Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Remissvar och yttranden från Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är ofta remissinstans inom många olika ämnen. Vi yttrar oss också gärna när det gäller områden som berör oss, till exempel kristen tro, människovärde, demokrati och klimat.

Samlade yttranden och svar på remisser

Här hittar du Svenska kyrkans yttranden och remissvar. De kommer från kyrkostyrelsen som är formell avsändare i sådana här ärenden.