Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Rikskollekt till olika ändamål

Rikskollekten är en landsomfattande insamling av pengar till en och samma mottagare. Rikskollekten kan gå till olika ändamål, som hjälporganisationer, delar inom Svenska kyrkan eller till kristna organisationer, exempelvis Sveriges kristna råd.

För de söndagar när det inte är rikskollekt beslutar stiften eller församlingarna själva om ändamål för kollekten.

Kriterier för rikskollekt

Kyrkostyrelsen har fastställt att minst två av nedanstående kriterier måste vara uppfyllda för att en organisation ska beviljas få rikskollekt. Det första av de fem kriterierna måste alltid vara uppfyllt.

Organisationen ska

 • vara en del av Svenska kyrkans egen verksamhet eller verksamhet i vilken Svenska kyrkan är engagerad samt vara relevant och ge mervärde för hela Svenska kyrkan
 • främja arbete bland barn och unga
 • främja internationell diakoni och mission
 • främja diakonalt arbete
 • främja ekumeniskt arbete.

Dessutom ska en rikskollekt per år tilldelas Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), enligt en överenskommelse från 1992 mellan Svenska kyrkan och EFS.

Principer för rikskollekterna

Kyrkostyrelsen har även fastställt sex principer som är vägledande för kyrkostyrelsen vid omfördelningen av rikskollekterna.

 • Antalet rikskollekter per år ska maximalt vara 28.
 • Delade rikskollekter ska undvikas.
 • Rikskollekterna ska vara jämt fördelade över året.
 • De traditionella insamlingsperioderna för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet inramas av rikskollekter.
 • Juldagen, påskdagen och pingstdagen bör förbehållas församlingskollekter.
 • Det bör finnas en stabilitet och långsiktighet i den mottagande organisationens arbete.

Ansökan om rikskollekt

Det går att komma med förslag till kyrkostyrelsen på vart rikskollekten ska gå. Ansökan om rikskollekt för 2021 ska vara kyrkostyrelsen tillhanda före 1 mars 2020.

Redovisa rikskollekt

Organisationen som beviljats rikskollekt fyller i redovisningen så snart rikskollekt tagits emot och skickar den till kyrkostyrelsen.

Blanketter för ansökan och redovisning finns här nedanför. Lägg över blanketterna på egen dator och fyll i dem där. Ifyllda blanketter kan sändas in via e-post till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se eller med vanlig post till Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.

Rikskollekter 2019

6 januari – trettondag jul

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (slut julkampanj)

20 januari – andra söndagen efter trettondedagen

Ändamål: Svenska bibelsällskapet

Ladda hem kollektvädjan för 20 januari

10 februari – femte söndagen efter trettondedagen

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga

Ladda hem kollektvädjan för 10 februari (pdf, 1 sida)

24 februari – sexagesima (reformationsdagen)

Ändamål: Evangeliska fosterlandsstiftelsen

Ladda hem kollektvädjan för 24 februari (pdf, 1 sida)

3 mars – fastlagssöndagen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (start fastekampanjen)

Ladda hem kollektvädjan för 3 mars (pdf, 1 sida)

24 mars – Jungfru Marie bebådelsedag

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 procent, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 procent.

Ladda hem kollektvädjan för 24 mars (pdf, 1 sida)

31 mars – Midfastosöndagen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (del av fastekampanjen)

Ladda hem kollektvädjan för 31 mars (pdf, 1 sida)

14 april  – Palmsöndagen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (slut fastekampanj)

Ladda hem kollektvädjan för 14 april (pdf, 1 sida)

 22 april – Annandag påsk

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (pdf, 1 sida)

12 maj – Fjärde söndagen i påsktiden

Ändamål: Sveriges kristna råd

Ladda hem kollektvädjan för 12 maj (pdf, 1 sida)

19 maj – femte söndagen i påsktiden

Ändamål: Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 procent, Salt, barn och unga i EFS 50 procent.

Ladda hem kollektvädjan för 19 maj (pdf, 1 sida)

16 juni – Heliga Trefaldighetens dag (missionsdagen)

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 16 juni (pdf, 1 sida)

30 juni – Andra söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 30 juni (pdf, 1 sida)

21 juli – Apostladagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 21 juli (pdf, 1 sida)

4 augusti – Kristi förklaringsdag

Ändamål: Diakoni i Svenska kyrkan i utlandet
Ladda hem kollektvädjan för 4 juli (pdf, 1 sida)

18 augusti – nionde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 18 augusti (pdf, 1 sida)

1 september – Elfte söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Hela Människan

Ladda hem kollektvädjan för 1 september (pdf, 1 sida)

15 september – trettonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Diakoniinstitutionerna

Ladda hem kollektvädjan för 15 september (pdf, 1 sida)

22 september – fjortonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Ekumeniskt arbete, Europeiska
kyrkokonferensen (KEK)

Ladda hem kollektvädjan för 22 september (pdf, 1 sida)

29 september – den helige Mikaels dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
Ladda hem kollektvädjan för 29 september (pdf, 1 sida)

13 oktober – tacksägelsedagen

Ändamål: Sveriges kyrkosångsförbund

Ladda hem kollektvädjan för 13 oktober (pdf, 1 sid)

2 november – alla helgons dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
Ladda hem kollektvädjan för 2 november (pdf, 1 sida)

10 november – tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

17 november – söndagen före domssöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

1 december – Första söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

15 december – tredje söndagen i advent

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga

22 december – fjärde söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

29 december – söndagen efter jul

Ändamål: Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)