Meny

Konfessionella friskolor

Svenska kyrkan menar att konfessionella friskolor innebär en möjlighet för barn att utöva sin religionsfrihet. De bidrar också till barns och ungas kompetens att möta troende människor i en mångreligiös samhällskontext.

Det finns i dagsläget ett 70-tal friskolor med konfessionell inriktning på grundskolenivå i Sverige. Cirka 60 av dem har en kristen inriktning, två skolor är judiska och cirka tio skolor är muslimska. 

Svenska kyrkan driver många förskolor med konfessionell inriktning. Församlingar i Svenska kyrkan ansvarar för cirka 100 förskolor där omkring 4000 barn går. Det finns också ett antal gymnasier som på olika sätt har koppling till Svenska kyrkans liv, lära och tradition.

Sekularism är inte en neutral utgångspunkt

Ett samhälle är aldrig sekulärt så länge där finns troende människor. Staten däremot ska vara religiöst neutral och i den bemärkelsen sekulär. Den ska göra det möjligt för medborgarna att utöva sin frihet till religion och från religion. Sekularism som samhällsideal strider mot barnkonventionens anda och utgör inte en neutral utgångspunkt.

Svenska kyrkan menar att friskolor med konfessionell inriktning möjliggör barns utövande av religionsfrihet. Staten ska respektera föräldrars rätt att, utifrån att vilja sitt barns bästa, införliva barnet i den egna religiösa traditionen och gemenskapen (artikel 14). Konfessionella friskolor ger barnet en möjlighet att utöva sin religion och bidrar till barns och ungas kompetens att möta troende människor i en mångreligiös samhällskontext. Att förbjuda nya friskolor med konfessionella inslag skulle medföra att föräldrar får mycket svårare att hitta en skola till sina barn som överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen.

Barnets rätt till andlig utveckling (artikel 6) innebär också att barn tidigt behöver bekanta sig med existentiella frågor och religiösa traditioner, för att senare självständigt kunna ta ställning i frågorna. Friskolor med konfessionella inslag kan utgöra en möjlighet till just andlig utveckling.

Skolinspektionen utövar tillsyn

Skolinspektionen utövar tillsyn över skolor och kontrollerar att skolorna följer läroplanen samt skollagen. Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn att skolorna och dess huvudmän uppfyller förbudet i diskrimineringslagen.

Enligt skollagen (2010:800) ska undervisningen vara icke-konfessionell men utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning i friskolor. I konfessionella friskolor finns således utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt och ske utanför schemalagd tid.

Svenska kyrkan anser det som grundläggande att ingen ska diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, religion eller tro, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder. Dessa värden överensstämmer med både grundlagen och skollagens grundläggande värderingar.