procent. Vi förvaltar nu ett kapital på nästan 8,3 miljarder kronor på Svenska kyrkans nationella nivå. Viktigast och än mer glädjande är att vi med en avkastning på i genomsnitt på 8,4 procent under den senaste tioårsperioden med råge klarat kyrkostyrelsens långsiktiga avkastningsmål.


ETT HÄNDELSERIKT ÅR PÅ KAPITALMARKNADERNA

Vi tog beslut om att investera i tre nystartade fonder med inriktning på små, hållbara bolag, och tog fram en grön obligation i samarbete med Världsbanken. EU fick en handlingsplan för en hållbar finansmarknad och många av världens ledare samlades i San Francisco för att visa konkreta handlingar vad gäller klimatmålen och hur de ska finansieras.

Läs mer i rapporten, Hållbara investeringar 2018.


Du hittar alla tidigare rapporter på denna sida. 

Värdepappersinnehav

Aktieinnehaven är en sammanställning av de aktier som ingår i fonder vi investerat i

Innehav svenska aktier 2019-06-30 (pdf) 
Innehav globala aktier 2019-06-30 (pdf)
Innehav räntebärande papper 2019-06-30 (pdf)

in English