Några sedlar och mynt på en svart duk.
Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Ekonomi

Svenska kyrkan har stora tillgångar som utgör grund för verksamhet och förvaltning. De finansiella tillgångarna som till exempel aktier och obligationer ger avkastning. Andra tillgångar som till exempel kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser medför kostnader. Alla våra tillgångar ska förvaltas ansvarsfullt och hållbart för både människor och natur.

Finansieringen av kyrkans arbete

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2022 uppgick till 14,5 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60 procent av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 24,2 miljarder kronor 2022. Eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs i församlingar och pastorat återfinns de största kostnaderna där. De lokala variationerna är stora när det gäller vad församlingarna använder kyrkoavgifterna till.

Fakta om Svenska kyrkans ekonomi och statistik 

Du som är intresserad av en översiktligt bild av Svenska kyrkans ekonomi och dess ekonomiska förutsättningar kan ta del av faktabladet för 2022 här. 

Du som är intresserad av mer statistik om Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi kan beställa Nyckeln till Svenska kyrkan gratis från vår webbshop

Kyrkoherden i Aten pratar med församlingsbor

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelsen, hållbarhetsrapporten och årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.

Vindkraftverk i närheten av kyrka.

Hållbara investeringar 2022

Resultatet 2022 efter bank- och förvaltningsarvoden uppgick till -1 095 miljoner kronor (1 960 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till -9,5 procent (19,8 procent). Det är 4,6 procentenheter lägre än vårt jämförelseindex. Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick per den 31 december 2022 till 10 324 miljoner kronor (11 519 miljoner kronor föregående år).

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på den nationella nivån

Det nationella kapitalet utgör en gemensam resurs för hela trossamfundet och dess avkastning gör det möjligt att använda resurser till akuta insatser såväl som till strategiska satsningar för ett långsiktigt hållbart kyrkoliv.

Förvaltningen följer en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Detta innebär att kyrkan i sin förvaltning försöker identifiera företag som både bidrar till en hållbar global utveckling och ger bra finansiell avkastning. Vissa företag väljs bort (till exempel vapen och tobaksproducenter) eftersom deras affärsidé strider mot kyrkans värderingar. Vi väljer bort företag med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor. Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. 

Kapitalförvaltning

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning. Besök kapitalförvaltningens webbplats.

Övriga tillgångar

Utöver förvaltningen på den nationella nivån på cirka 10,3 miljarder (december 2022) förvaltas tillgångar separat på stifts- och församlingsnivå. Svenska kyrkan har också ideella innehav samt stiftelser med egen förvaltning.

Prästlönetillgångarna 

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen. 
Läs mer om prästlönetillgångarna på webbplatsen om prästlönetillgångarna