Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Mål och handlingsplan för den fortsatta försoningsprocessen

Efter att ha bett det samiska folket om ursäkt för de oförrätter som begicks i historien har Svenska kyrkan satt upp åtta övergripande mål – åtaganden – som ger en inriktning för det fortsatta försoningsarbetet. Här kan du läsa om dem och om handlingsplanen för det fortsatta arbetet med försoningsprocessen.

De åtta åtagandena i sin helhet finns här, på svenska och på andra språk.

Under åren 2022–2031 fortsätter Svenska kyrkans försoningsarbete med det samiska folket.

De åtta åtagandena

Svenska kyrkan åtar sig att

 • förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition
 • synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan
 • bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet
 • öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta
 • öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället
 • öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan
 • stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling
 • främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

Dialogen fortsätter

Svenska kyrkans fortsatta arbete med att förverkliga åtagandena ska utformas i nära dialog med samiska företrädare. 40 miljoner kronor finns avsatta för arbetet.

Försoningsarbetet ska utformas så att det

 • bidrar till långsiktig social, ekonomisk, ekologisk och andlig hållbarhet även ur ett samiskt perspektiv
 • beaktar viktiga principer i urfolksrätten.

En handlingsplan beskriver förverkligandet

Det finns en handlingsplan för hur de respektive åtagandena ska förverkligas. Under en första etapp, fram till 2026, läggs särskilt fokus på insatser för att

 • stärka samiskt inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan
 • främja samiskt kyrkoliv
 • stärka samiska barn och unga
 • lyfta frågor som rör Svenska kyrkans markförvaltning och skogsbruk
 • öka kunskapen om och respekten för urfolksrätten.

Handlingsplanen för läsning(pdf)

Handlingsplanen för utskrift (pdf)

Bakgrund

I juni 2021 beslutade kyrkostyrelsen om de åtta åtagandena och 40 miljoner kronor som medel för arbetet över tio år.

Den officiella ursäkten till det samiska folket framfördes vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november 2021 i Uppsala domkyrka och i Luleå, den 23 oktober 2022. Gudstjänsten finns att ta del av digitalt.  

Läs åtagandena i sin helhet på olika språk

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Åtaganden på sydsamiska

Svïenske gærhkoen luhpie guktie barkedh aantegesen gaavhtan saemiej ålmegasse – Stööremes barkoe guktie jåerhkedh barked måahtedimmiebarkojne

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Åtaganden på nordsamiska

Ruoŧa girku geatnegasvuođat mat gullet sámiin ándagassii bivdimii  – Oppalaš ulbmilat boahttevaš soabadanbarggus. Geassemánus 2021 mearridii girkostivra gávcci ulbmilčállosa mat gullet Ruoŧa girku ándagassii bivdimii sámiin.

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Åtaganden på lulesamiska

Svieriga girkko välggogisá. Biehtsemáno 2021 mierredij girkkostivrra gávtse ulmmetjállusa ma li tjaddnum Svieriga girkko ándagis ádnomusás sáme álmmugij. Märrádus sisadná gávtse välggogisá ulmmelin ja 40 miljåvnnå kråvnå bargguj lågen jagen.

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Åtaganden på umesamiska

Sverjen gïrkkuon veälgguogisvuodah ánddágisádnuomen hárráje sámien ålbmagij 2022–2031.  Gájkkasadtje ulmieh båhtije likttemenbarguosne. 

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Åtaganden på pitesamiska

Ruoŧa girku geatnegasvuođat mat gullet sámiin ándagassii bivdimii  – Oppalaš ulbmilat boahttevaš soabadanbarggus. Geassemánus 2021 mearridii girkostivra gávcci ulbmilčállosa mat gullet Ruoŧa girku ándagassii bivdimii sámiin.

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Svenska kyrkans åtaganden kopplade till ursäkten till det samiska folket

Svenska kyrkan har satt upp åtta åtaganden, övergripande mål, som inriktning för det fortsatta försoningsarbetet tillsammans med det samiska folket.

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Åtaganden på engelska

The Church of Sweden’s commitments linked to the apology to the Sami – Overall objectives for further reconciliation work.