Barn och ungdomar i röda kåpor sjunger i kyrkan.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelsen, hållbarhetsrapporten och årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.

Årsredovisningen 2022

Denna årsredovisning handlar om verksamheten på Svenska kyrkans nationella nivå under året 2022 och inkluderar en hållbarhetsrapport. Uppdraget på den nationella nivån är stort och arbetet är därför både brett och omfattande. Redovisningen ger en inblick i verksamheten och enbart en mindre del av allt som kyrkostyrelsen ansvarar för kan lyftas fram.

Årsredovisning 2022 (pdf, 4,58 MB)

Några delar ur årsredovisningen

Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Det är en lite speciell uppgift att skriva förord till årsredovisningen för ett verksamhetsår under vilket jag varit kyrkostyrelsens ordförande i mindre än en månad. Ett passande sätt att inleda är just därför att rikta värme och uppskattning mot den företrädare som varit ordförande under merparten av det gångna året: Tack Antje Jackelén för ditt goda och insiktsfulla ledarskap!

När vi blickar tillbaka på året som gått är det flera saker som dröjer sig kvar. Efter en pandemi som lämnade djupa spår av sorg och saknad har vi bevittnat ett brutalt anfallskrig i Europa som vi ännu inte vet var det slutar. Klimatförändringarna sker snabbt och tvingar allt fler till migration. Energiförsörjning och ekonomi prövas svårt. Internationellt ser vi stora brister i vatten- och matförsörjning.

Vad är kyrkans uppdrag i en sådan tid? Det är förstås detsamma som alltid: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Det arbetet känner inga nationsgränser. Genom Act Svenska kyrkan, med partnerorganisationer och syster-kyrkor, är vi delaktiga i detta uppdrag såväl nära som långt bort. Till vår kallelse hör också att ständigt be för vår värld och för kyrkans liv och arbete i denna värld.

Den kristna tron är en helhet. Den ger redskap för att leva livet. Den rymmer bön, gudstjänst, musik och traditioner. Den rymmer brottning med etiska förhållningssätt, livsmening, föreställningar om vad som händer efter döden och hur det hör ihop med livet här och nu. Syftet är och förblir: att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

I det lokala blir kyrkan kött och blod, och den närvaron är enastående i Sverige. När skolan läggs ned, affären försvinner och servicen flyttar till stan så finns kyrkan kvar. Och kyrkan ska så förbli, om än på nya sätt. I kyrkans kapillärer i glesbygd och förorter ska livet fortsatt pulsera, även om Svenska kyrkans organisation förändras.

Behovet av sammanhållning och samhällsgemenskap blir allt tydligare. Svenska kyrkan finns där, samlar människor, bygger relationer, hjälps åt i ideellt arbete, delar berättelser om öppenhet och gemenskap, och visar värdet av att sträcka ut en hand till främlingen. Här skapas tillit så att människor av olika bakgrund vågar lita på varandra.

Med sina 5,6 miljoner medlemmar har Svenska kyrkan en viktig plats i det lokala samhällsbygget. Vi ska fortsatt sträva efter att vara en inkluderande kyrka med själv-insikt, en kyrka som genomsyras av både självförtroende, självkritik och lyhördhet.

Martin Modéus
Ärkebiskop och ordförande i kyrkostyrelsen

Svenska kyrkans generalsekretare Helén Ottosson Lovén Foto: Magnus Aronson

Det har varit ett händelserikt år i världen. Det brutala anfallskrig som Ryssland för i Ukraina har skakat om Europa. En förändrad säkerhetssituation har tvingat oss att reflektera över Svenska kyrkans bidrag i civil beredskap och agera utifrån en ny omvärld.

Act Svenska kyrkan har genom sina partnerorganisationer förmedlat stöd till människor inne i Ukraina och till dem som sökt sig till grannländerna. Svenska kyrkan har också med sina mångåriga globala relationer fortsatt uppmärksamma människor även i resten av världen som drabbas av väpnade konflikter eller naturkatastrofer, flera orsakade av klimatförändring. Länder, vars befolkning redan har en utsatt situation, har hamnat i medieskugga under kriget i Europa och drabbats ytterligare genom att matpriserna stigit eller leveranser av förnödenheter försenats.

Det finns skäl att vara stolt över Act Svenska kyrkan, som trots en försämrad ekonomisk situation för många människor i Sverige, lyckats nå insamlingsrekord i år och därmed kunnat förmedla ett omfattande humanitärt stöd och stöd till utvecklingsarbete. Dessutom har Act Svenska kyrkan genom sina multilaterala sammanhang bidragit i påverkansarbete både i Sverige, genom EU och i globala allianser. Svenska kyrkans arbete utifrån vår färdplan för klimatet fortsätter mot målet att kyrkans verksamhet ska vara klimatneutral 2030 och är ett annat exempel på arbete som bidrar till både individers och samhällets hopp om framtiden.

