Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi

Nyckeln till Svenska kyrkan är en skrift som utkommer en gång om året och har som ambition att presentera aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Nyckeln 2020

Årets Nyckel har ett brett innehåll som presenteras i sex olika kapitel. Inledningsvis presenteras en reflekterande text om vad den pågående coronapandemin kan betyda för hur vi ser på den värld som omger oss. Därefter följer ett kapitel om betydelsen av kommunikation. Artikeln behandlar frågor om Svenska kyrkans kommunikativa förmåga och de faktorer som påverkar den.

Den del av Svenska kyrkans verksamhetsstatistik som har att göra med det diakonala arbetet på församlingsnivå är under utveckling och ett av årets kapitel tar upp frågan om hur vi kan ta fram mätbara underlag för att beskriva och analysera denna verksamhet. I två av årets artiklar analyseras faktorer som kan tänkas påverka medlemmars beslut att lämna kyrkan. Den ena artikeln analyserar betydelsen av att flytta till en ny församling medan den andra undersöker hur förändringar av kyrkoavgiften kan påverka beslutet att träda ur kyrkan.

Nyckeln avslutas som vanligt med en artikel som redovisar hur Svenska kyrkans ekonomi har utvecklats under det senaste året. 

Ladda ner Nyckeln 2020.

Svenska kyrkans webbshop kan du beställa samtliga års versioner av Nyckeln. De finns även tillgängliga för nedladdning som PDF här nedan.

Andreas Sandberg

Andreas Sandberg

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare