agendor för gudstjänst ligger på ett bord med psalmböcker
Foto: Gustaf Hellsing/ikon

Agenda för högtidsgudstjänsten i Luleå domkyrka

I högtidsgudstjänsten i Luleå domkyrka, den 23 oktober 2022, framför Svenska kyrkan sin ursäkt till det samiska folket en andra gång, denna gång i Sápmi. På den här sidan finns agendan, så att du kan följa vad som händer under gudstjänsten.

Agendan till gudstjänsten omfattar sex språk – nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska, pitesamiska och svenska. En agenda på engelska från högtidsgudstjänsten i Uppsala finns också – se nedan. För att läsa vittnesmålen och ursäkten, som alla förs fram under gudstjänsten, behöver du följa länkarna som finns på sidan.

Du kan också skriva ut dokumentet högtidsgudstjänst som innehåller agendan och vittnesbörden i pdf-format (77 sidor). 

Worship agenda in English - from Uppsala. En agenda på engelska från högtidsgudstjänsten i Uppsala (pdf) 

Vittnesmål

Samling / Tjåanghkoe / Tjåhkkaniebmie / Tjåhkånibme / Tjoahkkim / Čoagganeapmi

Psalm – ingångsprocession

Psalm 228. Sjungs  på valfritt språk, men leds på nordsamiska

 1. Min máddarat dolin leat oskon, / leat eallán ja doaimmahange
  ja Sámis ain gullo dat čuorvun, / mii olbmuid ain gohččume lea.
  Dál buorádusa dahket, lea áigi ollánan, 
  juo suttuideattet Kristus lea didjii soabahan.
  Gii gáhtá ja osku, gii gáhtá ja osku, 
  son sutnje ain árpmugas lea.
 2. Lea Hearrá min mánnánis váldán, / go gásttasis salastii min.
  Lea sániinis suttus min boktán / ja jeđđe ja bagada min.
  Ain eahkesmállásbeavdái lea son min gohčodan,
  gii lea min ovddas jápmán ja buohkaid ráhkistan.
  Gii gáhtá ja osku …
 3. Dan dola man cahkkehii deike / son dáhtošii viiddidit ain,
  dan sága man eatnamii sádde / son gulaha sániiguin dain:
  »Buot álbmogiidda mannet mu sániid sárdnidit,
  ja sivdnádusa gohččot de Áhčis rámidit!«
  Gii gáhtá ja osku …
 4. Mii vádjolit máddariid bálgá, / gos Hearrá ieš oahpistii sin.
  Dan vuordit, goas giđđa fas álgá, / goas Vuoigŋa fas ealláha min.
  Lea duohtavuohtan midjii go Kristus jápmimis
  lea ándagassii addán min suttuid varainis.
  Gii gáhtá ja osku …
 5. Juo oidno dat hearváslaš riddu, / dan guvlui mii vádjolit dál,
  min váimmus fas ealáska doaivu / ja giittus dat badjána fal.
  De truvnnu ovddas lávlut dal ođđa lávlaga,
  ja máidnunlávlun čuodjá go mearra máraida.
  Gii gáhtá ja osku …

Teaksta: G. Widmark 1945, jorgl. N. Rauhala 1984. Sápmái: K.T. Leinonen, barg., 
Valborg Mangs Märak 2013. Nuohtta: E. Törnvall 1902.

 1. De jáhkujn dal balvatjij vuolen / li sáddjidam, tjuohpadam de
  ja jáhkko gåjt le ieme vuogen, / de oabllum, diehk’ jåvsådam le.
  Juo buorádusá båddå, de Härráj jårgijdit.
  De duosstut Kristus Härráv ja sunji åskeldit.
  Le viesso ájn Härrá, le viesso ájn Härrá.
  Mij råhkåp ja dårvustip gal.
 2. Sån ármujn dal gájkajt le duosstum, / ja jaskadam gástadusán,
  ja bágojis baktu le gåhttjum / de boahtet, le sån lånestam.
  Ja gå de álmmuk tjoahken suv bievde birra le,
  de Kristus iesj le danna, man hávsskes båddå de!
  Le viesso ájn Härrá …
 3. Sån gåhttjum le gájkajt dal vuolgget, / suv bágov dal sárnutjit de.
  Gå tsahkkám le dållå, de buolvved’ / ja råhkåla, gåhttjum ham le:
  de väráldij dij mannit, muv bágov sárnnedit,
  gájk’ álmmugijda hållit ja jáhkov bigodit.
  Le viesso ájn Härrá …
 4. De jáhkujn dal balvatjij vuolen, / li barggamin, sárnnedime,
  ja väráldin ájn ieme vuogen / li gåhttsåmijt vuordatjime.
  Le dårvvo, ávo ája, dån nåv le sálugis,
  gå ságav munji rája le luojttám ándagis.
  Le viesso ájn Härrá …
 5. De jáhkujn ájn balvatjij vuolen / juo almmáj lip lahkanime.
  Gå ájn dáppe jábmema loamen, / le hievedus badjánime.
  Na, akti Lippa åvdån de ávos lávludip,
  le skoavve tjátje lágásj gå Lippav hievedip.
  Le viesso ájn Härrá …

Täksta: G. Widmark 1945. Sábmáj: K.T. Andersen 2001. Tjuojalvis: E. Törnvall 1902.

 1. I tro under himmelens skyar / har fäderna skördat och sått,
  och än genom städer och byar / går väckelseropet de fått.
  Se tiden är fullbordad, för Herren Krist giv rum,
  gör bättring ifrån synden, tro evangelium.
  Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning
  för den som sig ångrar och tror.
 2. Gud mötte med nåden oss alla / i dopets välsignade stund,
  med ordet han än vill oss kalla / och tukta och trösta i grund.
  Kring helga nattvardsbordet han samlar än sitt folk,
  där möter han de sina, en evig kärleks tolk.
  Än räckes Guds frälsning …
 3. Den eld som vår Frälsare tände / skall föras från vän och till vän,
  till alla han budskapet sände, / som själv han ju bjuder oss än:
  gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord
  för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord.
  Än räckes Guds frälsning …
 4. I tro under himmelens skyar / vi vandrar i fädernas spår,
  vi bidar i städer och byar / en Andens och Gudsrikets vår.
  Vår saliga förvissning, vårt fäste och vårt mod
  är syndernas förlåtelse i Kristi namn och blod.
  Än räckes Guds frälsning …
 5. I tro under himmelens skyar / vi nalkas den skimrande strand,
  i hoppet, som städse förnyar / vår lovsång i jordlivets land,
  kring Lammets tron vi sjunger en gång i Faderns hus
  den sällsamt nya sången, lik stora vattens brus:
  Än räckes Guds frälsning …

Text: G. Widmark 1945 Bearb. Musik: E. Törnvall 1902.

INLEDNINGSORD

(lulesamiska)
Áhtje ja Bárne ja ájlis Vuojŋŋanisá namán.
Amen.

(svenska)
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

(sydsamiska)
Vaeriej jïh guevteli Jupmele,
råhtoej jïh gellielaaketjevoeten Jupmele,
jaevriej, mearoen jïh jielijen Jupmele,
datne mijjen lïhke gusnie mijjieh årroeminie,
dov lïhke jielebe,
dov nommesne rohkelibie.

Fjällens och det öppna landskapets Gud,
skogarnas och den rika mångfaldens Gud,
sjöarnas, havens och det pulserande livets Gud,
du som är med oss där vi lever och bor,
i din närhet vill vi vara,
i ditt namn vill vi be.

DAGENS BÖN

(pitesamiska)

Försoningens Gud,
vi tackar dig som sände din Son för att rädda världen.
Av din kärlek lever vi.
Led oss när vi söker försoningens väg med varandra.
Omslut oss med barmhärtighet och hjälp oss att ta emot din nåd. I Jesu namn.

Amen

KYRIE MED VITTNESMÅL OM KYRKANS ÖVERGREPP

 • Vittnesmål om samisk andlighet av Ingrid Inga, på nordsamiska.
 • Vittnesmål om nomadskolan av Nils-Henrik Sikku, på nordsamiska.
 • Vittnesmål om kategoriklyvningen av Eric-Oscar Oscarsson, på svenska.
 • Vittnesmål om rasbiologin av Rose-Marie Huuva, nordsamiska.
 • Vittnesmål om språk och identitetsförlust av Julia Rensberg, svenska.

Vittnesmålen på svenska, nordsamiska, sydsamiska och engelska

(nordsamiska)

Text och noter till Kyrie.

P: Kristus, se oss, hör vårt rop.    
F: Kristus, se oss, hör vårt rop.

P: Genomlys vårt mörker.
F: Genomlys vårt mörker.

P: I din nåd förbarma dig.
F: I din nåd förbarma dig.

P: Vänd ditt ansikte till oss.
F: Vänd ditt ansikte till oss.

Ordet / Baakoe / Báhkuo / Báhko / Báhko / Sátni

Gammaltestamentlig läsning

Ur Psaltaren 98:7–9 om skapelsen som jublar över Guds rättfärdighet (ur Lulesamisk provöversättning från Svenska Bibelsällskapet).

(lulesamiska)
Merra sjoavvá ja gájkka mij danna l,
värált ja gájka dan årro.
Äno giedajt spettjudi,
váre aktan sjållårdalli Härrá åvdån:
gehtja, sån boahtá ednama badjel ráddidittjat,
värálda badjel rievtesláhkáj ráddidittjat,
álmmugij badjel rievtugit ráddidittjat. 

Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans
inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

EPISTELLÄSNING

Ur Apostlagärningarna 2:4–8 om kyrkans födelse i mångfald.

(sydsamiska)
Jïh fïereguhte Aejlies Voejkeninie deavhtasåvva jïh aalka jeatjah gïeline
soptsestidh guktie Voejkene sæjhta. Jerusalemesne jaahkoles juvdeladtjh
abpe veartanistie årroeminie. Gosse dam tjoejem guvlieh, stoere krirrie
tjåanghkene. Håmpalieh gosse fïereguhte jïjtse gïelem gåvla. Alvesedtieh
jïh ipmierdieh. Dellie gihtjieh: »Eah dah Galilejeste, gaajhkesh gïeh
soptsesteminie? Guktie dellie fïereguhte mijjeste maahta jïjtse ietnien
gïelem govledh?«

Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord
som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder
under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev
stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning
sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan
då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?«

*EVANGELIUM

Ur Matteusevangeliet 22:36–40 om det tredubbla kärleksbudet. 

(svenska)
»Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du
skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och
med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan
kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På
dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.«

Så lyder Guds ord.
Gud, vi tackar dig.

SVENSKA KYRKANS URSÄKT TILL DET SAMISKA FOLKET

Ursäkten på svenska, lule-, ume-, nord-, och sydsamiska, samt engelska

Vid avslutningen av ursäkten uppmanas församlingen resa sig.

LÄSNING AV SALIGPRISNINGARNA

Matteusevangeliet 5:3–13

(nordsamiska)
»Ávdugasat leat vuoiŋŋasteaset geafit, dasgo almmi riika lea sin.
Ávdugasat dat geat moraštit, dasgo sii ožžot jeđđehusa.
Ávdugasat leat vuollegaččat, dasgo sii árbejit eatnama.
Ávdugasat dat geat nelgot ja goiket vanhurskkisvuođa maŋŋái,
dasgo sii gallehuvvojit.
Ávdugasat dat geat leat váibmoláđđásat, dasgo sii ožžot váibmoláđisvuođa.
Ávdugasat leat buhtisváimmogat, dasgo sii besset oaidnit Ipmila.
Ávdugasat dat geat duddjojit ráfi, dasgo sii gohčoduvvojit Ipmila mánnán.
Ávdugasat dat geat doarrádallojuvvojit vanhurskkisvuođa dihte, dasgo
almmi riika lea sin.
Ávdugasat lehpet dii go olbmot bilkidit ja doarrádallet din mu dihte,
gielistit ja sárdnot bahá din birra juohke láhkái. Illudehket ja ávvudehket,
dasgo din bálká almmis lea stuoris. Nu sii doarrádalle profehtaidge ovdal
din. Dii lehpet eatnama sálti. Muhto jos sálti veagahuvvá, de mo dan fas
oažžu sálttisin? Dat ii dohkke šat maninge: Dat bálkása ja duolmmahaddá
olbmuide.«

»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er
för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt
förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt. Men om saltet mister
sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att
kastas bort och trampas av människorna.«

JOJK

Skilgget, av Jörgen Sivbertsson Stenberg

 1. Mov aalthtere vaerine tjuavka, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  låvnadahken gulliene guaka / nå jå nå jå nå jå nå jå nå
 2. Mov gærhkoe lea nænnoes såekie, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  man vaajmosne roehtse jih tsåeptsie, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå
 3. Mov jaahkoe lea plijrie johke, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  mij vaajmoen tjïrr faamehke sjåvva. / Nåjå nåjå nåjå nåjå nå
 4. Mov vuelie voejkenem guadta, / gieriesvoeteste alman lokngese, 
  jih mov vueliem dutnjien vadtam, / guhte gieriesvoeteste sjugnede.
 5. Nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå, 
  nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå. 

Teekste: Rawdna Carita Eira. Meelodije: Frode Fjellheim. 
Jubileumspsalm Trante, 2017

 1. Muv álltár várren tjuovggá, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  vuojnnu gållen gå sjuoludahtjá / nå jå nå jå nå jå nå jå nå
 2. Muv girkko le nanos soahke, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  gávnnu vájmonam ruohttsasijt soabttse, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå
 3. Muv jáhkko le tjielgga jåhkå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  mij muv vájmon nåv lidnásit gålggå, / Nåjå nåjå nåjå nåjå nå
 4. Muv juojggusa guoddi muv sielov, / gieresvuodajn almmáj låbdijdi,
  ja muv vuolev dal dunji vattáv, / gut muv gieresvuodajn sjivnnjedij.
 5. Nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå.

Täksta: Rawdna Carita Eira. Julevsámi: Valborg Mangs Märak 2017. 
Tjuojalvis: Frode Fjellheim. Troandima ávvudeapmi 2017 (Tråante 2017).

 1. Mu áltár várin báitá, / nojon nojon nojon nojo no.
  Iđit čuovggas dat gollin roađđa. / Nojon nojon nojon nojo no.
 2. Mu girku lea nana soahki, / nojon nojon nojon nojo no
  mas lea váimmustan ruohtas ja coakci. / Nojon nojon nojon nojo no.
 3. Mu osku lea šealgi johka, / nojon nojon nojon nojo no
  mii šávvá mu váimmu čađa.. / Nojon nojon nojon nojo no.
 4. Mu vuelie guoddá mu vuoiŋŋa, / ráhkisvuođain albmái loktana,
  ja mu vuelie attán dutnje, / don gii ráhkisvuođdain sivdnidat.
 5. Nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå.

Teaksta: Rawdna Carita Eira. Nuohtta: Frode Fjellheim. 
Troandima ávvudeapmi 2017 (Tråante 2017).

 1. Mitt altar är fjället som skiner, / nåja nåja nåja nåja nå,
  lyser gyllene i morgontimman, / nåja nåja nåja nåja nå
 2. Min kyrka är stark som en fjällbjörk, / nåja nåja nåja nåja nå,
  i mitt hjärta har roten sitt fäste, / nåja nåja nåja nåja nå
 3. Min tro, som älven den glittrar, / nåja nåja nåja nåja nå,
  brusar mäktigt genom mitt hjärta, / nåja nåja nåja nåja nå
 4. Min sång, den bär min ande, / mot himmelen den lyfter sig,
  sången ger jag till dig, / du som skapar med din kärlek.
 5. Nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå,
  nåjå nån gåjå nån gåjå nån gå, / nåjå nåjå nåjå nåjå nå.

Text: Rawdna Carita Eira. Översättning: Bo Lundmark. Musik: Frode Fjellheim.
Jubileumspsalm Trondheim, 2017.

TAL AV SAMETINGETS FÖRETRÄDARE

HÄLSNINGAR FRÅN VITTNEN TILL URSÄKTEN

 • Donna Bomberry, Koordinator för urfolksabetet, Anglikanska kyrkan i Kanada
 • Kristina Labba, Generalsekreterare i Samiska Kyrkorådet i Norska kyrkan
 • Erva Niittyvuopio, Sekreterare för samiska frågor i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • Biskop Riscylla Shaw, Anglikanska kyrkan i Kanada

KYRKANS FÖRBÖN

(svenska)

Gud, du som är allas vår himmelske Förälder. Vi kommer till dig som dina barn.
Led oss i vår strävan efter försoning, fred och frid.
Vi ber för var och en som drabbats av kyrkans förtryck; För dem som berövats språk, marker, namn och identitet. För dem som lidit i nomadskolorna.
För dem som kränktes i rasbiologins namn.
För helande av det sår kyrkan skapat med motsättningar mellan samer och samer.
Vi tackar dig för rika samiska traditioner att uttrycka andlighet.

F: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

(Umesamiska)

Vi ber om helande för Svenska kyrkan, skadad av sina övergrepp. Ge Svenska kyrkan förmåga att leva upp till åtaganden.
Vi ber att framtiden präglas av möten i ögonhöjd, Och att övergreppen aldrig upprepas.
Vi ber för viljan att i praktisk handling motverka klimatförändringar.
Vi ber om klokskap och rättfärdighet i Svenska kyrkans markförvaltning.

