Styrelser, nämnder, kyrkomötet och ombudsmötet – arkiverat material

Svenska kyrkan hade inte en sammanhållen nationell nivå före början av 1900-talet. Ta del av historiken i korta drag och läs om hur den nationella nivån växte fram. Se också vilka dokument som finns tillgängliga i arkivet.

Längre ner på sidan, under beskrivningen av de organ som arbetade nationellt innan Svenska kyrkan hade en nationell nivå, finns listor med förteckningar över det materialet som finns tillgängligt i arkivet på kyrkokansliet i Uppsala – Svenska kyrkans nationella kansli.

Arkiverat material från tiden före år 2000

Arkiverat material från år 2000 och framåt

Arkiv över övriga nationella organ

Arkiv över kyrkomötet och ombudsmötet

De ledde kyrkan nationellt

Biskoparna

Före början av 1990-talet var ärkebiskopen i första hand biskop för ärkestiftet, Uppsala stift. Men ärkebiskopen och tillfälliga biskopsmöten arbetade i viss mån på den nationella nivån före 1910.

Diakonistyrelsen och centralrådet

År 1910 bildades Svenska kyrkans diakonistyrelse. Den var ett inspirations- och serviceorgan för församlingarnas frivilliga församlingsarbete, det vill säga verksamhet som inte reglerades i lagar. 

Svenska kyrkans diakonistyrelse bytte 1966 namn till Svenska kyrkans centralråd för evangelisation och församlingsarbete.

Diakonalstyrelsens och centralrådets arkiv för åren 1910–1984 finns på Riksarkivet.

Den nationella nivån tar form

Åren 1983–1984 bildades Svenska kyrkans centralråd och Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV). Därmed började Svenska kyrkans nationella nivå ta form.

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen var en statlig förvaltningsmyndighet och kyrkomötets beredande och verkställande organ. Ärkebiskopen var ordförande. Övriga ledamöter utsågs av kyrkomötet. 

Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV)

Stiftelsen för rikskyrklig verksamhet var Centralstyrelsens motsvarighet för det frivilliga arbetet i Svenska kyrkan. Dess styrelse utgjordes av samma personer som centralstyrelsen. De arbetade på uppdrag av ombudsmötet. SFRV var uppdelad i nämnder som ansvarade för olika delar av frivilligarbetet.

Arkiverat material

De flesta av våra arkiv är ordnade och förtecknade. Andra arkiv finns tillgängliga, men de finns inte ordnade och förtecknade.

Om du vill besöka Svenska kyrkans arkiv i Uppsala kan du först skaffa dig en bild av vad som finns och sedan be arkivarierna ta fram materialet inför ditt besök.

Arkiv över nationella organ från åren före år 2000

Det finns 15 arkiv för nationella organ från åren före 2000. Av dem är 14 förtecknade och visas i listan. Det organ som saknar föteckning är 

 • Riksförbundet för finskspråkigt församlingsarbete ingår i Svenska kyrkans församlingsnämnd.

Arkiv över nationella organ från år 2000 och framåt

Det finns 7 arkiv för nationella organ från år 2000 och framåt. Endast ett av dem är förtecknat och visas i listan. De organ som saknar föteckning är

 • Kyrkostyrelsens arkiv 2019–
 • Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
 • Svenska kyrkans valprövningsnämnd
 • Svenska kyrkans överklagandenämnd
 • Kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) nationell nivå
 • Kyrkofonden.

Arkiv över övriga nationella organ

Det finns 17 arkiv för övriga nationella organ. Av dem är 11 förtecknade och visas i listan. De organ som saknar föteckning är

 • Kyrkans internationella AV- tjänst
 • LOGOS bandarkiv
 • Svenska kyrkans centralråd
 • Svenska kyrkans diakoninämnd
 • Svenska kyrkans teologiska kommitté
 • Svenska kyrkans Söndagsskolnämnd.

Arkiv över kyrkomötet och ombudsmötet

Det finns 5 arkiv för Kyrkomötet och ombudsmötet. Ingen av dem finns förtecknade. De arkiv som finns men som inte är förtecknade är

 • Kyrkomötets arkiv -1983
 • Kyrkomötets arkiv 1983-1999
 • Kyrkomötets arkiv 2000-
 • Kyrkomötets besvärsnämnd
 • Ombudsmötets arkiv.

Kontakta arkivet

Postadress: Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala
Besöksadress: Sysslomansgatan 31
Telefon: 018-16 99 92 
E-post: kyrkokansliets.arkiv@svenskakyrkan.se

Öppettider

Måndag-fredag kl 9-12.

Verksamheter utomlands – arkiverat material

Under 1800-talet utvecklades Svenska kyrkans intresse för mission, diakoni och hjälpverksamhet i utlandet. Ta del av dokumentationen som finns samlad i Svenska kyrkans arkiv.

Fristående kyrkliga organisationer och kyrkliga bolag – arkiverat material

Gräsrotsorganisationer, fristående missionsorganisationer, stiftelser och teologiska institut, samt kyrkliga bolag har under årens gång agerat på ett nationellt plan i Svenska kyrkan.

Ärkebiskopar och biskopsmötet – arkiverat material

Gunnar Hultgren var ärkebiskop i Svenska kyrkan under åren 1958–1967. Under hans ledning fick ärkebiskopskansliet en ny och tydlig organisation. Dessförinnan hade ärkebiskoparnas verksamhet varit tämligen oreglerad.

Personarkiv – arkiverat material

Personliga handlingar, som brev och fotografier kan idag ge oss en bild av historien, som kompletterar de formella dokumenten som finns arkiverade.

Nationell nivås filmsamling – arkiverat material

Sedan 1930-talet har Svenska kyrkan producerat filmer. Filmerna har digitaliserats och finns tillgängliga för den som vill se.