Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ekonomi

Svenska kyrkan har totalt sett tillgångar på cirka 47 miljarder kronor. En del av dessa tillgångar, exempelvis värdepapper, ger avkastning. Andra tillgångar, som kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser, medför kostnader.

Svenska kyrkan förvaltar sina finansiella tillgångar så att kravet på god avkastning tillgodoses. Förvaltningen sker med etiska hänsyn, i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Finansieringen av kyrkans arbete

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2018 uppgår till 14,9 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 22 miljarder kronor 2017. Eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs i församlingar och samfälligheter återfinns de största kostnaderna där. De lokala variationerna är stora när det gäller vad församlingarna använder kyrkoavgifterna till. Läs mer om Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi i Faktablad Svenska kyrkans ekonomi 2017och Nyckeln. I Årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå kan man läsa om den kyrkogemensamma verksamhet som bedrivits under det senaste året.

 

Årsredovisning för svenska kyrkans nationella nivå

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på den nationella nivån

Svenska kyrkan har som all annan verksamhet ett buffertkapital som kan användas i krissituationer. Detta kapital, på cirka 8,7 miljarder, förvaltas på den nationella nivån av Svenska kyrkan.

Förvaltningen följer en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Detta innebär att kyrkan i sin förvaltning försöker identifiera företag som både bidrar till en hållbar global utveckling och ger bra finansiell avkastning. Vissa företag väljs bort (t ex vapen och tobaksproducenter) eftersom deras affärsidé strider mot kyrkans värderingar. Vi väljer bort företag med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor. Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. 

Övriga tillgångar

Utöver förvaltningen på den nationella nivån på cirka 8,7 miljarder förvaltas tillgångar separat på stifts- och församlingsnivå. Svenska kyrkan har också ideella innehav samt stiftelser med egen förvaltning.

Prästlönetillgångarna 

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.
Läs mer om prästlönetillgångarna. 

ansvarsfulla investeringar 2017

Resultatet för 2017 innebär att avkastningen för Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationell nivå överträffar det långsiktiga avkastningsmålet, både för året 2017 och för en tioårsperiod. Avkastningen under 2006–2017 var 82,1 procent, vilket motsvarar 6,2 procent per år.

Läs hela rapporten, Ansvarsfulla investeringar 2017.

 

Värdepappersinnehav

Aktieinnehaven är en sammanställning av de aktier som ingår i fonder vi investerat i

Innehav svenska aktier 2018-06-30 (pdf) 
Innehav globala aktier 2018-06-30 (pdf)
Innehav räntebärande papper 2018-06-30 (pdf)

in English

Kontaktperson

Anders Thorendal

Anders Thorendal

Svenska kyrkan

Finanschef