Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för dem och för andra utsatta troende.

Vi hör om kristna som förföljs och mördas, utsätts för våld och övergrepp och om hur kyrkor attackeras. Kristna är idag mycket utsatta på många platser i världen, inte minst i Mellanöstern.

De som utför dessa våldsamma och onda handlingar säger ibland att de gör det på uppdrag av sin egen religion. Svenska kyrkan fördömer allt våld som sker i religionens namn.

Kristna stöttar varandra världen över

Det finns ett starkt band mellan kristna i hela världen – vi tillhör samma världsvida kyrka. Därför ber vi för de förföljda kristna och stöttar dem.

Samtidigt mördas och förföljs också människor med annan tro. De tillhör världens största religioner, som islam och judendom, och de tillhör minoriteter, som yazidierna i Irak och Syrien. Alla människor är skapade till Guds avbild. Därför omfattar våra böner och vårt stöd också dem.

Ärkebiskop Antje Jackelén har formulerat det så här: ”Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna”.  

Vanliga frågor om terror och förföljelse

Många människor hör av sig till Svenska kyrkan, ofta via Facebook och Twitter, om var kyrkan står i frågor kring förföljelse och vad kyrkan gör. En del undrar, andra kritiserar eller uppmuntrar. Här nedan svarar vi på några återkommande frågor och kommentarer.

Borde inte Svenska kyrkan koncentrera sig på att stödja kristna?

Vi vill verkligen stärka kristna som lever som minoriteter och det gör vi. Vi tror också att det är nödvändigt att vi arbetar för dialog mellan människor med olika religioner.

Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Tillsammans med våra samarbetspartner världen över arbetar vi för konfliktlösning och mänskliga rättigheter. Läs gärna mer längre ner under rubriken Stöd till utsatta troende.

Svenska kyrkan arbetar integrerat med utvecklingssamarbete, påverkansinsatser och humanitärt bistånd och utför sällan själv det operativa arbetet utan arbetar genom lokala partner. I en katastrofsituation är det alltid viktigast att nå ut med stöd till människor i nöd och följa de humanitära principerna. Då frågar vi inte efter vilken religion en människa har.

Om vi enbart skulle hjälpa de kristna i ett flyktingläger, skulle vi medverka till att öka motsättningarna mellan religioner och människor. Vi tror istället att en dialog mellan olika religiösa grupper och samarbeten mellan människor av olika religioner är en väg till fred.

Vad säger Svenska kyrkan om terror i islams namn?

Terror som utförs i islams namn vanhedrar religionen. 

Ofta försöker de som använder terror mot andra människor hämta stöd från heliga texter och/eller från politiska eller ideologiska doktriner. När terrorn sker i religionens eller Guds namn är den ett hån mot religionen och mot Gud.  

Varför flyger ni inte ut kristna från Syrien?

Vi önskar att vi kunde rädda varje utsatt människa. Men Svenska kyrkan har ingen möjlighet att hjälpa kristna i Mellanöstern att fly till Sverige eller att ge människor asyl.

Att skydda människor på flykt och värna asylrätten är världssamfundets uppgift och ansvar. Det Svenska kyrkan kan göra och gör är att driva frågan om att skapa säkra flyktvägar från konflikten till Europa. Inga människor ska behöva dö på Medelhavet!

Vad gör ni för flyktingarna i Europa och Mellanöstern?

Sedan konflikten i Syrien startade ger vi ett omfattande stöd för att flyktingar i området ska få ett drägligare liv. Det handlar till exempel om stöd till syriska flyktingar som flytt till grannlandet Libanon, och om stöd till flyktingar i Grekland och Ungern.

I november 2014 beslöt kyrkomötet att öka stödet till arbetet för utsatta människor i Mellanöstern. Bakgrunden är den allvarliga situationen i hela regionen, där de utsatta kristna ingår. Det handlar om 30 miljoner kronor fram till år 2020. Hösten 2015 beslutade kyrkomötet att avsätta 75 miljoner kronor till arbetet med asylsökande och flyktingar. Pengarna används både i Sverige och internationellt.

Läs om arbetet för flyktingar internationellt 

Läs om arbetet för flyktingar i Sverige

Gör Svenska kyrkan tillräckligt för kristna i regionen?

Nej, ingen gör tillräckligt när det ser ut som det nu gör. Men det är en stor utmaning för hela världssamfundet och för Svenska kyrkan. 

Varför vill inte Svenska kyrkan säga att det pågår ett folkmord mot kristna?

Svenska kyrkan fördömer övergreppen på kristna men beslutar inte om vad som juridiskt sett är ett folkmord. I februari 2016 antog EU-parlamentet en resolution som säger att det som terrorrörelsen Islamiska staten (IS) gör mot kristna, yazidier och andra minoriteter i Irak och Syrien är att beteckna som folkmord. Resolutionen har ingen omedelbar juridisk tyngd, men sätter press på FN att agera. Svenska kyrkan har sagt att vi ställer oss bakom den här resolutionen. Vi tycker det är mycket viktigt att frågan om folkmord utreds.  

Det är viktigt att de som har begått de avskyvärda brotten i Syrien och Irak ställs inför rätta. Oavsett hur grymheterna klassas juridiskt fortsätter Svenska kyrkan att arbeta intensivt för att rädda liv och skydda människor i konflikten. 