Det har blivit allt tydligare att samverkan mellan länder har betydelse, inte minst i kristider. Även för Svenska kyrkan är samverkan viktigt, såväl inom Svenska kyrkan som med andra trossamfund och organisationer. Att vi är en organisation som myndig-heter förlitar sig på blir tydligt i möten med samhällsföreträdare och när vi erhåller ekonomiska bidrag, som exempelvis i år för stöd till arbete i Sverige med ukrainska flyktingar. Kyrkans roll i samhället gestaltades tydligt när ärkebiskop Antje Jackelén la ner sin stav och Martin Modéus senare togs emot som vår nye ärkebiskop. Till dessa händelser, som är så viktiga i vår kyrkas liv, kommer det svenska samhällets högsta företrädare och kyrkoledare från hela världen.

Kyrkostyrelsen stödjer stiften och bidrar till det lokala församlingslivet, så att församlingar och pastorat utifrån sina lokala förutsättningar ska kunna möta samtidens utmaningar. Efterfrågan på samverkan i Svenska kyrkan har ökat under året som gått. Flera stift har vittnat om hur förståelsen för behovet av gemensamma lösningar ökat och med glädje ser vi att allt fler enheter ansluter sig till de gemensamma funktioner som beslutats av kyrkomötet. Att 96 procent av församlingar, pastorat och stift hade tillgång till Microsoft 365 och Kornet som en del av den gemensamma it-plattformen vid årets slut, är ett gott tecken. Detta kommer att öka möjligheten att kommunicera och det bidrar till intern sammanhållning. Arbetet för att stärka vår förmåga att samverka mellan församlingar, stift och nationell nivå kommer att fortsätta under de kommande åren.

Helén Ottosson Lovén
Generalsekreterare i Svenska kyrkan

 Här följer några exempel på sådant du kan läsa mera om i årsredovisningen.

 • Svenska kyrkan valde under året en ny ärkebiskop och biskop Martin Modéus mottogs i december i Uppsala domkyrka som ny ärkebiskop för Svenska kyrkan.
 • Arbetet med att höja Svenska kyrkans förmåga vid höjd beredskap och krig samt stärka sin del i den civila beredskapen har intensifierats under året.
 •  Svenska kyrkan bidrar till att minska klimatavtrycken genom sin färdplan för klimatet. Hållbarhetsarbetet på Svenska kyrkans nationella nivå utgår från en bedömning av områden där verksamheten har störst risk för negativ påverkan på människan och skapelse.
 • Under hösten ägde Ságastallamat 2 rum. Dagarna ägnades åt samiskt kyrkoliv, bakgrunden till försoningsprocessen och betydelsen av samisk delaktighet i Svenska kyrkan.
 • En värld av grannar - A week of Neighbours - övergick till att bli en självständig organisation i Europa, registrerad i oktober.
 • Act Svenska kyrkan har under året arbetat med att stödja människor i utsatta situationer på flera håll i världen, bland annat på Afrikas horn, där torkan varit svår. Insamlingsresultatet för året slutade på 212 miljoner kronor vilket är en ökning med 50 procent jämfört med 2021.
 • Under arbetet med att förnya och utöka Svenska kyrkans psalmskatt har nästan 10 000 nya psalmförslag lämnats in. Nu startar arbetet med urvalet.
 • Svenska kyrkans konton på sociala medier utmärker sig genom att ha en unikt hög grad av engagemang jämfört med andra organisationer med liknande följarbas.
 • I oktober lanserades Kornet – Svenska kyrkans nya intranätslösning – som ett led i en det pågående arbetet med en modern och sammanhållen it-lösning för hela Svenska kyrkan.
 • Svenska kyrkans scen på bokmässan – Se människan – innehöll ett omfattande program på tema Sydafrika och miljökrisen. Alla samtal spelas in och kan ses direkt och i efterhand på Youtube.
 • Inom Svenska kyrkan i utlandet fortsätter arbetet med utveckling av utlandsförsamlingarna mot ett ökat lokalt ansvar för ekonomi och anställningar.

Mer än många tror – en broschyr om Svenska kyrkan med fokus på samhällsnyttan

Bilder av en uppslagen broschyr.

Mer än många tror är en broschyr som berättar om vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället, med fokus på samverkan och samhällsnytta. Målgrupp är du som är beslutsfattare, företräder myndigheter eller en organisation i civilsamhället.

Mer än många tror (pdf 2,6 mB) 

Mer om Svenska kyrkan

Fakta om kyrkan

Låt statistik, ekonomi och historia berätta mer om Svenska kyrkan.

En kvinnlig diakon pratar med ungdomar utomhus en sommardag.

Vårt arbete

Jesus visade hur han vill att vi lever och hur vi ska vara mot varandra och skapelsen. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.