Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande några gånger per termin. De träffas för att dela erfarenheter, frågor och förväntningar som hör samman med uppdraget att vara biskop.

Biskopsmötet har två specifika ansvarsområden:

  • Det ska yttra sig inför att kyrkostyrelsen ska ta beslut i viktiga teologiska och ekumeniska frågor.
  • Det är ett tillfälle för biskoparna att dela erfarenheter och ge varandra stöd i frågor om kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar.

Biskopsbreven pekar ut riktningen i viktiga frågor

I biskopsmötets arbete ingår att ta fram gemensamma biskopsbrev.

Ett biskopsbrev är en text som lyfter ämnen som är viktiga och ofta aktuella för Svenska kyrkan. De kan handla om teologiska eller praktiska församlingsfrågor, men också diskutera större samhällsfrågor.

Biskopsbreven pekar ut en riktning för kyrkan och fungerar som stöd och inspiration till präster, diakoner och församlingar. De kan samtidigt också vara riktade till allmänheten.

Biskopsbreven har genom åren behandlat frågor som klimatet, diakoni och tystnadsplikten. Du kan läsa de som har publicerats efter år 2000 längre ned på sidan.

Biskoparna delar ansvaret att representera Svenska kyrkan

Biskopsmötet nominerar eller utser ledamöter till olika kyrkliga organ, styrelser och utredningar. Ärkebiskopen inbjuds ofta att delta eller sända en representant till biskopsvigningar i andra kyrkor eller kyrkliga högtider av annat slag. Biskoparna delar på ansvaret att vara Svenska kyrkans representant i den typen av sammanhang.

Ärkebiskopen får ibland frågan om att svara på remisser med anledning av utredningar om kyrkliga frågor, men också om sociala och etiska frågor. När ärkebiskopen skriver sina svar sker det i allmänhet efter samråd i biskopsmötet.

Stiftens biskopar 

Ordförande och sammankallande i biskopsmötet är ärkebiskopen. Förutom ärkebiskop Antje Jackelén finns det inom Svenska kyrkan 13 biskopar, en i varje stift. Läs mer om biskoparnas uppgifter.

Läs mer om de olika biskoparna på stiftens webbplatser:

Kontakta biskopsmötet

Biskopsmötet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
E-post till biskopsmötet

 

På kyrkokansliet i Uppsala kan i första hand följande personer svara på frågor som rör biskopsmötets arbete:

Biskopsmötets sekreterare Anna Cöster

Pressekreterare Daniel Bramsell

Samtliga nås via kyrkokansliets växel 018-16 95 00.

Biskopsmötet sammanträder

 

2019

23-24 januari

12 februari (videomöte)

4 mars

2-3 april (dag 2 gemensam med kyrkostyrelsen)

28 maj Läronämnd

27-28 augusti

29 augusti Läronämnd

17 september (videomöte)

1-4 oktober (i samband med kyrkomötet)

22 oktober

29 oktober Läronämnd

17-20 november (i samband med kyrkomötet)

 

2020

22-23 januari

11 februari (videomöte)

10 mars

5-6 maj (dag 2 gemensam med kyrkostyrelsen)

27 maj Läronämnd

25-26 augusti

27-28 augusti Läronämnd

15 september (videomöte)

28 september- 2 oktober (i samband med kyrkomötet)

20 oktober

23 oktober Läronämnd

15-18 november (i samband med kyrkomötet)

 

Biskopsmötets protokoll

Biskopsmötets sammanträden protokollförs. I protokollen kan du läsa vilka frågor som behandlats av biskoparna och ta del av biskopsmötets arbete. Här finns protokollen från 2013 och framåt.