Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har cirka 5,9 miljoner medlemmar. Här finns statistik för medlemsutveckling, diakoni, gudstjänster och annan verksamhet.

Följ Svenska kyrkans medlemsutveckling

I mars varje år publiceras statistik som beskriver medlemsantalet i Svenska kyrkan under året innan. Statistiken berättar om förändringarna i medlemsantalet och också om hur många som har döpts.

Medlemsstatistik för 2018

Längre ner på sidan kan du ladda ner pdf-filer med siffrorna för 2018.

Verksamhetsstatistiken berättar om gudstjänsterna 

I maj varje år publiceras statistiken över gudstjänster och andra verksamheter i Svenska kyrkan för året innan.

Verksamhetsstatistik 2017

Övergripande trender är att diakonal verksamhet och diakonala behov ökar, medan de flesta övriga delar av verksamheten minskar även om det finns en del undantag och lokal variation.

 • Kontakttillfällen inom diakonin, sjukbesök eller besök vid annan typ av institutioner samt hembesök är många, totalt drygt 481 000  kontakttillfällen*, 114 000 hembesök och drygt 97 000 besök inom institutionssjälavården 2017.
 • Verksamhet för vuxna ökat något i relation till föregående år och antalet besök uppgår till 2,7 miljoner i öppen och drygt 150 000 i regelbunden gruppverksamhet. Den öppna verksamheten har sedan 2010 ökat med drygt 25 procent. Både öppen kulturell och gemensamhetsskapande verksamhet ökar, medan deltagande i retreater och pilgrimsvandringar har minskat. Inom gruppverksamhet för vuxna är det endast den riktad till 20-25 åringar samt kulturell verksamhet som ökar.
 • Deltagare i både gruppverksamhet och öppen verksamhet för barn- och ungdomar har fortsatt minska. Totalt har dessa typer av verksamhet minskat med 20 respektive 3 procent sedan 2010. På sju år har besök i skola/fritids/förskola nästan halverats.
 • Cirka 48 000 frivilliga är verksamma inom ideellt diakonalt inklusive barn- och ungdomsverksamhet. Detta innebär en minskning med 1 procent sedan föregående år och att trenden med stort ökat intresse för frivilligarbete mattats av något.
 • Deltagande i gudstjänst har totalt sett minskat något, - 2 procent sedan föregående år, från 14,8 till nästan 14,5 miljoner besökare. Kyrkliga handlingar har under de senaste åren legat i stort sett oförändrat, medan deltagande i framförallt andra gudstjänster och huvudgudstjänster har minskat över tid, 24 respektive 16 procent sedan 2010. Bland "andra gudstjänster" är det främst kategorierna "ej offentliga gudstjänster" och "övriga offentliga gudstjänster" som minskat under en längre period. Några gudstjänsttyper har dock lockat något fler deltagare än före gående år, dessa är: veckomässor, begravningsmässor, högmässor, musikgudstjänst och välsignelseakter för borgerligt ingångna äktenskap.
 • 2,4 miljoner har besökt konserter och musikgudstjänster under året, vilket är en ökning sedan föregående år. Sedan 2010 har besök vid konserterna ökat med 12 procent och med motsvarande procentuell minskning ses vid musikgudstjänster.

  * På grund av felaktig inrapportering har tidigare har den felaktiga siffran 820 000 kontakttillfällen uppgetts här. Siffran är korrigerad 7 september 2018.

Stift, församlingar, kyrkor och anställda 2017

 • Svenska kyrkan var under 2017 fortsatt indelad i 13 stift
 • Svenska kyrkan var under 2017 indelad i 1 355 församlingar i Sverige och 31 församlingar utomlands
 • Svenska kyrkan hade 2017 3 373 kyrkobyggnader, varav 2 942 var skyddade
 • Svenska kyrkan hade 2017 24 675 anställda

om medlemsstatistiken för 2016 

Medlemsstatistiken visar att ovanligt många, 90 000 personer, 1,5 procent av medlemmarna, valde att lämna Svenska kyrkan under 2016. 

Det framkommer att det absolut vanligaste skälet till att människor säger upp sitt medlemskap är:

 • De tror inte på Gud, 40 procent av de svarande har uppgett detta svar
 • Medlemskapet känns inte meningsfullt (18 procent) 
 • Ekonomiska motiv (17 procent).

– Svaren stämmer väl överens med flera tidigare studier, säger Pernilla Jonsson, analyschef vid Svenska kyrkans forskningsavdelning.

I debatten kring utträden under senare år har argumentet återkommit att människor lämnar Svenska kyrkan på grund av att den uppfattas som alltför teologiskt utslätad eller på grund av att den uppfattas som för politisk.

Den typen av skäl är dock sällan förekommande i den aktuella undersökningen, endast 1,9 procent av de svarande uppgav motiv som dessa för sitt utträde.

Beslutet att lämna kyrkan är en längre process

–Undersökningen bekräftar bilden vi har sedan tidigare att beslutet att utträda för de flesta människor handlar om en längre process, säger Pernilla Jonsson, och fortsätter:

–Man har en svag relation, eller har inte reflekterat närmare över sitt medlemskap, och när kyrkan på olika sätt uppmärksammas i offentligheten påminns man om sitt medlemskap och prövar det.

Många som varit med länge lämnade kyrkan i juni och juli 2016

Utträdena 2016 följde i stort sett det normala mönstret när det gäller vilka grupper som är mest benägna att utträda. En avvikelse inträffade dock under juni och juli, då många utträdde, den största delen av dem i äldre grupper med ett långt medlemskap bakom sig.

– Detta kunde tydligt kopplas till mediers granskning av kyrkans resor i början av sommaren, och speglade sannolikt en förtroendefråga, säger Pernilla Jonsson.

Utträdena fortsatte sedan att ligga på en högre nivå än vanligt fram till och med oktober, men det går inte att på samma sätt koppla till några enskilda händelser.

8 000 gick in i Svenska kyrkan

Under 2016 valde drygt 8 000 människor att träda in i Svenska kyrkan, vilket är ungefär på samma nivå som de senaste åren.

Undersökningen gjordes 24 november-9 december 2016. Den bygger på en enkät riktad till 5 384 svenskar, och är utförd av Nordstats webbpanel på beställning av Svenska kyrkan. Undersökningen specificerar inte när utträdena har skett. De kan ha skett 2016 eller tidigare.

Statistik om kyrkor och kulturarv

Varje år får Svenska kyrkan ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Här kan du ladda ned den senaste årsrapporten, som också innehåller en del siffror, bland annat hur många kyrkor det finns i varje stift. Du kan också läsa tidigare årsrapporter om den kyrkoantikvariska ersättningen.