F: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

(Pitesamiska)

Vi ber för dem med makt och inflytande, om vishet och mod i beslut som leder vidare mot försoning. Vi ber för dem med makt i församlingar, pastorat och stift, för förtroendevalda och våra biskopar.
Vi ber om upprättelse och om rättfärdiga lagar i vårt samhälle. Vi ber för kungahuset, för Sametinget
för riksdag och regering och sanningskommissionens arbete.
Vi ber för det samiska civilsamhället och hela det samiska folket.

F: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

(Svenska)

Vi ber om goda medarbetare i din skörd, för barn och unga i Sverige och vår värld, för samiska konfirmandlägret och dess ledare.

Vi ber för systerkyrkorna i Sápmi och för urfolks rättigheter runt om i världen. Tillsammans är vi dina barn.

Led oss i vår strävan efter försoning, fred och frid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och broder. Amen.

Text och noter till "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske".

Måltiden / Maalestahke / Skalluo / Máles / Máles / Mális

PSALM – TILLREDELSE/OFFERTORIUM 

Psalm 399. Rikskollekt tas upp till Asylrättscentrum. Swishnummer 123 087 95 51.

(svenska)

Text och noter till psalmen Vi bär så många med oss.
 1. Vi bär så många med oss / i bön när vi går fram.
  Vad Kristus gav och ger oss,  / det gäller också dem.
  Du dukar bord för alla / här är de döptas hem.
  Vi bär så många med oss,  / o Gud, vi ber för dem.
 2. Vi ber för dem vi saknar / då vi församlas här,
  för dem som inte anar / vad tro och trygghet är,
  för dem som vi har sårat / med vad vi gjort och sagt,
  för dem som vi har hindrat / att se din kärleks makt.
 3. Vi tänker på de många / som känner andras dom,
  på dem som vi har svikit / och inte brytt oss om.
  Vi ber dig, Gud, om nåden / att medan än är tid
  få gå med ljus och glädje / till dem som saknar frid.

Text: S. Ellingsen 1977, B.G. Hallqvist 1980. Musik: B. Janacek 1977.

*LOVSÄGELSEN/SURSUM CORDA OCH PREFATIONEN

(sydsamiska)

H/L: Saatnan leah,
datne, aajnehke vyörtege heevehtimmiem åadtjoeh, faamohks Aehtjie, aejlies Jupmele.
Datnem heevehtibie jïh bueriesjugniedibie
Jeesus Kristusen, mijjen Åejvien gielhtie.

Datne veartenem dov gïetine steerh jïh mijjese nommem vadtah.
Almetjem dov plïeresne sjugniedamme.
Hïegkem mijjese vedtiejih datnine ektine årrodh.

Dan åvteste dov jaahkoeladtjine ektine fïerhten aejkien
jïh abpe elmien åålmeginie dov nommem
heevehtibie, rohkelibie jïh laavlobe:

P: Upplyft era hjärtan till Gud.

F: Vi upplyfter våra hjärtan.
 
P: Låt oss tacka Gud vår Herre.

F: Allena Gud är värd vårt tack och lov.

P: Ja, sannerligen,
du ensam är värd vårt lov,
allsmäktige Fader, helige Gud.
Dig vill vi prisa och välsigna
genom Jesus Kristus, vår Herre.

 

 

Vi upplyfter våra hjärtan.
Låt oss tacka Gud, vår Herre.
Allena Gud är värd vårt tack och lov.

*HELIG/SANCTUS

(Sjungs på valfritt språk, men leds på lulesamiska)

(nordsamiska)

S: Bassi, bassi, bassi Hearrá Ipmil Sebaot. Almmiid ja eatnama dievva lea du hearvásvuohta. Hosianna allagasas.
Lea buressivdnidun guhte boahtá Hearrámet nammii. Hosianna allagasas.

(svenska)

F: Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer i i Herrens namn. Hosianna i höjden.

*NATTVARDSBÖNEN

(svenska)
… Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

(Församlingen svarar på valfritt språk)

(sydsamiska)

Åejvie, dov jaememen bïjre ööhpehtibie,
dov tjuedtjielimmien bæjhkoehtibie
gossege hearlohkevoetesne bååstide båatah.

(lulesamiska)

Duv jábmemav sárnnedip, Härrá,
duv tjuodtjelimev dåbdåstip
dan rádjáj gå herlukvuodan boadá.

