Valprövningsnämnden

Svenska kyrkans valprövningsnämnd prövar överklaganden av val inom Svenska kyrkan. Det kan till exempel handla om val till kyrkomötet, stiftsfullmäktige eller biskopsval.

Alla direkta val och beslut som rör dessa val kan överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Det gäller även vissa andra val, som biskopsval, val av präster och diakoner till domkapitlet och val i kyrkomötet.

Rätt att överklaga ett val har den som har rösträtt vid valet. Vissa beslut som gäller de direkta valen får endast överklagas av berörd församling, samfällighet eller stift.

Så gör du en överklagan

Ett överklagande görs skriftligt. Den som överklagar ska ange vilket val eller beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Den som överklagar måste också underteckna skrivelsen själv.

Skrivelsen ges till beslutsinstansen, där beslutet fattats. Det finns bestämmelser i kyrkoordningen om senaste tidpunkten för att överklaga olika val och beslut. Sedan avgör nämnden om beslutet ska gillas, hävas eller göras om.

Du kan läsa valprövningsnämndens protokoll från 2001 och framåt längre ned på sidan.

Krav på ledamöterna i nämnden

I nämnden ska det finns ledamöter med kompetens från samhällets rättsväsende. Tanken är att de principer som gäller för samhällets rättsordning också bör gälla vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningen. Det är viktigt att Svenska kyrkans beslut blir så rättvisa och rättssäkra som möjligt.

Svenska kyrkans valprövningsnämnd består av sju ledamöter som kyrkomötet väljer. För ordföranden gäller särskilda kvalifikationer: ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. För var och en av ledamöterna skall det finnas en personlig ersättare.

Indirekta val

Avseende indirekta val finns bestämmelser i 39 kap. 24 §. Valet av ledamöter och ersättare till kyrkomötet från Svenska kyrkan i utlandet får överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd av utlandsförsamlingarnas röstberättigade medlemmar. Skrivelse med överklagandet ska ha kommit in till kyrkostyrelsen senast fjorton dagar efter att resultatet av utlandsförsamlingarnas val har anslagits på kyrkostyrelsens webbsida (SvKB 2012:7).

Ledamöter i Valprövningsnämnden

Ledamöter
Lars Seger, ordförande
Britt Sandström
Olle Glimvik
Bertil Persson
Stig-Göran Fransson
Helena Bargholtz
Bertil Olsson


Biträdande sekreterare och föredragande:

Gun Lombach, 070-797 30 00
Stefan Nyman, 070-340 61 66

Ersättare:
Nathalie Lemaire, vice ordförande
Titti Ådén
Suzanne Fredborg
Per Lindberg
Gunilla Blom
Terence Hongslo
Britt Björneke

Kontakta valprövningsnämnden

Postadress:
Valprövningsnämnden
751 70 Uppsala

Telefon:
Kansli: 018-16 94 44
Sekreterare Gun Lombach: 070-797 30 00
Sekreterare Stefan Nyman: 070-340 61 66


E-post:
valprovningsnamnden@svenskakyrkan.se

Valprövningsnämndens beslut

Här finns valprövningsnämndens beslut från 2001 och framåt.