Animation med två människor som står ute i regnet. En av dem håller ett paraply över den andres huvud.

Voestes viehkie sårkosne

Tjïelke raerieh mah ånnetji aelhkebe darjoeh gåessie naakene sårkosne

Mij lea Voestes viehkie sårkosne

Animation av en person som vänder ett timglas.

Ij naaken almetje edtjh oktegh sårkosne årrodh. Dan gaavhtan Sveerjen gærhkoe leah åssjelh jïh tjïelke raerieh tjöönghkeme mestie ånnetji aelhkebe darjodh mijjide goh guejmiealmetjh daesnie gååvnesibie gosse naaken sårkosne. Ij maehtieh sårkoem jealadehtedh, men jis sårkoem juaka mubpine maahta daam ånnetji aelhkebe darjodh. Dah raeriej våarome lea Sveerjen gærhkoen guhkies dååjrehtimmie sorkijidie gaavnedidh jïh dåarjodh jïh lea ussjedamme goh voestes viehkiem, voestes aejkien gosse jaememe dåastoehtidh. Gaajhke sårkoe lea sjïere jïh ij naan saetniesvoetem jallh bïhkedimmieh gååvnesh mejgujmie maahta appliseradidh. Kaanne dan gaavhtan dan gellie ovvihtiesvoetem demtieh gosse mubpiej sårkoem gaavnedieh. Dej raeriejgujmie Sveerjen gærhkoe håhkesje maahta meatan årrodh gellieh maehtieh ånnetji jearsoes damtedh jïh buerebe ryöjredamme, guktie ij guhte baetsieh oktegh sov sårkosne.

Tillbaka till Första hjälpen vid sorg

Första hjälpen vid sorg