Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kristeles jaahkoe

Gieriesvoete kristeles jaahkoen maadtoe jïh ulmie. Gaajhke tjïelke gieriesvoete Jupmielistie båata. Gieriesvoete dïhte jielemem vadta.

Gærhkoen jaahkoe jïh guktie lohkehtin dan teologiske reflektjovnen tjïrrh soptsestin mij dïhte jaahkoe jïh byjhkesjimmie. Aktegs kristegassjese jïh gærhkose barkoe fïerhten aejkesne ikth vielie jaahkose tjaangedh jïh tjïelkestidh guktie dam guarkedh. Vaallah jaahkoebyjhkesjimmie jallh lohkeme lea ulmie jaahkose. Dah kreajnoehtieh mij gærhkoen jaahkoe jïh jaahkoem buerkiestieh. Gosse soptsestalledh jeatjah vuekiejgujmie, gosse håaloemisnie jïh gyrhkesjimmesne Svïenske gærhkoe sov jaahkoem evtede buerkeste.

Mijjieh maehtebe gieriesvoetem gaavnedh jeatjah almetjigujmie ektesne jïh Jupmielinie. Jupmele mijjen jielemem sæjhta jïh sæjhta fïerhten almetjinie ektine årrodh. Jupmelen tjïrrh åadtjoejibie vielie daejredh maam Jupmele sæjhta jïh gie dïhte Jupmele.

Jupmele almetjinie

Jesuse sjïere ektesne Jupmielinie, dïhte jïjtje Jupmele almetjinie. Soptsesh Jesusen bïjre dej njieljie vaentjielinie Bijpelisnie gååvnesieh. Bijpele lea gærja gellie boelhkine mah soptsestieh almetji dååjrehtsi bïjre Jupmielinie gaavnedidh.  Jesuse eatnamasse båata dan åvteste Jupmele mijjem eahtsa jïh sæjhta ihkuve aejkiem mijjese rïhpestidh, dovne jaememen åvtelen jïh minngelen. Jupmele sæjhta mijjieh edtjebe vielie maahtoem Jupmelen rijhken jïh gieriesvoeten bïjre åadtjodh.

Gærhkoen jarnge jïh jielemegaaltije

Gærhkoen jarnge jïh jielemegaaltije lea Jesus Kristuse jïh vaentjele dan bïjre. Vaentjele almetjem virtehte ektievoetese Jupmielinie, mij altese maadtoe jïh ulmie. Jupmielisnie velviem vijsiesvoeteste, aarmoste jïh gieriesvoeteste. 
Gærhkoen jaahkosne Jupmelem jaahka jïh Jupmelen åajvah dahkojste tseegkesovveme, mejtie Bijpielisnie vïhnesjamme jïh almetjidie dej jieliemisnie gaavnede. 

Rohkelimmie vihkeles

Gosse jaahka dellie gegkeste jïh gymhpe. Rohkelimmie jaahkoen sïejhmemes baalka. Jis rohkelidh ij daarpesjh jaehkedh. Vaajmoen reaktoevoete jïh aejvere rohkelæmman vihkeles.   Astoem rohkelæmman gaavnedh jïh dam tïjjem jïjtsasse jïh altese rohkelæmman vuekie jïh Jupmielinie aktanidh. Ij dan vihkeles guktie rohkelibie. Dle vaajmoen soptsestalleme Jupmielinie mij vihkeles.

Dïhte kristeles byjhkesjimmie

Dïhte kristeles gærhkoe byjhkesje aktem aajnege Jupmelem – Aehtjiem , Baerniem jïh Aejlies Voejkenem – mij sjugnehte, lutnjeste jïh jielehte. Svïenske gærhkoe akte bielie dehtie veartenevijries gærhkoste jïh kristeles byjhkesjimmiem jïh earoelaavlomem golmegen Jupmielasse veadtasåvva.  Jaahkoem byjhkesjimmien baakoej jïh dahkoej tjïrrh lahteste jïh aerpie dehtie apostoliske aejkeste. Dah golme båarasommes jaahkoebyjhkesjimmieh leah lahtesinie sjïere guktie jaahkoe jïh gærhkoe aejkijste aejkide tjåadtjoehtamme. Lohkh gööktesh dejstie daagkoe åelkies bielesne.

Evangeliske-lutherske gærhkoe

Svïenske gærhkoe evangeliske-lutherske vuekien mietie dennie augsburgske byjhkesjimmine jaepeste 1530 aktanadteme byjhkesjimmietjaatseginie. Byjhkesjimmietjaalegh reformatjovnetijjese vïhnesjimmien baalkam vuesehte guktie jaahkoem vaestiedassine buerkiestin dan tïjjen gyhtjelasside.