Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi

Nyckeln till Svenska kyrkan är en skrift som utkommer en gång om året och har som ambition att presentera aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Nyckeln 2022

Som vanligt har Nyckeln till Svenska kyrkan ett brett innehåll som detta år presenteras i sju olika kapitel.

I Kapitel 1 Berättelsen om kyrkan som försvann: Röster om pandemihanteringen i två pastorat i Linköpings stift presenterar Patrik Hagman en studie av hur två pastorat inom Svenska kyrkan hanterade de förändrade förutsättningar som coronapandemin kom att innebära. Här kommer ideella medarbetarna till tals och berättar om sina olika erfarenheter av pandemihanteringen. De exempel som studien lyfter fram visar att de ideella i flera avseenden ställdes utanför det omställningsarbete som pandemin medförde. 

Kapitel 2 Från organisation till nätverk – att möjliggöra för ideellt arbete
i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet har även det idealitet inom Svenska kyrkan som tema. Artikeln, författad av Sara Fransson, har som syfte att öka förståelsen för hur de sociala nätverken inom en församling och det som hon beskriver som bryggor mellan olika verksamheter kan vara avgörande för ideellas mer långsiktiga engagemang inom Svenska kyrkan. 

I Kapitel 3, Gudstjänst, unga vuxna och delaktighet, undersöker Caroline Klintborg och Josephine Ganebo Skantz vilka faktorer som är av betydelse för människors val att delta i gudstjänst. Med utgångspunkt från resultatet av en enkätundersökning kring detta tema riktar författarna ett särskilt fokus på frågor om deltagande och delaktighet bland gudstjänstdeltagare i åldern 16 till 24 år. 

Även kapitel 4, Kommunikation med kyrkans framtid – kan man skicka brev till den som är under 30 år? har unga människor som särskilt fokus. I denna artikel belyser Magdalena Widmark frågor om hur församlingar inom Svenska kyrkan kan arbeta för att göra sig synliga för unga människor och vad som kännetecknar ett framgångsrikt kommunikationsarbete för att nå ut till denna grupp i en tid när ”kommunikationslandskapet” genomgår ett paradigmskifte. 

I kapitel 5, Nästan som vanligt – erfarenheter av nära digitala samtal, reflekterar Marie Nordström över möjligheterna att föra samtal via nätet, och även sådana samtal som berör på djupet. Mer specifikt handlar artikeln om erfarenheterna av digital arbetshandledning inom Svenska kyrkan utifrån en enkät som riktades till handledare och deltagare inom denna verksamhet.  

I Kapitel 6 Kyrkovalet 2021 – valdeltagande och valresultat, presenteras resultatet av 2021 års kyrkoval. I både 2017 och 2021 års kyrkoval nådde valdeltagandet nivåer som vi inte sett sedan 1950-talet. Samtidigt är de geografiska skillnaderna i detta avseende inom landet stora.  Gustav Svärdhagen har i detta kapitel sammanställt en serie kartdiagram över Sverige där både valdeltagande och de olika nomineringsgruppernas valresultat redovisas. 

Kapitel 7 Utvecklingen av Svenska kyrkans ekonomi 2021, ger avslutningsvis en översiktlig bild av hur Svenska kyrkans ekonomi utvecklats under det senaste året. Ann-Mari Hedman och Jan Östlund redovisar i ett antal diagram och tabeller hur Svenska kyrkans kostnader och intäkter förändrats jämfört med tidigare år. I denna artikel presenteras också en prognos över hur intäkter från kyrkoavgiften kommer att utvecklas under de kommande åren. 

Ladda ner hela numret Nyckeln 2022 här.

Svenska kyrkans webbshop kan du beställa samtliga års versioner av Nyckeln. De finns även tillgängliga för nedladdning som PDF här nedan.