Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet. Årets pristagare är Britta Marakatt Labba.

Samiska rådet i Svenska kyrkan har som uppdrag att främja den samiska kulturens egenart och dess uttryck i kyrkolivet och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst- och andaktsliv.

Nominera genom att fylla i formuläret

Rådet ska med beaktande av samernas ställning som urfolk, bevaka frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrka och samhälle, främst sådana som berör samernas likaberättigande inom Svenska kyrkan och även i ett internationellt och ekumeniskt perspektiv.

Som en del i arbetet beslutar rådet om tilldelning av ett pris för att främja samisk kultur efter nominering av kandidater till Samiska rådet.

Samiska rådet vill med priset uppmärksamma och belöna särskilda insatser som gjorts för att främja samiska intressen i kyrka och samhälle, tros- och livsfrågor eller främjande och synliggörande av samisk kultur och samisk identitet.

Priset kan, efter nominering, delas ut till personer, grupper, organisationer eller föreningar.

Hur och när kan jag nominera?

Normalt är nomineringstiden mellan ungefär 15 april och 15 maj. Vill du vara med och nominera personer, grupper, organisationer eller föreningar som utfört en betydelsefull insats som främjar samisk kultur så fyll i ditt förslag samt en motivering till nomineringen i formuläret nedan. Du kan också skicka e-post till kyrkokansliet.samer@svenskakyrkan.se.

Nominera genom att fylla i formuläret

Stjärna (*) betyder att du måste fylla i fältet. Men glöm inte att du också måste fylla i antingen e-post eller telefonnummer.

Uppgifter om den person, grupp, organisation eller förening som nomineras

Uppgifter om mig eller oss som nominerar

Verksamhet eller insatser som den/de nominerade har främjat eller synliggjort – ett eller flera alternativ:

Beskriv på vilket sätt den eller de nominerade har främjat eller synliggjort samiska intressen i kyrka och samhälle, tros- och livsfrågor, samisk kultur, eller samisk identitet. Max 300 ord.

Vem kan nomineras?

Kulturpriset delas ut efter nominering till personer, grupper, organisationer eller föreningar som utfört en betydelsefull insats som främjar samisk kultur.

Kriterier
Till priset kan nomineras den/de som har främjat eller synliggjort något av följande:

  • Samiska intressen i kyrka och samhälle
  • Tros- och livsfrågor
  • Samisk kultur
  • Samisk identitet

Prisets storlek
Kulturpriset är på 50 000 kronor. Nomineringstiden är under 2024 mellan 15 april och 17 maj och Samiska rådet i Svenska kyrkan utser årets kulturpristagare i slutet av maj.

Insatser kan uppmärksammas och belönas inom följande områden:

  • Konstnärliga uttrycksformer såsom film, dans, musik, litteratur, bildkonst, konsthantverk eller andra likvärdiga områden
  • Rättvisefrågor
  • Språkrevitalisering
  • Barn- och ungdomsfrågor
  • Pedagogisk verksamhet

Beredning
Beredning inför beslut görs av tjänstepersoner på kyrkokansliet. Beslut tas av Samiska rådet vid rådets ordinarie majmöte. Minst två nomineringar ska ha inkommit för att pristagare ska kunna utses och priset delas ut. Rådet utser pristagaren genom sluten omröstning. Vid eventuell jävsituation, får den berörda ledamoten inte delta vid omröstningen.

Samiska rådets kulturpris 2023

Britta Marakatt Labba, konstnär och pristagare 2023. Foto: Emma Dahlbäck

Samiska rådet i Svenska kyrkan tilldelar 2023 års kulturpris till textilkonstnären Britta Marakatt Labba. Hon får priset för sitt långvariga konstnärliga arbete med att synliggöra samisk kultur och samisk identitet i både kyrka och samhälle.

— Britta Marakatt Labba får Samiska rådet i Svenska kyrkans kulturpris för att hon genom sin textila konst visat på den kamp för tillvaron som präglat oss samer genom historien, säger Erik-Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Britta Marakatt Labba har genom sin textila konst stärkt den samiska närvaron och det samiska i kyrkorummet. Hon har mottagit en rad utmärkelser och priser, senast två guldbaggar för filmen ”Historjá - Stygn för Sápmi” (bästa dokumentärfilm och bästa originalmusik).

— Hon har genom sitt engagerade arbete blivit en av samernas mest framträdande konstnärer. Hennes kyrkotextilier har ett rikt symbolspråk som visar på den samiska kulturen, fortsätter Erik-Oscar Oscarsson.

Samiska rådet i Svenska kyrkans kulturpris har delats ut sedan 1997. Prissumman är på 50 000 kronor. Kulturpriset delas i år ut för 26:e gången.

Tidigare mottagare av Samiska rådet i Svenska kyrkans kulturpris

1997              Lars Levi Sunna

1998              Johan Märak

1999              Ellen Syvia Blind

2000              Sáminuorra

2001              Else-Maj Blind

2002              Gösta Bergkvist

2003              Eva Rehnfeldt

2004              Lars Wikström

2005              Margareta Stenberg och Anna Dynesius (vardera 5000:-)

2006              Elli-Karin Pavval

2007              Laila Fjällgren och Jon-Paul Persson

                        (vardera 5000:-)

2008              Bo Lundmark

2009              Solveig Labba

2010              Valborgs Mangs Märak

2011              Inger Mattsson och Aina Jonsson

                        (vardera 5000:-)

2012              Johan Kitti

2013              Kören Sámi Jienat

2014              Ungdomskören Vaajmoe

2015              Maj Lis Skaltje

2016              Lars-Anders Baer

2017              Amanda Kernell

2018              Anna Stina Svakko och Birgitta Ricklund

2019              Randi Marainen och Thomas Marainen

2020              Henrik Barruk

2021              David Larsson

2022              Katarina Pirak Sikku