En man blickar upp mot stjärnhimlen.
Foto: Greg Rakozy/Unsplash

Jáhkodåbdåstibme

Jáhkodåbdåstibme tjoahkkájgässá ristagis jáhkko l jáhkko gålmaktes Jubmelij: Jubmel Áhttjen, Bárnnen ja Vuojŋŋanissan.

Teologalasj tjiegŋodibme jáhkodåbdåstime gålmmå artihkkalij birra.

Jáhkko Jubmelij gut viessut juohkka biejve

Mij jáhkkep Jubmelij gut la viessudam ulmutjav ja universumav ja åvddålij guovlluj  viessut juohkka biejve. Le Jubmel gut la almmusam ulmutjin Jesus Kristusin ja gut åvddålijguovlluj viessu mijá lunna ájlis Vuojŋŋanisá baktu.

Gávnnuji moadda jáhkodåbdåstime. Jáhkodåbdåstimev majt mij låhkåp aktisattjat jubmeldievnon ja gástadusáj ja konfirmasjåvnån gåhtjuduvvá apostolalasj jáhkodåbdåstibmen ja hábmáduváj girkkos 300-lågon. 

Mij jáhkkep Jubmel Áhttjáj, gájkväksásij,
alme ja ednama sjivnnjediddjáj.

Jáhkkep aj Jesus Kristusij,
suv ájnnariegádim Bárnnáj, mijá Härráj,
guhti ájlis Vuojŋŋanisás sahkanij,
niejdda Marias riegádij,
Pontius Pilatusa vuolen vájveduváj,
ruossinávlliduváj, jámij ja hávddáduváj,
jábbmegij rijkkaj luojttádij,
goalmát biejve jábbmegij lussta tjuodtjelij,
almmáj vuolgij, gájkviekses Jubmel Áhtje oalges
bielen tjåhkkåhime,
dåppelt vas boahtemin viessojt ja jábbmegijt
duobbmitjit.

Jáhkkep aj ájlis Vuojŋŋanissaj,
ájlis aktisasj girkkuj,
ájllisij sebrudahkaj, suttoj ándagisluojttemij,
jábbmegij tjuodtjelibmáj ja ihkeva iellemij.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, 
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den Helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig, allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, 
syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Mij jáhkkep ja dåbdåstip

Jáhkko báhko mierrki luohtedit ja doajvvot. Gå girkko ságas jáhko birra Jubmelij de mierkki mij jáhkkep Jubmel gávnnu ja mij luohtedip Jubmel la buorremielak ja sihtá gasskavuodav juohkkahattjajn ja ålles väráldijn. Mij dårvuvustallap Jubmel la gut ähttsá, lånes ja gádju mijáv. 

Dåbdåstit mierkki nannit. Máhttá juogu de giehtadallat nannit jali dåbdåstit vierrevuodav jali vahágav. Valla máhttá aj årrot nannit buorre merkadusán, buojkulvissan dåbdåstit gieresvuodav ietjá  ulmutjij. Gå girkko ságas birra dåbdåstit ietjas jáhkov de mierkki mij buorrenválldep jahkov gålmaktes Jubmelij.

Girkko tjoahkki ja Jubmelav gijttá

Jáhkodådåstibme l ålles girkko tjoahkkájgäsos ja åvddånbuktá mijá gijttogisvuodav masi jubmel la dahkam mijá åvdås. Jáhkodåbdåstibme danen ij galga vuojneduvvat nåv gåk mujttolisstan birra masi mån iesj máhtáv guorrasit ristagis jáhkon. Le oanes tjoahkkájgäsos Jubmela ájmodis dagojs suv ålles sjivnnjádusá diehti. Gå mij låhkåp jáhkodåbdåstimev aktan jubmeldievnon de mij buorrenválldep dav.

Jubmel gålmaktásin

Jáhkodåbdåstibme sisanet moadda vuoge ságastit Jubmela birra. Sisanet gålmmå oase majt mij gåhtjudip jáhkoartihkkalin, oase ma li aktidum ja färttáhasj sisanet moatteláhkáj giehttot Jubmela birra. Gå jáhkodåbdåstibme sisanet gålmmå oase de vuoset jáhkov Jubmelij  gålmaktásin: alme ja ednama sjivnnjediddjen, gut aj la ulmutjin sjaddam Jesus Kristusin, ja gut viessu mijájn ájlis Vuojŋŋanisá baktu.