Svenska kyrkans offentlighetsprincip

Öppenhet och transparens är viktig för Svenska kyrkan.

Inom Svenska kyrkan gäller en offentlighetsprincip, enligt 10 och 11 §§ lagen (1998:1951) om Svenska kyrkan .

Vad gäller vissa verksamheter som kyrkan bedriver på uppdrag av staten, så som uppdraget att vara begravningshuvudman enligt begravningslagen, finns bestämmelser om att var och en har rätten att ta del av handlingar (offentlighetsprincipen) i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Även vad gäller övriga delar av verksamheten har var och en rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar (den inomkyrkliga offentlighetsprincipen). Denna rätt får begränsas bara om det är särskilt motiverat med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller något synnerligen väsentligt intresse. Bestämmelser om detta finns i 53 och 54 kap. kyrkoordningen.

Det innebär sammantaget att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar om det inte finns något i lag eller kyrkoordningen reglerat undantag.

Svenska kyrkans handlingar registreras och arkiveras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det är fråga om allmänna handlingar och enligt 55 kap. kyrkoordningen om det är fråga om inomkyrkliga handlingar.

Personuppgifter som vi samlar in kan därför komma att vidarebehandlas för arkivändamål av allmänt intresse samt lämnas ut.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.