Så stöder vi utsatta troende

I Mellanöstern i Pakistan och i länder i Afrika arbetar vi med att

  1. stärka de kristna lokalt
  2. bygga relationer mellan religioner
  3. utbilda och forska
  4. slå larm
  5. verka i det tysta   

1. Vi arbetar med att stärka de kristna lokalt

Svenska kyrkan vill vara en aktiv partner som bidrar till att stärka de kyrkor och organisationer som vi samarbetar med. Det sker genom regelbundna överläggningar med partnerkyrkor, kyrkorelaterade institutioner och organisationer som arbetar med religionsdialog och mänskliga rättigheter över hela världen. 

Vi stärker även kyrkor och organisationer genom att vara följeslagare och ge moraliskt stöd till dem som verkar i utsatta miljöer. Vi hjälper till att mobilisera resurser, bidra med kunskap och ge tillgång till arenor och nätverk där frågor som är viktiga för våra samarbetspartners kan lyftas fram.

Samarbetet sker genom det ekumeniska arbetet, det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära arbetet, men också genom vänrelationer mellan stift och församlingar. 

Våra samarbetspartner vet bäst vilket stöd de behöver. Vår roll är att bidra med erfarenheter, kunskap, finansiering och, vid behov, med personal. Ibland ger Svenska kyrkan stöd direkt, ibland arbetar vi tillsammans med regionala eller internationella organ.

2. Vi bygger relationer mellan religioner

Internationellt:  

Vi ser att Mellanöstern polariseras och radikaliseras. Svenska kyrkans mål är att bygga starka relationer mellan olika religioner och verka för demokratiska, sekulära stater med grundlagsskydd för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. 

Svenska kyrkan stöder och samarbetar exempelvis med:

  • Mellanösterns kristna råd, MECC, som är det centrala ekumeniska organet för hela Mellanöstern. Svenska kyrkan deltog i Mellanösterns kristna råds generalförsamling i september 2016. 
  • World Student Christian Federation Middle East som har lokalavdelningar i de flesta länder i Mellanöstern och Nordafrika och Sudan
  • Near East School of Theology som utbildar präster i Beirut, Libanon. 
  • Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations, JCJCR, som arbetar med judisk-kristen dialog och utbildning 

I augusti 2014 undertecknade Lutherska världsförbundet, som Svenska kyrkan är en del av, en så kallad avsiktsförklaring om samarbete när det gäller katastrofarbete tillsammans med Islamic Relief Worldwide. Målet är att bidra till fredliga och stabila relationer över religionsgränserna.

Lutherska världsförbundet samarbetar redan med Islamic Relief Worldwide i Kenya, bland annat i flyktinglägren med stöd till barn med särskilda behov.  

I Sverige: 
Religionsfriheten kränks ibland också i vårt eget land, till exempel när religiösa lokaler attackeras eller när människor inte vågar bära religiösa symboler, till exempel den judiska kippan, av rädsla för trakasserier. Tillsammans med Sveriges kristna råd och Sveriges interreligiösa råd har vi ögonen på samhällsutvecklingen, driver kampanjer och utbildar.

Andra länder har längre erfarenhet av att leva sida vid sida, med olika trostraditioner, än vad vi har och vi lär av varandras erfarenheter.

Att överbrygga klyftor är en överlevnadsfråga när polariseringen mellan olika grupper i ett samhälle växer.

Religionen kan antingen bidra till splittring i ett samhälle eller till sammanhållning. Därför anser vi att religiösa ledare måste ta sitt ansvar för fred genom att arbeta för tolerans och dialog med andra religioner.

3. Vi arbetar med utbildning av allmänhet och myndigheter

Kunskap motverkar rädslor, fördomar och felaktiga slutsatser. Svenska kyrkan driver forskningsprojekt och utbildar. Det gör vi både själva och tillsammans med andra, i Sverige och utomlands.

4. Vi slår larm

När religionsfriheten kränks i Sverige eller i länder där vi har samarbetspartner slår Svenska kyrkan larm. Vi utnyttjar möjligheten att debattera, vi driver kampanjer och vi uppvaktar beslutsfattare i Sverige, i EU och i andra länder.

I de flesta fallen gör vi detta tillsammans med andra kyrkor och samfund i Sverige, exempelvis genom Sveriges kristna råd Svenska missionsrådet och Sveriges interreligiösa råd. Internationellt agerar vi genom bland andra Kyrkornas världsråd.

Ett exempel är att vi i september 2015 mötte premiärministern för den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak. Vid mötet lyfte vi behovet av hjälp, skydd och rättigheter för kristna och andra minoriteter. I samband med resan besökte vi även kyrkoledare i regionen. 
Läs mer om besöket på vår blogg.  

5.  Vi verkar i det tysta

En del av vårt arbete måste vi tyvärr tala tyst om för att inte utsätta våra samarbetspartners för fara. Idag kan vi till exempel berätta att Svenska kyrkan in på åttiotalet finansierade församlingslokaler och kyrkoreparationer i Sovjetblocket. Det höll vi tyst om då för att inte riskera de kristnas säkerhet.  

Mer läsning om utsatta troende, religionsdialog och arbete för människor på flykt

Om stöd till utsatta troende på bloggen Svenska kyrkans internationella arbete

Påverkansinsatser om religionsdialog och utsatta troende