Snapsfrön i en släv och på ett träbord
Foto: HandmadePictures

Kristeles jaahkoe

Gieriesvoete kristeles jaahkoen maadtoe jïh ulmie. Gaajhke gieriesvoete Jupmielistie båata. Gieriesvoete jieledem vadta.

Jaahkoe lea jearsoesvoete

Kristeles jaahkoe lea jearsoesvoeten jïh gieriesvoeten Jupmelen bïjre, gie iktesth mijjien jieliemisnie guadta, raereste jïh orrestahta. Jeahtasåvva ij gie gænnah Jupmelem vuajneme. Jesus Kristusen jïh altese jieledebarkoste maehtebe Jupmelem lïeredh damtedh. Mijjieh maehtebe vuejnedh gie lea jïh guktie Jupmele lea. Dan gaavhtan bijpelen soptsesh Jesusen bïjre kristeles jaahkosne vihkielommes.

Rohkelimmie guadta

Rohkelimmie lea baalka jaahkose. Ih daarpesjh jaehkedh jis rohkelh, maahtah rohkelimmine aelkedh.  Rohkelimmesne ræhpas vaajmoem åtna jïh aejverem Jupmielasse. Rohkelimmesne maahta Jupmielasse soptsestidh jallh ajve sjeavohth Jupmelinie årrodh. Rohkelimmesne maahta soptsestidh, gihtjedh, viehkien mietie gihtjedh, gijhtedh jïh vihkielommes: Jupmielasse jïjtjemse laehpedh.

Åejvien bueriesjugnehtse jïh Mijjen Aehtjie åarjelsaemiengïelesne gååvnesieh.

Jaahkoen byjhkesjimmie

Kristeles gærhkoe aajnege Jupmielasse byjhkesje – Aehtjiem, Baerniem jïh Aejlies Voejkenem – mij sjugnede, lutnjeste jïh jielehte.
Sveerjen gærhkoe ektievoete dehtie veartene vijries gærhkoste jïh kristeles byjhkesjimmiem juaka jïh dam aejlies golmesvoetem earohte.

Jaahkoem byjhkesjimmien baakoej jïh dahkoej tjïrrh lahteste, man aerpie dehtie apostoliske aejkeste. Byjhkesjimmie dellie jaahkoem vuesehte, voejhkele jaahkoen maadtoem  buerkiestidh, men ij jalhtse jaahkoem.

Golme båarasåbpoe jaahkoen byjhkesjimmieh sjïere leah goh jaahkoen jïh gærhkoen kontinuiteete daaj tjuetiejaepiej tjïrrh.

Apostoliske jaahkoen byjhkesjimmie åarjelsaemiengïelesne

Evangeliske-lutherske gærhkoe

Sveerjen gærhkoe evangeliske-lutherske aerpievuekesne, mij aktene Augsbursken byjhkesjimmine jaepien 1530 raejeste. Reformasjovnen mietie byjhkesjimmietjaalegh vïhtesjin guktie jaahkoen tjïrrh åadtjoejin vaestiedassh dejbeeli gyhtjelasside.