(nordsamiska)

Du jápmima mii gulahit
du bajásčuožžileami mii duođaštit
dassážii go don máhcat hearvásvuođas.

(svenska)

Din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.

*HERRENS BÖN/PATER NOSTER

Beds på valfritt språk.

Mijjen Aehtjie guhte leah elmierïjhkesne. / Baajh dov nommem
aejliestovvedh. / Baajh dov rïjhkem båetedh. / Baajh dov syjhtedem
eatnamisnie sjïdtedh / guktie elmierïjhkesne. / Vedtieh mijjese daan
biejjien / mijjen beajjetje laejpiem. / Luejhtieh mijjeste maam mijjieh
meadteme / guktie mijjieh luejhtebe / dejstie guhth mijjese
meadteme. / Aellieh luejhtieh mijjem gïehtjelimmiej sïjse, / vaallah
vaarjelh mijjem bahheste. / Juktie rïjhke lea dov, / faamoe jïh earoe
ihkuve aajkan. / Aamen.

Áhttje mijá / guhti le almen. / Ájlistuvvus duv namma. / Båhtus duv
rijkka. / Sjaddus duv sidot, / gåk almen, nåv aj ednamin. / Vatte
midjij uddni / mijá bäjvvásasj lájbev. / Ja luojte midjij suttojdimme
ándagis, / nåv gåk mij aj luojttep / mijá velgulattjajda. / Ja ale mijáv
gähttjalibmáj lájddi, / ájnat várjjala mijáv bahás. / Juhte duv le rijkka
/ ja fábmo ja herlukvuohta / ihkeven ájggáj. / Amen.

Áhčči min, don guhte leat almmis. / Basuhuvvos du namma. / Bohtos
du riika. / Šaddos du dáhttu, mo almmis nu maiddái eatnama alde. /
Atte midjiide odne min beaivválaš láibámet. / Ja atte midjiide min
suttuideamet ándagassii / nugo maiddái miige ándagassii addit min /
velggolaččaidasamet. / Alege doalvvo min geahččalussii, / muhto
beastte min bahás eret. / Dasgo du lea riika ja / fápmu ja gudni /
agálašvuhtii. / Ámen.

Áhttjie mïjjan gühte leäh almiesne / Äjlesin sjåddas duv namma / Bühtas duv rïjkka / Sjåddas duv vïlljuo guh almiesne / návtie áj iädnamen neldne / Mïjjan fiärtan biejvien lájbiev / vaddieh mïjjije üdne / Jah luöjtieh mïjjije mïjjan sudduojde ánddágis, / návtie guh áj mïjjah luöjttiebe mïjjan vyölgaladtjijde, / jah ielieh läjđh mïjjuv geähttjaliäbmáje / valla várjjalh mïjjuv báhhaste / Jühttie rïjkka leä duv, fámuoh jah hyörlakvuohta / iehkieven ájggáje. / Ámen

Áhttje mija, gie lä almen / Ájlestuvvis duv namma / Buhtis duv rijjka

/ Sjiddis duv sidot, / gu almen, nåv áj iednama naldne / Mija fiertbäjjvásatj lájbev vadde mijjij udni, / ja luojte mijjij mija velgijt ánndagis, / nåv guk áj mija luäjjtep mija velguladtjajt / Ja iele läjjdi mijav gähttjalime sisa / ájnat várrjal mijav bahást / Jut rijjka lä duv / ja fábmo ja herlukvuohta / ihkeven ájjgáj. / Ámen

Vår Fader, du som är i himlen. / Låt ditt namn bli helgat. / Låt ditt
rike komma. / Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. / Ge oss i dag
det bröd vi behöver. / Och förlåt oss våra skulder, / liksom vi har
förlåtit dem som står i skuld till oss. / Och utsätt oss inte för prövning
/ utan rädda oss från det onda. / Ditt är riket. / Din är makten och
äran / i evighet. / Amen.

*Brödsbrytelsen

(svenska)
Brödet som vi bryter …

(Församlingssvar på valfritt språk)

(sydsamiska)
Jalhts gallesh libie, seamma åedtjine libie
juktie gaajhkesh dovnesh seamma laejpeste åadtjobe.

(lulesamiska)
De lip, vájku ållusa, akta ájnna rumáj, danen gå
gájka oasev oadtjop avtat lájbes.

