Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 95 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Ekonomi

Svenska kyrkan har totalt sett tillgångar på cirka 43 miljarder kronor. En del av dessa tillgångar, exempelvis värdepapper, ger avkastning. Andra tillgångar, som kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser, medför kostnader.


Svenska kyrkan förvaltar sina finansiella tillgångar så att kravet på god avkastning tillgodoses. Förvaltningen sker med etiska hänsyn, i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Finansieringen av kyrkans arbete

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2017 uppgår till 14,1 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

De totala kostnaderna uppgår varje år till cirka 21 miljarder kronor och eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs i församlingar och samfälligheter återfinns de största kostnaderna där. De lokala variationerna är stora när det gäller vad församlingarna använder kyrkoavgifterna till. Läs mer om Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi i Årsredovisningen och Nyckeln.

 

Svenska kyrkans Årsredovisning

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på den nationella nivån

Svenska kyrkan har som all annan verksamhet ett buffertkapital som kan användas i krissituationer. Detta kapital, på cirka sju miljarder kronor, förvaltas på den nationella nivån av Svenska kyrkan.

Förvaltningen följer en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Detta innebär att kyrkan i sin förvaltning försöker identifiera företag som både bidrar till en hållbar global utveckling och ger bra finansiell avkastning. Vissa företag väljs bort (t ex vapen och tobaksproducenter) eftersom deras affärsidé strider mot kyrkans värderingar. Vi väljer bort företag med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor. Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. 

Övriga tillgångar

Utöver förvaltningen på den nationella nivån på cirka sju miljarder kronor förvaltas tillgångar separat på stifts- och församlingsnivå. Svenska kyrkan har också ideella innehav samt stiftelser med egen förvaltning.

ansvarsfulla investeringar 2015

Resultatet för 2015 innebär att avkastningen för Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationell nivå överträffar det långsiktiga avkastningsmålet, både för året 2015 och för en tioårsperiod. Avkastningen under 2006–2015 var 70,4 procent, vilket motsvarar 5,5 procent per år.

Läs hela rapporten, Ansvarsfulla investeringar 2015. 

Värdepappersinnehav

Aktieinnehaven är en sammanställning av de aktier som ingår i fonder vi investerat i

Innehav svenska aktier 2016-12-31 (pdf) 
Innehav globala aktier 2016-12-31 (pdf)
Innehav räntebärande papper 2016-12-31 (pdf)

in English

Kontaktperson

Anders Thorendal

Anders Thorendal

Svenska kyrkan

Finanschef