Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Läronämnden

Läronämnden ska yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som rör bland annat Svenska kyrkans tro, gudstjänster eller ekumeniska frågor.

Läronämnden ska yttra sig, tycka till, innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära,
  • kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar,
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser.

Läronämnden ska också ges tillfälle att yttra sig i övriga lärofrågor.

Läronämnden har en särskild funktion i kyrkomötet. Beslutar kyrkomötet i något ärende som läronämnden avstyrkt, ska läronämnden åter yttra sig och ärendet på nytt beredas innan kyrkomötet fattar ett slutligt beslut.

Vid det slutliga beslutet måste tre fjärdedelar av de röstande bifalla ett förslag som har avstyrkts av Läronämnden för att förslaget ska genomföras.

Läronämndens ledamöter

Läronämnden består av stiftens biskopar och åtta andra ledamöter valda av kyrkomötet utifrån kompetens.

Ärkebiskopen är ordförande i läronämnden. Läronämnden ska inom sig välja en vice
ordförande.

Ledamöterna:
Ärkebiskop Antje Jackelén
Ragnar Persenius, biskop Uppsala stift
Martin Modéus, biskop Linköpings stift
Åke Bonnier, biskop Skara stift
Johan Dalman, biskop Strängnäs stift
Mikael Mogren, biskop Västerås stift
Fredrik Modéus, biskop Växjö stift
Johan Tyrberg, biskop Lunds stift
Per Eckerdal, biskop Göteborgs stift
Esbjörn Hagberg, biskop Karlstads stift
Eva Nordung Byström, biskop Härnösands stift
Hans Stiglund, biskop Luleå stift
Sven-Bernhard Fast, biskop Visby stift
Eva Brunne, biskop Stockholms stift
Göran Eidevall, professor
Eva-Lotta Grantén, docent
Anna Karin Hammar, teologie doktor
Margrethe Isberg, fd domprost
Karin Johannesson, komminister, docent, universitetslektor
Håkan Möller, professor
Jesper Svartvik, professor
Kristin Zeiler, biträdande professor