(nordsamiska)
De leat, váikko máŋggas, okta áidna rumaš, daningo
mis lea buohkain oassi seammá láibbis.

(svenska)
Så är vi, fastän många, en enda kropp,
ty alla får vi del av ett och samma bröd.

*Fridshälsningen/Pax

(valfritt språk)

Hälsa gärna din bänkgranne med orden:
(sydsamiska) Jupmelen raeffie.
(umesamiska) Jübmielen ráhvie.
(pitesamiska) Hierrá ráffe.
(lulesamiska) Härrá ráfe.
(nordsamiska) Hearrá ráfi.
(svenska) Herrens frid.

*O GUDS LAMM/AGNUS DEi
(nordsamiska)

Nottext på nordsamiska

O Guds Lamm, som tar bort världens synder, förbarma dig över oss. 
O Guds Lamm, som tar bort världens synder, förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som tar bort världens synder, ge oss din frid. 

KOMMUNIONEN

JOJK

Kyrkklockornas jojk, trad.

BÖN EFTER KOMMUNIONEN

Beds på valfritt språk, leds på nordsamiska.

Mii giitit du, Kristus, mearehis rikkis attáldagat ovddas.
Don šaddet min rohkosa vástádussan
ja min nealggi láibin.
Veahket min dál šaddat du vástádussan sidjiide
geain váilot dat maid mii badjelmearálaččat oamastit.
Veahket min gullat dan čuorvasa man don leat gullan,
ipmirdit heađi nu mo don leat dan vásihan,
bálvalit olmmošsoga man don leat bálvalan.
Almmustahte midjiide du beavddi čiegusvuođaid:
okta áidna láibi ja
okta áidna olmmošsohka.
Ámen.

Kristuse, datnem gijhtebe dov joekoen ræjhkoes vadtesi åvteste.
Datne mijjen rohkelassen vaestiedassine sjïdtih,
jïh laejpie mijjen nealkose.
Viehkehth mijjem dov vaestiedassine dejtie årrodh
gïeh ohtsedieh dam mij mijjen luvnie velvie.
Viehkehth mijjem tjåårvehtassem govledh maam datne govleme,
neavroem guarkedh maam datne guarkeme,
almetjidie dïenesjidh giejtie datne dïenesjamme.
Dååjrehth mijjese dov buertien tjeakoesvoetem:
Aajne laejpie jïh
aajne åålmege.
Aamen.

Duv gijttep, Kristus, duv sárnnomahtes valjes vattáldagás.
Dån sjaddi mijá råhkålvisá vásstádussan
ja mijá nielge lájbben.
Viehkeda mijáv årrot duv vásstádussan sidjij,
gejs mijá vallje vádnun.
Viehkeda mijáv gullat tjuorvvasav mav dån le gullam,
niedav dádjadit nåv gåk dån dádjadi,
almasjmáttov dievnastit mav dån le dievnastam.
Bigoda midjij bävdát tjiegosvuodav:
akta ájnna lájbbe ja
akta ájnna almasjmáddo.
Amen.

Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.
Du blev ett svar på vår bön,
ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem,
som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
ett enda bröd och
en enda mänsklighet.
Amen.

Sändning/Raajeme /Rájjame /Rájjam/Rájádus /
Vuolggaheapmi

SLUTPSALM

Psalm 297. 

(sjungs på valfritt språk, men leds på lulesamiska)

 1. Hávsske le ednam, / hávsske Härrá almme,
  jasska sielo vájaldi.
  Gäjnno le guhkke / väráldin vádtset,
  de almen ávos lávludi.
 2. Ájge val båhti, / ájge de vas vássi.
  Buolva buolvajt guoradi.
  Almmelasj lávllom, / mälggadij gullu,
  gå sielo almmáj vájaldi.
 3. Ieŋŋgila vuostak / lávllun räjnárijda.
  Sielos sielluj tjuodjalij:
  Guddneda Härráv! / Ednamin ráfe!
  Ge, uddni Jesus rieagádij!

Täksta: B.S. Ingemann 1850, C. Bååth-Holmberg 1884. Sábmáj: O. Lindgren 1949, P. Gælok ja S. Gælok 1989. Tjuojalvis: Breslau 1842.

