Konfessionella friskolor

Svenska kyrkan menar att konfessionella friskolor innebär en möjlighet för barn att utöva sin religionsfrihet. De bidrar också till barns och ungas kompetens att möta troende människor i en mångreligiös samhällskontext.

Svenska kyrkan driver många förskolor med konfessionell inriktning. Församlingar i Svenska kyrkan ansvarar för cirka 100 förskolor där omkring 4000 barn går. Svenska kyrkan driver även en grundskola men konfessionell inriktning.

Barns rätt till religionsfrihet och andlig utveckling

Ett samhälle är aldrig sekulärt så länge där finns troende människor, även om staten som sådan är sekulär. Staten ska göra det möjligt för medborgarna att utöva sin frihet till religion och från religion. 

Svenska kyrkan menar att friskolor med konfessionell inriktning möjliggör barns utövande av religionsfrihet. Staten ska respektera föräldrars rätt att, utifrån att vilja sitt barns bästa, införliva barnet i den egna religiösa traditionen och gemenskapen (artikel 14). Konfessionella friskolor ger barnet en möjlighet att utöva sin religion och bidrar till barns och ungas kompetens att möta troende människor i en mångreligiös samhällskontext.

Barnets rätt till andlig utveckling (artikel 6) innebär också att barn tidigt behöver bekanta sig med existentiella frågor och religiösa traditioner, för att senare självständigt kunna ta ställning i frågorna. Friskolor med konfessionella inslag kan utgöra en möjlighet till just andlig utveckling.

Skolinspektionen och kommunerna utövar tillsyn

Skolinspektionen utövar tillsyn över skolor och kontrollerar att skolorna följer läroplanen samt skollagen. Kommunerna utövar tillsyn över förskolorna. Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn att skolorna och dess huvudmän uppfyller förbudet i diskrimineringslagen.

Enligt skollagen (2010:800) ska undervisningen vara icke-konfessionell men utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning i friskolor. I konfessionella friskolor finns således utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt och ske utanför schemalagd tid.

Svenska kyrkan anser det som grundläggande att ingen ska diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, religion eller tro, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder. Dessa värden överensstämmer med både grundlagen och skollagens grundläggande värderingar.