Läronämnden

Läronämnden ska yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som rör bland annat Svenska kyrkans tro, gudstjänster eller ekumeniska frågor.

Läronämnden ska yttra sig, tycka till, innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst (uppdraget som biskop, präst och diakon)
  • ekumeniska överenskommelser (överenskommelser med andra kyrkosamfund)

Läronämnden ska också ges tillfälle att yttra sig i övriga lärofrågor.

Läronämnden har en särskild funktion i kyrkomötet. Beslutar kyrkomötet i något ärende som läronämnden avstyrkt, ska läronämnden åter yttra sig och ärendet på nytt beredas innan kyrkomötet fattar ett slutligt beslut.

Vid det slutliga beslutet måste tre fjärdedelar av de röstande bifalla ett förslag som har avstyrkts av Läronämnden för att förslaget ska genomföras.

Läronämndens ledamöter

Läronämnden består av stiftens biskopar och åtta andra ledamöter valda av kyrkomötet utifrån kompetens.

Ärkebiskopen är ordförande i läronämnden. Läronämnden ska inom sig välja en vice ordförande.

Ledamöterna

Ärkebiskop Antje Jackelén
Karin Johannesson, biskop Uppsala stift
Sven-Bernhard Fast, biskop i Visby stift
Martin Modéus, biskop Linköpings stift
Åke Bonnier, biskop Skara stift
Johan Dalman, biskop Strängnäs stift
Mikael Mogren, biskop Västerås stift
Fredrik Modéus, biskop Växjö stift
Johan Tyrberg, biskop Lunds stift
Susanne Rappmann, biskop Göteborg stift
Sören Dalevi, biskop Karlstad stift
Eva Nordung Byström, biskop Härnösands stift
Åsa Nyström, biskop Luleå stift
Andreas Holmberg, biskop Stockholms stift 

 

Marta Axner Ims, TD
Teresa Callewaert, TD,  komminister
Ninna Edgardh, professor
Eva-Lotta Grantén, docent
Håkan Möller, professor
Jesper Svartvik, professor
Mikael Winninge, TD, FK
Johannes Zeiler, TD, domkyrkolektor