Kyrkliga kulturminnen i beredskap

Kyrkliga kulturminnen är en del av det svenska kulturarvet. Kyrkan har ansvar för vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena: kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kulturhistoriskt värdefulla inventarier.

Kulturarvet skyddas av både nationella lagar och internationella konventioner. Att bevara det för framtiden och kommande generationer är en del av både kyrklig och civil beredskap. 

I kulturmiljölagen står det: ”Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd beredskap behövs för vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena”. (Lag 1999: 942)

Svenska kyrkan ska planera så att man kan bära det ansvar man har i fredstid även vid höjd beredskap. På den lokala nivån, där ägarskapet till de kyrkliga kulturminnena i regel ligger, kan det handla om att

  • ha regelbunden tillsyn över den egendom som kulturmiljölagen omfattar
  • vidta nödvändiga och ibland akuta reparationer
  • förvara kulturhistoriskt värdefulla inventarier så att inte skada uppstår eller förvärras

Svenska kyrkans ansvarsområden

Svenska kyrkan ska vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena, och ha den kompetens som krävs för att förvalta dem enligt kulturmiljölagens krav. Det gäller också vid höjd beredskap.

Länsstyrelserna ansvarar för undanförsel vid krigsfara. 

Samverkan för kulturarvet 

Staten och kyrkan ska samarbeta och samverka i övergripande frågor – inte minst de som rör de kyrkliga kulturminnena i höjd beredskap och krig. Här har länsstyrelserna ett särskilt ansvar.

Trots det paraply som stater och olika myndigheter spänner över den mest värdefulla kulturegendomen, kommer skyddet av det kyrkliga kulturarvet vid en väpnad konflikt till stor del vara beroende av civilsamhällets engagemang och åtgärder.

Svenska kyrkan behöver samråda med myndigheter och andra förvaltare hur kulturarv bäst skyddas på plats. Regeringen har i mars 2023 givit Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utreda formerna för ett nytt nationellt kulturskyddsråd, i vilket Svenska kyrkan är föreslaget att ingå. 

Rapport om civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kom 2022 med rapporten Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans.  I redovisningen beskrivs ett antal områden, som på ett tydligare sätt än idag behöver omfattas av arbetet med civil beredskap. Hit hör både skydd av kulturarvet och kulturens betydelse att skapa försvarsvilja och motståndskraft i samhället.