Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna blir mindre.

Svenska kyrkan gör just nu en historiskt omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav, och skapar nya modeller för uppgiften att förvalta fastigheter och det gemensamma kulturarvet.

Arbetet är ett resultat av kyrkomötets beslut från 2016 ”Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem”. Inför beslutet gjordes ett flerårigt utredningsarbete och en remissomgång där alla församlingar fick lämna synpunkter.

Färre medlemmar kräver en effektivare förvaltning

Bakgrunden till beslutet är att i en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskilt när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning.

Beslutet trädde i kraft den första januari 2018. Ett fastighetsregister blev klart i  januari 2019, och nu pågår arbetet med att utveckla handledning och stöd för församlingarnas arbete med lokalförsörjningsplanering. Senast den 1 januari 2022 ska alla församlingar och pastorat vara klara med sina lokalförsörjningsplaner.

Beslutet innehåller fem delar:

  • Ett gemensamt register över Svenska kyrkans alla fastigheter utvecklades under 2018 och i januari 2019 hade alla församlingar och pastorat registrerat uppgifter för sina fastigheter.
  • Varje församling eller pastorat ska upprätta en lokalförsörjningsplan för att se vilka lokaler som behövs för verksamheten, och vilka som eventuellt kan säljas. Lokalförsörjningsplanerna ska vara klara i början av 2022.
  • En gemensam hantering av övertaliga kyrkobyggnader införs. Det betyder att kyrkobyggnader som inte regelbundet används ska kunna överlåtas från en församling till trossamfundet Svenska kyrkan. Det kan bli aktuellt först när alla församlingar och pastorat är klara med sina lokalförsörjningsplaner 2022.
  • Det stöd inom fastighetsområdet som Svenska kyrkans nationella nivå ger stift och församlingar ökar.
  • Ett nytt ekonomiskt utjämningssystem införs för att alla församlingar ska få bättre ekonomiska möjligheter att både arbeta med det grundläggande uppdraget som kyrka - att sprida evangelium och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för sina kyrkobyggnader. Det nya utjämningssystemet införs successivt 2018-2021.

Svenska kyrkans fastigheter

Svenska kyrkans församlingar äger tillsammans nära 20 000 fastigheter, varav knappt 3 400 kyrkobyggnader. År 2017 utgjorde kostnaderna kopplade till fastigheter i den kyrkliga verksamheten 25 procent av Svenska kyrkans totala kostnader.