Foto: Kerstin Stickler

Biskopen

Biskopen i Härnösands stift heter Eva Nordung-Byström. Biskopen är stiftets högsta andliga och administrativa ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Dessutom har hon uppdrag för hela Svenska kyrkan.

Den 14 december 2014 vigdes Eva Nordung-Byström till biskop för Härnösands stift som den 26:e biskopen sedan stiftet bildades 1647.

Biskop Eva Nordung-Byström har en gedigen förankring i Härnösands stift. Under tio år var hon kyrkoherde i Arnäs Gideå Trehörningsjö pastorat, i norra Ångermanland. Under sju åren var hon även kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt. Hon har också varit gymnasie- och studentpräst i Örnsköldsvik och hon har arbetat som församlingspräst på flera platser i Jämtland och Västernorrland.

Under sitt arbetsliv har hon intresserat sig särskilt för barn- och ungdomsfrågor samt ledarskaps- och etikfrågor. Hon har bland annat varit mentor för nyblivna kyrkoherdar, etisk rådgivare för kommunens beroendeenhets behandlingsprogram, haft kuratorsuppdrag för Örnsköldsviks ungdomsmottagning och agerat föreläsare i sammanhang där etik, ledarskap, konflikt- och krishantering och HBTQ-frågor diskuterats. Under drygt 10 år har hon också haft uppdrag som arbetshandledare åt Härnösands stift.

Eva Nordung-Byström är född 1957 och har sina rötter i Ångermanland. Hon tillbringade större delen av sin uppväxt i Örnsköldsvik och Domsjö. Som ung deltog hon i körer i sin hemförsamling och kom in i församlingsarbetet som ledare för en ungdomsgrupp. Hon har arbetat ideellt i flera kyrklig sammanhang med bland annat musikverksamhet och barn- och ungdomsarbete. Hon har rötterna i den kyrkotrogna grenen av EFS. Hon har också mångårig erfarenhet av ekumeniskt arbete.

Pennor

Sagt och skrivet

Här ligger ett urval av biskop Evas tal, debattartiklar, betraktelser med mera. Länkar leder oftast till PDF-filer.

Uppslagen kalender, almanacka

Ur almanackan

Vad gör en biskop egentligen? Ta en titt i Eva Nordung-Byströms almanacka.

Valspråk och vapensköld

Biskop Eva Nordung Byströms valspråk är ”Nu är Guds tid”. Valspråket vill betona barnens och de ungas särställning i vår tro och vår kyrka.

Biskopsstaven (kräklan)

Birgitta Ricklund, samisk träkonstnär och hantverkare, fick i uppdrag av biskop Eva Nordung-Byström att göra en ny en ny biskopsstav, så kallad kräkla, till Härnösands stift. Kräklan skulle vara lättare att bära än den tidigare, ungefär två kilo jämfört med dåvarande tio. Den skulle även ha tydliga samiska kopplingar, som samtidigt knyter an till kyrkans symboler och naturen.

Biskop står framför alltaret.

Vad gör en biskop?

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.

Biskoparna Lönegren, Sternell och Franzén

Tidigare biskopar

Hovpredikant Petrus Steuchius var den första biskopen i stiftet. Eva Nordung Byström är biskop nummer 26 i Härnösands stift. Fyra av Härnösands stifts biskopar har blivit ärkebiskopar.

Närbild på en kräkla.

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. De tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.