 1. Eatneme tjaebpies, / aehtjien Elmieh aevies,
  Almetjh aavosne heevehtieh!
  Pijlgrimi baalkah / seadtoes leah,
  gosse Paaradijsese vaedtsibie.
 2. Biejjieh gujht båetieh, / jaepieh gelkieh vaasedh.
  Maadtoej gïejide vaedtsibie.
  Ij Elmien vuelie / gåessie gan gaarvenh,
  jïh mijjen vaajmoeh aavosne.
 3. Dan jïjjen eengkelh / geerjene laavloejin.
  Almetjh bååhperen goltelin:
  Jupmelen raeffie / almetje aavodh!
  Mijjen lea lutnjestæjja!

Teekste: B.S. Ingemann 1850, C. Bååth-Holmberg 1884. Jarkoestimmie: Anna Jacobsen jïh Bierna Leine Bientie 1994. Meelodije: schlesisk folkvisa/Leipzig/Breslau 1842. 

 1. Hávski lea eatnan, / hávski Ipmil albmi,
  sielut vázzilit allelii.
  Eatnamiid čáppa / čađa mii vázzit
  lávlumiin paradiijásii.
 2. Áiggit vel bohtet, / áiggit galget vássit.
  Sogat sogaid leat čuovvumin.
  Álo goit skádjá / almmálaš nuohtta,
  sillomet illulávlagiin.
 3. Eŋgelat lávlo / eatnan báimmaniidda. 
  Sielus sillui dat skájaidii.
  Olmmoš, dal illut, / Jesus lea boahtán;
  Ráfi son buvttii eatnamii.

Teaksta: B. S. Ingemann 1850, C. Bååth-Holmberg 1884. Sápmái: Georg Gripenstad 1955, barg. Nuohtta: šlesialaš/Leipzig 1842. 

 1. Härlig är jorden, / härlig är Guds himmel,
  skön är själarnas pilgrimsgång.
  Genom de fagra / riken på jorden
  gå vi till paradis med sång.
 2. Tidevarv komma, / tidevarv försvinna,
  släkten följa släktens gång.
  Aldrig förstummas / tonen från himlen
  i själens glada pilgrimssång.
 3. Änglar den sjöngo / först för markens herdar.
  Skönt från själ till själ det ljöd:
  Människa, gläd dig, / Frälsarn är kommen,
  frid över jorden Herren bjöd.

Text: B.S. Ingemann 1850, C. Bååth-Holmberg 1884. 
Musik: schlesisk folkvisa/Leipzig 1842.

*VÄLSIGNELSEN 

Jupmele dijjem bueriesjugnede jïh dijjem vaarjele.
Jupmele jïjtse ååredæjjine dijjese tjuavka jïh dijjem aarmode.
Jupmele jïjtse ååredæjjam dijjen gåajkoe jarkoe jïh dijjese raeffiem vadta.
Jubmelen: Aehtjien jïh Baernien + jïh aejlies Voejkenen nommesne.
Aamen.

Härrá buorissjivnnjedus dijáv ja várjjalus dijáv.
Härrá tjuovggijus árudijás didjij ja årrus didjij ármmogis.
Härrá jårggålus árudijás didjij ja vaddus didjij ráfev.
Jubmela: Áhtje ja Bárne + ja ájlis Vuojŋŋanisá namán.
Amen.

Hearrá buressivdnidivččii din ja várjalivččii din.
Hearrá čuvgešii muođuidis didjiide ja livččii
didjiide árbmugas. Hearrá jorgalivččii muođuidis
din beallái ja attášii didjiide ráfi.
Ipmila: Áhči, Bártni + ja bassi Vuoiŋŋa nammii.
Ámen.

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Guds: Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen.

Heärrá buerestsjüvgŋedes mïjjuv, jah várjjales mïjjuv.
Heärrá bäjes åradijjievse tjuavggat mïjjan bijjielissa jah urras mïjjije árbmuogis,
Heärrá jårggales åradijjievse mïjjen gujga, jah veddes mïjjije ráhviev Jübmielen,
Áhtjien, jah Bárnien, jah äjles Vuojganassan nammasne.

Ámen

Härrá buristsjivdnjeda mijav ja várrjala mijav
Härrá bájjá ietjas muodov tjuavvgat mija nala ja lä mijjij árbmogis
Härrá jårrgåla ietjas muodov mijjij ja vaddá mijjij ietjas ráfev
Áhtje ja Bárdne ja ájles Vuajgŋanasa naman

Ámen

NATIONALJOJKEN

Sámieatnan duoddariid, av Aillohas-Nils Aslak Valkeapää

POSTLUDIUM – UTGÅNGSPROCESSION