Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Risttalaš osku

Ráhkisvuohta lea vuođđun ja ulbmilin risttalaš oskui. Visot duođalaš ráhkisvuohta boahtá Ipmilis. Ráhkisvuohta addá eallima.

Girku osku ja oahppu hábmejuvvo teologalaš jurddahallamiin oskku ja dovddastusa mearkkašumi birra. Lea ovttaskas risttalačča ja girku bargu juohke áigodagas ipmirdit oskku čikŋodaga ja čielggadit dan mearkkašumi. Ii oskkudovddastus ii ge oahppu leat oskuášši. Dat muitalit mii lea girku jáhkku ja čilgejit oskku. Ruoŧa girku joatká čielggadit oskkus joatkevaš ságastallamiiguin iežá árbevieruiguin, sárdnidemiin ja ipmilbálvalusain.

Mii sáhttit vásihit ráhkisvuođa iežá olbmuid ja Ipmila aktavuođain. Ipmil berošta min eallimis ja háliida aktavuođa juohkehaččain. Jesusa bakte mii oahppat eanet Ipmila birra ja maid son háliida.
 
Ipmil olmmožin
Jesusis lea earenomáš lagas aktavuohta Ipmilii, son lea Ipmil ieš olbmo hámis. Muitalusat Jesusa birra gávdnojit Biibbalis njealji evangeliumas. Biibbal lea máŋgga oasát girji mii muitala olbmuid Ipmiliin vásáhusaid birra. Jesus boahtá máilbmái danin go Ipmil ráhkista min ja háliida rahpat agálašvuođa midjiide, sihke jápmima ovdal ja maŋŋel. Ipmil háliida ahte mii galgat diehtit eanet Ipmila riikka birra ja ráhkisvuođa birra.
 
Girku guovddaš ja eallingáldu
Girku guovddaš ja eallingáldu lea Jesus Kristus ja evangelium su birra. Evangelium láide olbmo Ipmila aktavuhtii, mii lea su máddu ja ulbmil. Ipmilis lea botnihis mearri viissisvuohta, árbmu ja ráhkisvuohta.
Girku osku mearkkaša vuđolaš luohttevašvuohta Ipmilii ja vuolgá Ipmila issoras daguin, mat leat čilgejuvvon Biibbalis ja bohtet ovdan olbmuid eallimis.
 
Rohkos lea dehálaš
Oskun lea doaivun ja rahčan. Rohkos lea dábáleamos bálggis oskui. It dárbbat oskut go rohkadalat. Váimmu duođalašvuohta ja ohcaleapmi leat dehálaččat rohkosii. Astat rohkadallat ja geavahit dan áiggi iežainis ja rohkosiinnis lea eaktun oažžut aktavuođa Ipmiliin. Ii leat nu dehálaš man bures rohkadalat. Váimmu ságastallan Ipmiliin lea dat mii mearkkaša juoidá.
 
Risttalaš oskkudovddastus
Risttalaš girku dovddasta ovtta áidna Ipmila – Áhči, Bártni ja Bassi Vuoiŋŋa – gii sivdnida, beastá ja addá heakka. Ruoŧa girku lea oassi máilmmi viidosaš girkus ja searvá risttalaš oskkudovddastussii ja golmmaaktalaš Ipmila gudnejahttimii. Osku čájehuvvo dovddastusas sáni ja dagu bakte ja lea árbi apostalaš áiggis. Golmma boarráseamos oskkudovddastusain lea sierra árvu mat čájehit oskku ja girku bistevašvuođa áiggiid čađa. Loga guokte dain olgešbealde.
 
Evangelalaš-lutherlaš girku
Ruoŧa girku gullo evangelalaš-lutherlaš árbevirrui mas lea jagi 1530 augsburgalaš dovddastus aktasaš dovddastusdokumeantan. Reforpmaáiggi dovddastusčállosat leat neavvaduođaštussan movt osku čilgejuvvui vástádussan áigodaga jearaldagaide.

Apoastallaš oskkudovddastus

Mii oskkut Ipmil Áhččái, buotveagalažžii,
almmi ja eatnama sivdnideaddjái.
Mun oskkun Jesus Kristusii,
Ipmila áidnoriegádan Bárdnái, min Hearrái,
guhte sahkanii Bassi Vuoiŋŋas,
riegádii nieiddas Márjjás,
givssiduvvui Pontius Pilatusa áiggi,
russiinávlejuvvui, jámii ja hávdáduvvui,
njiejai jábmiid riikii,
bajásčuožžilii jábmiid luhtte goalmmát beaivvi,
manai bajás albmái,
čohkká Ipmila, buotveagalaš Áhči, olgeš gieđa bealde,
boahtá fas doppe dubmet
elliid ja jábmiid.
Mii oskkut Bassi Vuigŋii,
bassi aktasaš girku,
bassi olbmuid searvevuođa, suttuid ándagassii addojumi,
oačči bajásčuožžileami ja agálaš eallima.
Amen.

Nikealaš oskkudovddastus

Mon oskun ovtta Ipmilii, Buotveagalaš Áhččái, almmi ja eatnama, buot oinnolaččaid ja oaidnemeahttumiid Sivdnideaddjái;
ja ovtta Hearrái, Jesus Kristusii, Ipmila áidnoriegádan Bárdnái, guhte lea riegádan Áhčis ovdal buot áiggiid, Ipmil Ipmilis, čuovggas čuovgasis, duohta Ipmil duohta Ipmilis, riegádan, ii sivdniduvvon, geas lea seammá luondu go Áhčis ja gean bokte buot lea šaddan; guhte min olbmuid ja min bestojumi dihtii njiejai almmis, šattai oažžin Bassi Vuoiŋŋa bokte ja nieiddas Márjjás ja šattai olmmožin;
 russiinávlejuvvui min ovddas Pontius Pilatusa áiggi, gillái ja hávdáduvvui; bajásčuožžilii jábmiid luhtte goalmmát beaivvi čállagiid mielde, manai bajás albmái, čohkká Áhči olgeš gieđa bealde; boahtá fas hearvásvuođas dubmet elliid ja jábmiid ja gean riikkas ii leat loahppa;
ja Bassi Vuigŋii, Hearrái ja eallindahkkái, guhte vuolgá Áhčis ja Bártnis, guhte ovttas Áhčiin ja Bártniin rohkadallojuvvo ja gudnejahttojuvvo ja guhte lea sárdnon profehtaid bokte; ja ovtta, bassi, aktasaš ja apoastallaš girku.
Mon dovddastan ovtta gástta suttuid ándagassii addojupmin ja vuordit jábmiid bajásčuožžileami ja boahttevaš máilmmi eallima. Amen.